Дохутырхэм я Iэзагъэм хагъахъуэ

 КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм МедицинэмкIэ и клинико-диагностикэ центрым ­махуитIкIэ щекIуэкIащ дохутырхэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ «Ранний пренатальный скрининг. Допплерография в акушерстве. Базовые основы эхокардиографии плода» фIэщыгъэр зиIэ курс. Ар къызэрагъэпэщащ Москва щыIэ ЩIэблэмкIэ медицинэ еджапIэмрэ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэмрэ. Абы я Iэзагъэм щыхагъэхъуащ УЗИ-диагностикэмкIэ IэщIагъэлIу, акушер-гинекологыу 30-м щIигъум. 

 Республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я IэщIагъэлIхэм папщIэ лекцэхэм къеджащ ЩIэблэмкIэ медицинэ центрым и унафэщI, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат Батаевэ Розэ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ уэндэгъугъэр зэрекIуэкIым, ныбэм илъ сабийм зэрызиужьым теухуа щхьэхуэныгъэ куэдым. 
 Республикэм уэндэгъугъэм, лъхугъэм епха и IэнатIэхэр егъэ­фIэ­кIуэ­нымкIэ къызэрагъэпэщ Iуэху­гъуэхэм ящыщ зыщ мы зэхыхьэр. 2018 гъэм щегъэжьауэ КъБР-м Узыншагъэр ­хъумэнымкIэ и министерствэм ФIэ­кIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ фондым и мылъкукIэ ахъ­шэшхуэ зытекIуадэ къэпщытэныгъэу мини 8 квотэм хигъэхьащ. Иджыри къэс уэндэгъугъэм и пэщIэдзэхэм деж ирагъэкIуэкI кIэлъыплъыныгъэхэр щрагъэкIуэкIыу щытар Ме­дицинэмкIэ клинико-диагностикэ центрырщ. Мы гъэм пренатальнэ скринингымкIэ къудамэхэр къыщы­зэIуахыну я мурадщ Бахъсэн къалэ дэт район сымаджэщым, Перина­тальнэ центрым, УнэтIыныгъэ зыбжанэ зиIэ районхэм зэдай сымаджэщым. IуэхущIапIэхэм фIагъ лъагэ зиIэ УЗИ аппаратхэр яIэщ, я IэщIагъэлIхэм я Iэзагъэм хагъахъуэ.
- Iуэхухэр псори хуэунэтIащ уэндэ­гъугъэмкIэ шынагъуэ гуэр щыIэмэ, и чэзум къэхутэным, - жиIащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат. - IэщIагъэлIхэм Iэмал яIэнущ уэндэгъугъэм зэрызиужьым нэхъ убзыхуауэ кIэлъыплъыну, хуей хъумэ, федеральнэ клиникэхэми къыщеIэзэну ягъэкIуэфынущ.

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018