Мы махуэхэм

Гъатхэпэм и 8, махуэку

 • ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэщ 
 • Сирием и революцэм и махуэщ
 • Жьэжьейм и дунейпсо махуэщ
 • 1728 гъэм Москва щызэ­хэтащ Пётр ЕтIуанэр пащ­тыхь зэрыхъуам ехьэлIа да­уэдапщэхэр.
 • 1914 гъэм «Работница» журналым и япэ номерыр къыдэкIащ.
 • 1923 гъэм «Адыгэ макъ» (Адыгэ Республикэ) газетым и япэ номерыр къы­дэкIащ.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Сибэч Быхуэ къы­зэралъхурэ илъэси 100 ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ­ЩIДАА-м и академик Унэ­рокъуэ Рае къыщалъхуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щы­щы­тынущ. Хуабэр махуэм градус 13 - 14, жэщым градуси  5 щыхъунущ.

Гъатхэпэм и 9, мэрем

 • 1918 гъэм нэгъуэщI къэ­ралыдзэхэр Совет Урысейм къытеуащ.
 • Урысей дзэ къулыкъущIэ, контр-адмирал Черкас­с­кий Михаил къызэралъ­ху­рэ илъэси 136-рэ ирокъу.
 • ЩIым и япэ космонавт, Совет Союзым и ЛIыхъужь Гагарин Юрий къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
 • Дунейм шахматхэмкIэ и чемпион Фишер Роберт Джеймс къызэралъхурэ илъэс 75-рэ ирокъу.
 • КъэфакIуэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ ­Къарэжь Людмилэ къыщалъхуа махуэщ.
 • СССР-ми Европэми стIолыщхьэ теннисымкIэ я чемпионкэ, КъБР-м физ­культурэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Батыр ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.
 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татья­нэ къыщалъхуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщы­тынущ. Хуабэр махуэм градуси 7 - 8, жэщым градуси 3 щыхъунущ.

Гъатхэпэм и 10, щэбэт

 • Урысей Федерацэм и Архивхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Адыгэ Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • 1945 гъэм ЦIыхубзхэм я Дунейпсо Демократие Федерацэр (МДФЖ) къэу­нэ­хуащ.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и нартыхугъэкI, Социалист Лэ­жьыгъэм и ЛIыхъужь Емы­шэ Хьэлий къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • «Адыгэ шхыныгъуэхэр» тхылъыр къыдэзыгъэкIа, лъэпкъ ерыскъыгъуэхэр гу­рыхьу зыгъэхьэзыр инженер-технолог Къубатий Борис и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Оперэ уэрэджыIакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Бесчокъуэ Майе къыщалъхуа махуэщ.
 • Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналисткэ Сихъу Гуэщнагъуэ къыщалъхуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщы­ты­нущ. Хуабэр махуэм градуси 5 - 6, жэщым 1 градус щыхъунущ.

Гъатхэпэм и 11, тхьэмахуэ

 • УФ-м Наркотикхэм якIэ­лъыплъынымкIэ и IуэхущIапIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Уней хъумакIуэ агентствэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1991 гъэм КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым къищта унафэм ипкъ иткIэ «Ленин гъуэгу» газетым и цIэр «Адыгэ псалъэ» жиIэу зэрахъуэкIащ.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Уэщхъун МуIэед и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщы­тынущ. Хуабэр махуэм градуси 9 - 10, жэщым градуси 2 щыхъунущ.

Гъатхэпэм и 12, блыщхьэ

 • Урысейм ЮстицэмкIэ и министерствэм и Уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • 1918 гъэм Совет правительствэм и унафэкIэ, Москва къэралым и къалащхьэ хъужащ. Гъатхэпэм и 11-м Правительствэр Петербург кърагъэIэпхъу­кIакIэт.
 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор, УФ-ми КъБР-ми щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэ­жьакIуэ КIэрэф Къамболэт къызэралъхурэ илъэси 106-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщы­тынущ. Хуабэр махуэм градуси 2 - 3, жэщым 1 градус щыхъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ