ХэхыпIэхэр хьэзырщ

 Бахъсэн къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Мамхэгъ Хьэчим иджыблагъэ къызэхикIу­хьащ щIыналъэм къы­щы­зэрагъэпэща хэхыпIэхэр. 

 Къалэ унафэщIым и ­къуэдзэхэмрэ хэхыныгъэр къызэгъэпэщынымкIэ жэ­уап зыхьхэмрэ и гъусэу абы  ­къипщытащ Бахъсэнымрэ Дыгулыбгъуеймрэ щыIэ Iэ­IэтыпIэ 16-р икIи ахэр хэхы­ныгъэм зэрыхуэхьэзырымкIэ арэзы хъуащ. 
 ЩIыпIэ администрацэмрэ абы къегъэщIылIауэ щыIэ IуэхущIапIэхэмрэ хущIокъу­ УФ-м и президент хэхы­ны­гъэхэр къызыхуэтыншэу ­Бахъсэн къалэм зэрыщрагъэкIуэкIыным икIи абы пап­щIэ зэфIэгъэкIыпхъэ псоми я нэIэ трагъэтщ. Къапщ­тэмэ, гъатхэпэм и 18-р махуэшхуэ щытыкIэм иту къы­зэрагъэпэщыну я мурадщ. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зэрихьэу Бахъсэн къалэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэмрэ Дыгулыбгъуей щыIэ ЩэнхабзэмкIэ унэмрэ я лэжьакIуэхэр зыхэтыну концерт хэ­хы­пIэхэм щекIуэкIынущ. Абы­хэм къе­кIуэлIэну цIыхухэм лъэпкъ шхыныгъуэхэр зытет Iэнэ къыхуагъэувынущ.
 КъызэгъэпэщакIуэхэм япэ ирагъэщ Iуэхугъуэ нэхъыщ­хьэхэм ящыщщ IэIэ­ты­пIэхэм видеокамерэ щIэ­гъэу­вэныр, шынагъуэншагъэм­рэ мафIэс къэмыгъэ­хъунымрэ егугъуныр. Къищы­нэмыщIауэ, IэIэты­пIэхэм хэтынущ сабийхэм папщIэ джэгупIэ пэшхэр, цIыкIухэр къызыхуагъэ­нэ­ным щхьэкIэ гуныкъуэгъуэ ямыIэу хэхыныгъэм псори хэтыфын хуэдэу. 
 Къэпщытэныгъэм къигъэ­лъэгъуащ Бахъсэн къалэ округым щыIэ хэхыпIэхэр зэ­ры­хьэзырыр.

Балъкъыз Iэминэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ