Зыгуэрым ещхь хъуным хущIэмыкъу

 Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым «Киномрэ телевиденэмрэ я режиссурэ» фа­культетыр ехъулIэныгъэ иIэу къэ­зыуха Ашэбокъуэ Дамирэ (Налшык къалэ щыщщ) жылагъуэ Iуэхухэми зэфIэкI хъарзынэхэр къыщегъэ­лъагъуэ. ЕджапIэ нэхъыщхьэр дип­лом плъыжькIэ къиуха нэужь, ­«1 ­КъБР» телеканалым редактору икIи режиссёру лэжьэн щыщIи­дзащ. Ар КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм, «ЩIэблэщIэ гвардие» жылагъуэ зэгухьэныгъэм, КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэтщ. Псапэ зыпылъ Iуэхухэр, пшыхьхэр жыджэру къызэрегъэпэщ. 

 ЦIыхум и сабиигъуэр гъэнщIауэ зэрыщытам куэд иIыгъщ, и гупсысэр щызэрыубыд пIалъэу ар зэрыщытым къыхэкIыу. Дамирэ адэ-анэм кърагъэлъэгъуа сабиигъуэмкIэ фIыщIэ мыухыж яхуещI, зыми щагъэщIакъым, сыт хуэдэ и мурадри къыдаIыгъащ. 
 ИлъэсиплIым щегъэжьауэ гъуазджэхэмкIэ сабий школым кIуа Дамирэ лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэр, къа­фэр, театр гупжьей жыпIэми, зэ­пымыууэ зыгуэрым дихьэхыу къы­дэ­кIуэтеящ. 
 Школым сыт хуэдэ зэхыхьэ къы­щы­зэгъэпэщын хуейми, хъыджэбзым фIэфIу езым и жэрдэм хилъхьэрт. А Iуэхум абы щыпищащ Кавказ Ищхъэрэм гъуазджэхэмкIэ и къэрал ­институтым. «ЩIэблэщIэ гвардие» жылагъуэ зэгухьэныгъэм хыхьащ, Iуэху щIэкIэм теухуауэ абдеж нэхъыбэ къыщищIащ икIи а лэжьыгъэм нэхъри дихьэхыпащ. АдэкIэ КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэмрэ Жылагъуэ палатэмрэ хагъэ­хьащ. «Жылагъуэ Iуэхум ущыхэткIэ, псом нэхърэ нэхъыщхьэр ар пфIэгъэ­щIэгъуэнын зэрыхуейрщ, уи гуп­сысэри теухуауэ щытыпхъэщ цIыхур зыгъэпIейтейм хэкIыпIэ къыхуэб­гъуэтыным папщIэ», - жеIэ Дамирэ. 
 Ашэбокъуэ Дамирэ дэфтэрхэр зи лъабжьэ «Дивизия» фильмыр игъэ­хьэзыращ, Хэку зауэшхуэм лIыгъэ щызезыхьа 115-нэ шуудзэм теу­хуауэ. А гуп цIэрыIуэм и политотделым и унафэщIу Дамирэ и адэшхуэм и адэ Бозий Кушбий зэрыщытар къэплъытэмэ, а лэжьыгъэм жэуап­лыныгъэшхуэ хэлъу хъыджэбзыр бгъэдыхьат. «1КъБР», НОТР «Нальчик» телеканалхэм зэгъусэу ящIа а лэжьыгъэр художественнэ щIыкIэ гуэри хэлъу хъуащ, цIыхум и гупсыси гукъеуи къыщыгъэлъэгъуауэ. ­КъБР-м и Парламентым и ЩIалэ­гъуалэ палатэм и программэ щхьэ­хуэм хыхьэу, фильмыр курыт школхэм ­щагъэлъэгъуащ. «Фильмым къыхо­щыж ди хэкуэгъу щIалэу мини 3-м щIигъур хахуэу, сэшхуэ фIэкIа ямы­Iыгъыу, бийм зэрыпэщIэтар. Си адэшхуэм и адэр зауэм къелри ­къигъэзэжат, абы и фIыгъэкIи дэ нэхъыбэ къэтщIащ. Сэ а лэжьыгъэм куэд къыхэсхащ, иужькIи къысщхьэпэ­жыну, - къыхегъэщ Дамирэ.
 Киноиндустриер къапщтэмэ, хъыджэбзым и щапхъэр режиссёр Тарковский Андрейщ, сурэтыщI гъуазджэрамэ - ар Дали Сальвадорщ. Ауэ ар зыгуэрым ещхь хъуну хущIэ­къуркъым, нэхъыщхьэр - сэбэп зэрыхъунымрэ и Iуэху еплъыкIэм, дуней лъагъукIэм зэрызригъэузэ­щIы­ным­рэщ. 
 Дамирэ телевиденэм щIалэ­гъуалэм ятеухуа нэтынхэр щегъэхьэзыр, абыхэм я зэманыр иджыпсту зэра­гъакIуэмрэ зыдихьэххэмрэ, я зэ­фIэкIыр зыхуэдэр къигъэлъагъуэу. Езыри абыхэм зэращыщыр къэп­лъытэмэ, узыгъэгуфIэщ гурэ псэкIэ лэжьыгъэм бгъэдэтхэр зэ­ры­мы­ма­щIэр.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ