Корейхэр зэгурыIуэжыну?

 Илъэс зыбжанэ щIауэ къэмы­хъуауэ, мы махуэхэм зэпсэлъэ­ныгъэхэр ирагъэкIуэкI Корее ­Ищхъэрэмрэ Корее Ипщэмрэ. Лъэ­ныкъуэхэр щогугъ абы ехъу­лIэ­ныгъэ къыпэкIуэну икIи къэ­ралитIым я зэхущытыкIэр иригъэфIэкIуэну. 

 Корейхэм я лIы­кIуэхэр щызэ­хуэсащ гъунапкъэм пэ­мыжыжьэ Пхамнмундж щIыпIэм. 2015 гъэм и дыгъэгъазэ лъандэрэ  ар къэра­литIым я лIыкIуэхэм я япэ зэпсэ­лъэныгъэщ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, ахэр къытеувыIэнущ лъэныкъуитIым я зэпыщIэныгъэхэр зэрыра­гъэ­фIэ­кIуэнум, Корее Ищхъэрэм и спортсменхэр 2018 гъэм Пхенчхан щекIуэкIыну щIымахуэ Олимп джэгу­хэм зэрыхэтынум епха Iуэху­хэм. 
 Фигу къэдгъэкIыжынщи, щIышы­лэм и япэ махуэхэм КНДР-м и Iэ­тащхьэ Ким Чен Ын унафэ ищIащ Корее Ищхъэрэмрэ Корее Ипщэм­рэ я зэпыщIэныгъэхэр зэтрагъэувэжыну. КъищынэмыщIауэ, Корей­хэм я Iуэхухэр зезыгъакIуэ управ­ленэм и унафэщIым къыхигъэщащ и спортсменхэр Олимп джэгухэм хэтыну Ким Чен Ын жэрдэм зэ­ри­щIар Корее Ипщэм зэрыдиIыгъам папщIэ фIыщIэ зэрыхуищIыр. 
 Олимпиадэм и къалащхьэр здэ­щыIэ Канвондо щIыпIэм и адми­нистрацэм щыжаIащ Корее Ищхъэрэм и гупыр Джэгухэм хэтыну уна­фэ ящIмэ, ахэр къызэрыкIуэну круиз кхъухь яхуигъэкIуэну. 
 Олимп джэгухэм хэтын папщIэ КНДР-м и спортсменхэм зрагъэтхыну къыхуагъэува пIалъэр Дунейпсо Олимп Комитетым (МОК) ­игъэIэпхъуащ, иужьрей Iуэхугъуэ­хэм трищIыхьри. 
 «Ди гуапэщ къэралитIым я пра­вительствэхэм я лIыкIуэхэр зэ­рызэпсалъэр. КНДР-м и атлетхэр Олимпиадэм зэрыхэтынум и гугъу пщIымэ, куэд щIауэ абыхэм доп­салъэ. Зэры­зрагъэтхыну пIалъэр дгъэIэпхъуащ спортсменхэм да­дэIэ­пыкъун папщIэ», жиIащ МОК-м и лэжьакIуэм.
 Фигу къэдгъэкIыжынщи, Олимп джэгухэр мазаем и 9 - 25-хэм екIуэкIынущ. 
 ЩIышылэм и 7-м КНДР-м и Iэтащхьэ Ким Чен Ын пщэрылъ ящи­щIащ Корее Ипщэм зэпыщIэ­ны­гъэ хуаIэ хъужын папщIэ зы­хуеину псомкIи къызэрагъэпэ­щыну икIи къыхуриджащ блэкIар къамы­тIэ­щIыжыну.

Накэ Ксение. «ХъыбарыщIэхэр» РИА

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


16.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018