Ансамбль цIэрыIуэм адыгэхэр къыпоплъэ

 Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, Адыгэ Республикэм гъатхэпэм и 8-м махуэшхуэ концерт щрагъэкIуэкIынущ. АР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ «Налмэс» къэрал академическэ ансамблымрэ абы япэу ирагъэблэгъащ цIыхубэ къафэхэмкIэ Моисеев Игорь и цIэр зезыхьэ къэрал академическэ ансамбль цIэрыIуэр. Абы игъэзэщIэнущ «Лъапэтет» адыгэ къафэр.

 Концертым зрезыгъэхьэлIэнухэм я пащхьэм балет цIэрыIуэм щигъэзэщIэнущ «Гаучо» аргентинэ къафэр (Iэхъуэхэм ейр), «День на корабле» флот сюитэм щыщ пычы­гъуэр, къалмыкъхэм я къафэр, нэ­гъуэщI­хэри. Псом хуэмыдэу пшыхьым ­кърихьэлIэнухэм щIэщыгъуэ ящыхъуну къалъытэ «Лъапэтет» адыгэ ­къафэр. 
 Моисеев Игорь и цIэр зезыхьэ ансамблым и репертуарым «Лъапэтет» адыгэ къафэр илъэс и пэкIэ хагъэхьащ. Мы зэманым ирихьэлIэу гупым и программэм кавказ лъэпкъхэм я къафэу хэтыр а зыращ. Ар зыгъэувар «Налмэс» ансамблым и художественнэ унафэщI Хъуэжэ Аслъэнщ. Къыхэгъэщыпхъэщ, Урысейм и балетмейстерхэм ящыщу Моисеевым и цIэр зезыхьэ ансамбль пажэм дэлэжьэну зэкIэ зи кIэн къикIар абы зэризакъуэр.
- Гупыр дуней псом и къэфакIуэ нэхъыфIхэм ящыщщ. ФIым я фIыжхэр утыку иту плъагъуныр насыпышхуэщ икIи гур хэзыгъахъуэщ. Балетым и къэфакIуэхэм нэгъуэщI щIыпIэм зыкъыщагъэлъэгъуэну гъуэгу тету Мейкъуапэ къыщызэтеувыIэну аракъым, атIэ ди цIыхухэм я пащхьэм зыкъыщагъэлъэгъуэну къедгъэблэгъауэ аращ. - жеIэ Хъуэжэ Аслъэн. 
 «Лъапэтет» къафэм хъыджэбз 12 хэтщ. Ар плIалэ зи бгъуагъ фэIув зи щIыIумкIэ къытелъ пхъэ вакъэ ­лъагэм тету ягъэзащIэ икIи езы къэфакIуэхэр пхъэцIыч я щхьэ хуоуэж. Хъыджэбзхэр утыку зэритыну фэилъхьэгъуэхэр идащ Адыгейм и Iэп­щIэлъапщIэ Албэрды Зарэ. Ахэр къытрищIыкIащ инджылыз зып­лъыхьакIуэ Спенсер Эдмунд лъэпкъ фащэр зыщыгъ адыгэ пщащэр къыщигъэлъэгъуа гравюрэм.

Арщыдан Дисэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018