Къулыкъумрэ лэжьыгъэмрэ

 Урысей Федерацэм и Федеральнэ закон № 256-ФЗ-уэ 2017 гъэм ба­дзэуэгъуэм и 20-м къыдэкIамкIэ 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м къы­щыщIэ­дзауэ УФ-м и Лэжьыгъэ кодексым и 350-нэ статьям зэхъуэ­кIыныгъэхэр игъуэтащ медицинэ лэжьакIуэхэм я IэнатIэм ехьэлIауэ. Щхьэтечу жы­пIэмэ, а статьям 8-11-нэ Iыхьэхэр ­щIагъуащ.

 Абыхэм япкъ иткIэ, къэрал е муниципальнэ медицинэ IуэхущIапIэм и унафэщIу е абы и къуэдзэу лажьэ хъунур зи ныбжьыр илъэс 65-м щIимыгъуа цIыхухэрщ. Мыбдеж мы­хьэнэ гуэри щиIэкъым зращIылIа лэжьыгъэ зэгурыIуэныгъэм и пIалъэр зыхуэдизым. ИужькIэ а цIыхухэр нэ­гъуэщI IэнатIэ пэрагъэувэ хъунущ  я Iэ­щIагъэм елъытауэ. Дауи, зэ­рыарэзыр тхыгъэкIэ щIагъэбыдауэ щытмэ.
Медицинэ IуэхущIапIэм и Iэтащхьэм и къулыкъур зэрызэрихьэну пIалъэр и ныбжьыр илъэс 70-м нэскIэ (ауэ абы фIэмыкIыу) хуагъэIэпхъуэфынкIэ ­хъу­нущ. Апхуэдэ медицинэ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэхэм я зэхуэсым (конференцым) къызэригъэлъэгъуам тещIы­хьауэ абы унафэ тезыщIыхьыр а IуэхущIапIэр зейрщ.
 Медицинэ IуэхущIапIэм и унафэ­щIым и къуэдзэр е и къудамэм и унафэщIыр я къулыкъум щытетыну пIалъэр я ныбжьыр илъэс 70 ирикъуху яхуигъэIэпхъуэфынущ медицинэ Iуэху­щIапIэм и Iэтащхьэм. А хабзэр а IуэхущIапIэм и уставым къыщыгъэлъэгъуэн хуейщ. Ауэ абы я ныбжьыр нэсамэ, а къулыкъущIэхэм иращIылIауэ щыта лэжьыгъэ зэгуры­Iуэ­ныгъэм къару иIэжкъым.
 Федеральнэ закон №255-ФЗ-уэ 2017 гъэм бадзэуэгъуэм и 29-м къыдэкIам 2017 гъэм фокIадэм и 1-м къыщыщIэ­дзауэ зэхъуэкIыныгъэхэр яригъэгъуэтащ УФ-м и Лэжьыгъэ кодексым и 5-нэ статьям. Абыхэм япкъ иткIэ Кодексым щыщIыхьэхэм къару ямыIэжу къэзы­лъытэфынур федеральнэ закон щхьэхуэхэм я закъуэщ.
Федеральнэ закон №139-ФЗ-м зэ­хъуэкIыныгъэ зыбжанэ хилъхьащ ­УФ-м и Лэжьыгъэ кодексым балигъыпIэ имыува лэжьакIуэхэм ехьэлIауэ къыщыкIуэ статьяхэм.
 Щхьэтечу жыпIэмэ, зи ныбжьыр илъэс 14-м къыщыщIэдзауэ илъэс 15-м нэмысар лэжьыгъэмрэ еджэ­нымрэ зэуэ щызэдимыхь зэманым (псалъэм и хьэтыркIэ, гъэмахуэ каникулхэм) IэнатIэ пэрытмэ, зэрылэжьэнур сы­хьэти 4-м щIигъу хъунукъым. Илъэс 15-м щегъэжьауэ 16-м нэсым зи ныбжьыр хиубыдэхэм я лэжьэгъуэ зэманыр сыхьэти 5-м, 16-18-хэм итхэм - сыхьэти 7-м щIигъуркъым.
 Я ныбжьыр илъэс 14-м къыщыщIэ­дзауэ илъэс 16-м итхэр псоми я зэхуэдэ щIэныгъэ е IэщIагъэ къозыт курыт еджапIэ хэхам щIэсмэ икIи абы къыдэкIуэу лажьэмэ, я лэжьэгъуэ зэманыр сыхьэти 2,5-м, зи ныбжьыр илъэс 16-м къыщыщIэдзауэ илъэс 18-м итхэм я деж - сыхьэти 4-м щIигъу ­хъунукъым (УФ-м и Лэжьыгъэ кодексым и 94-нэ статья).
 Абы къыдэкIуэу Закон №139-ФЗ-м щыубзыхуащ зи ныбжьыр илъэс 15 ирикъуахэу школым къыщIэкIахэу нэ­гъуэщI щIыкIэкIэ щIэныгъэ зэзыгъэгъуэтхэм лэжьыгъэ зэгурыIуэныгъэ иращIылIэ зэрыхъунур.
 Апхуэдэу лэжьэгъуэ тхьэмахуэ зэ­хуакур тIу иращIыкI еджэгъуэ илъэс псор лажьэурэ езыхьэкI балигъ ны­къуэхъум хуэгъэзауэ (УФ-м и Лэжьыгъэ кодексым и 92-нэ статьям и 1-нэ Iыхьэ).
 Урысей Федерацэм и Федеральнэ закон №125-ФЗ-уэ 2017 гъэм мэ­къуауэгъуэм и 18-м къыдэкIам зэ­хъуэ­кIы­ныгъэхэр хилъхьащ УФ-м и Лэжьыгъэ кодексым и 93-нэ статьям. Зэ еплъыгъуэкIэ статьяр зэрыщыту къэна хуэдэщ икIи абы жеIэ лэжьэ­гъуэ зэман иримыкъур (лэжьэгъуэ махуэ иримыкъур) лъэныкъуэхэм зэрызэгурыIуам тещIыхьауэ ягъэуву. Ауэ абы щIагъужащ лэжьакIуэхэм ефIэкIыныгъэ езыт нэгъуэщIхэри.  Лэжьэгъуэ зэман иримыкъур ягъэув лэжьакIуэм къызэрезэгъыу, ауэ абы щхьэкIэ лъабжьэ щыIэн хуейщ. Лэ­жьэгъуэ зэманыр зыхуэдизыр, зыщагъэпсэхур, махуэ къэс зэфIагъэкIын хуейхэр, лэжьыгъэм щыщIи­дзэнумрэ щиухынумрэ езы лэжьакIуэм и фIэфIыныгъэм тещIыхьауэ ягъэув, дауи, лэжьыгъэ къезытым иIэ Iэмалхэм тещIыхьауэ.
 А Федеральнэ закон дыдэм Лэжьыгъэ кодексым и 101-нэ статьяр зэре­хъуэкI. Абы ипкъ иткIэ, лэжьэгъуэ зэман иримыкъукIэ IэнатIэр езыхьэкI лэжьакIуэм мардэ зимыIэ лэжьэгъуэ махуэ щыхуагъэув хъунур лэжьэгъуэ тхьэмахуэ иримыкъум теухуа зэгурыIуэныгъэ лъэныкъуэхэм зэращIылIамэщ. Арыншамэ, мардэ зимыIэ лэжьэгъуэ махуэ ягъэувыну хабзэм къезэгъыркъым.

КъБР-м и прокуратурэм и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018