Жылагъуэ шынагъуэншагъэ къызэгъэпэщыным я нэIэ трагъэт

 УФ-м и Президентыр хэхыным зыщыхуагъэхьэзыр, ар щекIуэкI зэманым Iуащхьэмахуэ районым жылагъуэ шынагъуэншагъэ къыщызэгъэ­пэ­щыным теухуауэ щытащ террорым пэщIэтынымкIэ муниципальнэ комиссэм и зи чэзу зэIущIэр. Абы кърихьэлIащ Урысейм и МВД-м и Iуэху­щIапIэу Iуащхьэмахуэ районым щыIэм, ФСБ-м и управленэу КъБР-м щыIэм и Тырныауз къалэ IуэхущIапIэм, Iуащхьэмахуэ районым и проку­ратурэм, Iуащхьэмахуэ щIыналъэ хэхакIуэ комиссэм, гъуэгу управленэ, УФ-м и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и район IуэхущIапIэм, Iуащхьэмахуэ районым и дзэ комиссариатым, щIыналъэр хуабэкIэ, псыкIэ, газкIэ, электрокъарукIэ къызэзыгъэпэщ IуэхущIапIэхэм, район сымаджэщым, егъэджэныгъэмкIэ, щэнхабзэмкIэ, спортымкIэ управленэм я унафэщIхэр, жылагъуэхэм я Iэтащхьэхэр.

 ЗэIущIэр зыхэплъэ Iуэхум теухуауэ докладхэр ящIащ Урысейм и ­МВД-м и IуэхущIапIэу Iуащхьэмахуэ районым щыIэм и полицэм и унафэщI Скичко Сергей, Iуащхьэмахуэ щIы­налъэ хэхакIуэ комиссэм и унафэщI Джаппуев Даниял сымэ.
 Комиссэм къищтащ профилактикэ лэжьыгъэр щIэгъэхуэбжьэным хуэгъэза унафэ пыухыкIахэр. Псалъэм папщIэ, хэхыпIэ участкэхэр зэра­хъумэр, ахэр связым и Iэмэпсымэ­хэмкIэ къызэрызэгъэпэщар къэзып­щытэну цIыхухэр яубзыхуащ.
 Террорым пэщIэтынымкIэ комис­сэр апхуэдэу хэплъащ хабзэм къе­мызэгъыу Iэщэ зэрызэблагъэкIым пэщIэтынымкIэ 2017 гъэм зэфIагъэкIахэмрэ дызэрыт илъэсым абы и лъэныкъуэкIэ къэув къалэнхэмрэ. Апхуэдэу зэIущIэм къыщащтащ 2018 гъэм террорым пэщIэты­нымкIэ комиссэр зэрылэжьэну пла­ныр, терроризмэм пыщIа хабзэн­шагъэхэр ­зэ­ралэжьам къыхэкIыу ягъэ­тIысауэ щытахэм ядэлэжьэнымкIэ планыр. ­    А Iуэхухэм тепсэлъыхьащ Iуащхьэ­махуэ районым и щIыналъэ адми­нистрацэм и Iэтащхьэм и къуэ­дзэ ­Азубэч МуIэед, «Эльбрус-Транс» ­жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгу­хьэны­гъэм и унафэщI ­Те­мукуев Абдул-Хьэким, Урысейм и МВД-м и ­къудамэу Iуащхьэмахуэ ­рай­оным ­щыIэм и полицэм и уна­фэщIым и ­къуэдзэм и ­къалэнхэр ­пIалъэкIэ ­зыгъэзащIэ ­Жолаев Замир сымэ.

Тарим Алисэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018