Махуэшхуэ тыгъэ

 ЦIыхухэм насыпыр зыхалъагъуэр зэрызэхуэмыдэм ещхьщ ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу бзылъхугъэхэр зыпэплъэри зэры­зэтемыхуэр. КъызэрыгуэкI цIуугъэ­нэм къыщыщIэ­дзауэ уи щхьэм къып­хуимыгъэтIэсэну уасэшхуэ зи­Iэм щыщIэкIыжынкIэ хъунущ тыгъэу ятыр. 

 Тыгъэу щыIэм я дахэр мы махуэ­хэм Iэрыхьащ куэдым фIыуэ яцIыху ­Къармэ Iэсият - и тхылъыщIэ къы­дэ­кIащ. Хъыбар зэрывэдгъэщIащи, абы «АдрыщI ныджэ» зыфIища усэ тхылъым дунейр илъэгъуащ, ар зи ­жэрдэмми фыщыгъуазэщ. Усэ щхьэ­тепхъуэр зы­Iэта лIитIым - ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ Котляров Викторрэ - техьэпщIэ хьэкъ къызытранакъым. 
 «АдрыщI ныджэ» тхылъыр и бгъэм щIикъузэу дыщылажьэ пэшым къы­щIолъадэри, къыдгурымыIуэнкIэ шы­нэми ярейуэ, хэкъузауэ, гъэхуауэ, быдэу: «Къэбэрдей Адыгэ Хасэм хэт ­хуищIыгъауэ пIэрэт мыпхуэдэ гъатхэпэ тыгъэ?! Сэращ ар… Мы си шыр цIыкIухэрщ! КъывгурыIуэрэ?!» - жиIэурэ щIожыж. Ар зэкъым, атIэ зыбжанэрэ жиIащ гупсысэ гъэфIа абы зэрыхилъагъуэм и нэщэнэу, дэ куууэ къытпкъ­ригъэхьэмэ зэрыфIэфIри зыхэпщIэу. 
 НэгъуэщIхэми ящIэ, сэ фIы дыдэу сыщыгъуазэщ а тхылъым и «тхыдэм», усэ-усэурэ зэхэувэу зы лэжьыгъэшхуэ ирикъуа IэрыкIым хуэзмышэчари укIуэдыж. Iэсият къысхуигъэгъунщ ар утыку къызэрисхьэр, ауэ бзылъхугъэ усакIуэм и IэдакъэщIэкIхэр щызэфIитхъыжа зэманми усэхэр си компьютерым изгъэфIыхьырт. КъызэлъэIуат тезгъэкIыжыну, игъащIэкIи абыхэм я гугъу сымыщIыжыну, арщхьэкIэ ­дунейм теттэкъым сазэреIусэн.  ГъащIэ зэраIэр хьэкъыу зэрыспхыкIа гуп­сы­сэри щэхуу ­схъумэрт… 
 Нэпс, гуныкъуэгъуэ, гугъуехь, иужькIэ гухэхъуэгъуэ, гузэгъэгъуэ, нэгъуэщI ­дапщэ хэлъ абы?! ПхужыIэнукъым. КъызэрыгуэкI щIэджыкIакIуэхэм я ­дежкIэ ар нэхъыщхьэкъым, нэхъыщ­хьэр тхылъращи, Тхьэм и шыкуркIэ, ди пащхьэм илъщ. 
 Къармэ Iэсият адыгэ бзылъхугъэ дыдэщ. И теплъэкIи зэкIужщ, и зыIыгъыкIэкIи ­щапхъэщ, и дуней тетыкIэри чэщей­щыкъущ. Иужьрей и хьэл «мы­гъуэм» псоми хащIыкI: къабзэу тхьэщIамэ, щIыкъыкъыу жьыщIамэ нэгъуэщI зыри зэрыхуэмейми Iэджэ щыгъуазэщ. И­ ­гъурри, и цIынэри зыщIэ сэ абыкIэ къып­хуикIуэтынухэм сащыщкъыми, тIэкIуи зыпэщIызосэ. Егъэлеяуэ и хьэлым хэлъхэр сэркIэ зыхегъэна зэры­мыхъунур сщIэми, зыри жызмыIэу сыблэкIыфыркъым си ныбжьэгъум и Iуэху зехьэкIэм, и дуней тетыкIэм. 
 УзыщигъэукIытэжу цIыху Iущщ Iэ­сият. Куэд дыдэ зэреджэри, дапхъэ-дапхъэкIэ щызэхэдзауэ а зэджахэр и  щхьэм зэрилъри зыхэпщIэнущ зы мащIэрэ фIэкIа удэмыуэршэру. Еджэ к­ъудейкъым, абы куэдрэ йогупсыс, ар зэпкърех, фIыуэ хэлъымрэ Iейуэ ­къишэмрэ зэхегъэщхьэхукIри, зыхуэ­кIуа гупсысэр адыгэбзэ къабзэкIэ къып­хуеIуэтэж. Абы щыгъуэми иджырей ­техникэ жыхуэпIэхэр илъагъу хъуркъым, телефон ехьэжьати, компьютер Iэмалти жыхуэпIэхэм нэхърэ нэхъ егъэ­нэхъапэ щхьэр гъэлэжьэныр. Зи гугъу тщIы Iэмалхэр акъылыр зыгъэутхъуэуи къелъытэ. 
 Щысабийм илъэгъуахэмрэ зэхихахэмрэ зэтещыпыкIауэ зэри­щIэ­жым, илъэс куэд ипэ жесIауэ щыта гуэрхэр нобэми и гум зэрилъым, уеблэмэ зэджа тхылъхэм щыщ пычы­гъуэхэр зэрыт напэкIуэцIхэр щыуа­гъэншэу къызэрыбжиIэфынум, нэ­гъуэщI­хэми къагъэлъагъуэ Iэсият егъэ­леяуэ зэрыгурыхуэр.
 Къармэхэ я пхъум дэслъэгъуа мащIэ­хэмкIэ сывдэгуэшащ. Иджыри Iэджэ схужыIэнущ, ауэ куэдщ ар махуэшхуэм ирихьэлIэу. Сигуми си псэми къабгъэдэкIыу Iэсият сохъуэхъу ехъулIэ­ныгъэ щымыщIэну, зыщыгуфIыкIа и тхылъыр щэм и щIагъ хъуну, бзылъ­хугъэ насыпыр и Iэпэгъуу псэуну! 

ИСТЭПАН Залинэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ