Сабийхэм я нэкIэ

 Урысейм тезырхэр егъэп­шы­нынымкIэ и федеральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и «Вулкан» къудамэм и лэжьакIуэхэм, хабзэ хъуауэ, курыт школхэм я еджакIуэхэм драгъэкIуэкI лIыгъэм и дерсхэр. Налшык къалэ дэт курыт еджапIэ №21-м я еджакIуэхэм пап­щIэ абыхэм къызэрагъэпэщащ «Спецназыр сабийхэм я нэкIэ» сурэт зэпеуэр.

 НэхъыщIэ, курыт, нэхъыжь клас­схэм щеджэхэм зэпеуэм кърахьэлIащ къэрэндащ зэмыфэгъукIэ, псыкIэ зэхэщIа лэчкIэ ящIа сурэтхэр.
-Сабийхэр егугъуу елэжьащ су­рэтхэм, спецназым къу­лыкъу щып­щIэныр мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхуу ­къалъытэри. ШколакIуэхэм яфIэгъэщIэгъуэну щыгъуазэ защIащ спец­назым къулыкъур зэрыщрахьэкIым, лэжьакIуэхэм я къалэнхэр зыхуэдэм. Хэт ищIэрэ, а IэщIагъэр къы­хэзыхын къахэкIынкIэ хъунущ а еджа­кIуэхэм.
Лэжьыгъэ нэхъыфIхэр къыхахри, ар зи IэдакъэщIэкIхэм щIыхь тхылъхэмрэ медалхэмрэ иратащ.

КъБР-м щыIэ УФСИН-м и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018