Шууей хасэр гъуэгуанэ тохьэ

 Куэд щыгъуазэу къы­щIэкIынщ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм щыщ цIыху зыбжанэ зэгухьэу шууей хасэ къызэрагъэпэщауэ зэры­лажьэм.

 Мы Iуэхур къызэрырахьэжьэрэ зэман куэд дэ­мыкIами, хасэм щыщхэм лэжьыгъэ щхьэпэхэр зэфIагъэкIыну хунэсащ. Къыхэгъэщыпхъэщ щIалэхэм ­ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэр, зекIуэхэр нэхъыбэу зыхуэу­нэтIар шым ехьэлIауэ ижь-ижьыж лъандэрэ ди лъэп­къым къыдекIуэкIа хабзэ ­дахэхэр къэIэтыжыным, ди щIалэгъуалэр адыгэшым и щхьэусыгъуэкIэ нэхъ быдэу зэпыщIа хъуным ехьэлIауэ зэрыщытыр. А псом нэхъ зэпкърыхауэ дэ къытхутеп­сэлъыхьащ шууей хасэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм жыджэру хэт, ар егъэфIэ­кIуэныр зи пщэрылъ Мыз Исмел: 
- ИгъащIэ лъандэрэ шыр зыфIэфI, абы и Iуэху зехуэным дихьэххэр ди лъэпкъым куэду хэтщ. Интернетыр къэдгъэсэбэпри, апхуэдэ цIыхухэр зырыз-тIурытIурэ дызэкъуэувауэ аращ. Зым зы жэрдэм ­къыхилъхьэм, адрейм нэ­гъуэщI къыхилъхьэурэ ды­зэры­цIыхуащ. Зэман дэкIри, мурад тщIащ псори дызэ­хуэзэу, дызэрылъагъуну икIи дызэпсэлъэну. ЯпэщIыкIэ Налшык дыщызэхуэсри, ­хъарзынэу гуапэу дызэбгъэдэсащ. Хасэм и лэжьэ­кIэнум теухуауэ дэтхэнэ зыми иIэ еплъыкIэхэм дедэ­Iуащ. Абы щыгъуэм ди нэхъыжьхэм я чэнджэщхэр сэбэпышхуэ къытхуэхъуащ. Языныкъуэхэри тегушхуа­къым, утыкум тэмэму хуэфэщэну димытыфмэ, жаIэри. Адрейхэм я фIэщ хъурт Iуэхугъуэм къежьапIэ иIэ щыхъуакIэ, къыкIэ­лъы­кIуэхэри нэхъ ефIакIуэу­рэ зэрекIуэкIынур. Абы иужь­кIэ шэрджэсхэм я деж драгъэблэгъащ. Къы­кIэ­лъы­кIуэу Мейкъуапэ ды­щы­зэхуэсащ. Къыхэзгъэщыну сызыхуейращи, ди зэIущIэхэм къагъэлъэгъуащ псоми зы мурад гуэр зэдэтщIыфрэ абы теухуа Iуэху­гъуэр и кIэм нэдгъэ­сыфыну къару дызэриIэр. 
 Иужьрейурэ, зекIуэ хуэдэу шым лъэкIри, хузэфIэкIри къэтщIэну Къэрэшей-Шэрджэсым шууэ дыщыIащ. ­Гъуэгуанэ дыздытетым ­къуажэхэми дыдыхьащ икIи гу зылъедгъэтащ. Мы Iуэхур зыфIэфI гуэрхэр щыIэжу щытмэ, щхьэусыгъуэ да­хуэхъуу зэхэтшащ. ЗекIуэр дахэ дыдэу екIуэкIащ. 
 ЦIыхухэр зэуэ мы Iуэхугъуэ етхьэжьам теухуауэ пхуе­гъэжьэнукъым - ахэр зыгуэркIэ къыдэхьэхын, егъэхъуэпсэн хуейщ. Нэхъыжь­хэм зэрыжаIэжымкIэ, адыгэ лъэпкъищыр нэхъ пэIэщIэ дызэхуэхъуа нэужь шу ­гъуэгукIэ зэрыщIэу щытащ. Ар нобэ зэрыхэтшыжам ­хуабжьу щыгуфIыкIауэ жи­Iэрт шэрджэс лIыжь гуэ­рым. Ди мурад нэхъыщхьэр адыгэ­шым и пщIэр къэтIэ­тыжыныращ жытIэмэ, ар жыIэгъуэ тэмэму къэслъы­тэркъым.  Дуней псом щы­цIэрыIуэ ди лъэпкъышым езым и пщIэр иIэтыжащ икIи ар иIыгъыжщ ижь-ижьыж лъандэрэ. Аращи, ар цIыху­хэм къедгъэщIэжмэ, едгъэлъагъужмэ сфIэтэмэмщ. Ар и щхьэусыгъуэу утыку дихьауэ аращ. 
Иджыри къыздэсым лэжьыгъэ мащIэ етхьэкIакъым, цIыхухэри нэхъ зэхы­хьэ хъуащ. А псор къы­зэ­щIэпкъуэжмэ, дызыхуе­ям, дызыхущIэкъуам дыхуэ­кIуэу схужыIэнущ.

МЭЗКУУ Андемыркъан.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018