Сурэттехым и дунейр

 Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ «Дзасэжь Фася и тау­рыхъхэр» выставкэ щIэщыгъуэр.

Сурэттех Дзасэжь Фася и ныбжь­кIэ щIалэми, и лэжьыгъэхэм журнал куэд щIоупщIэ. «Адыгэхэр» фондыр и дэIэпыкъуэгъуу, Москва нэгъабэ къыщызэрагъэпэща «Оттенки ­чер­кесского» гъэлъэгъуэныгъэми абы и сурэтхэр хагъэхьащ. Къищы­нэ­мы­щIауэ, Фася игъэхьэзыращ со­циальнэ проект зыбжанэ. 
Выставкэм Фася и сурэт 40-м щIи­гъу щагъэлъагъуэ. Абыхэм нэхъыбэу ­къы­зэщIаубыдэр сабийхэращ. А ­цIы­кIухэр я ныбжькIи, теплъэкIи, ­ящыгъ фащэкIи зэщхьэщокI. Язы­ныкъуэ ­лэ­жьыгъэхэм щIыуэпсым и дахагъэри хыболъагъуэ. Адрейхэм сабийхэр я адэ-анэхэм я гъусэу, зэ­рыджэгу хьэп­шыпхэр е фIыуэ ялъагъу псэущхьэхэр яIыгъыу къыхощ. Дэтхэнэри щIэ­щыгъуэщ, удэзыхьэхщ. Су­рэтхэр зыт­раха ныбжьыщIэ куэдым гъэлъэ­гъуэ­ныгъэр къыщызэIуахми зы­къ­ра­гъэхьэлIащ.
 КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Тау Ритэ къытеувыIащ ди хэкуэгъу сурэтыщI цIэ­рыIуэ Ше­мякин Михаил и деж кIуэуэ Франджым щеджа Дзасэжь Фася езым и хъэтIрэ Iуэху еплъыкIэрэ зэриIэжым, абы ­проект гъэщIэ­гъуэнхэр зэри­гъэ­хьэ­зы­рам,  и сурэт­хэм­кIэ гъэдэха тхылъ иджыблагъэ къы­зэрыдэкIам. 
 Зэхыхьэм къыщыпсэлъащ КъБР-м и Лъэпкъ музейм и унафэщI Накуэ ­Феликс, музейм и къудамэм и уна-фэщI Леонтьевэ Нинэ, нэгъуэщIхэри. 
 Дзасэжь Фася жиIащ и лэжьыгъэхэр зы гъэщIэгъуэн гуэр зыхилъагъуэ къы­зэрыгуэкI сабийхэм зэрытриу­хуар. Абы фIыщIэ яхуищIащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ Су­рэтыщI гъуазджэхэмкIэ музеймрэ я лэжьакIуэхэм, выставкэр къызэ­ры­ху­зэрагъэпэщам папщIэ. 
 Лэжьыгъэхэм еплъыну гукъыдэж зиIэхэм Iэмал яIэщ гъатхэпэм и 15 пщIондэ музейм зыщаплъыхьыну. 

БЖЬЫХЬЭЛI Розэ. Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ