КIуэкIуэ Юрий хуэзащ Урысей Гвардием и ансамблым и унафэщI, Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуа Елисеев Виктор

 КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий хуэзащ Урысейм и Лъэпкъ Гвардием и дзэхэм уэрэдым­рэ къафэмкIэ я ансамблым и художественнэ унафэщI икIи дирижёр нэхъыщхьэ Елисеев Виктор.

 Творческэ гуп цIэры­Iуэм ансамблыр къызэры­зэрагъэпэщэрэ илъэс 45-рэ зэрырикъуам и щIыхь­кIэ иджыпсту концертхэр щет Кавказ Ищхъэрэм и къалэхэм икIи абы гъатхэпэм и 7-м Налшык ­зыкъыщигъэлъэгъуэнущ. Утыку къра­хьэнущ Урысейм, н­э­гъуэщI къэралхэм я классикэм хыхьа ­макъамэхэмрэ къафэ­хэм­рэ, цIыхубэ уэрэдхэр. 
 КIуэкIуэ Юрий жиIащ республикэм исхэм апхуэдэ концерт программэм хуэфащэ пщIэ хуащIыну къызэрилъытэр.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ