КъызэрымыкIуэ щытыкIэм хуэхьэзырщ

 Гидрометцентрым хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и гъуэгухэм дызыхуэкIуэ махуэхэм щытыкIэр щы­зэIыхьэнущ: жьышхуэ къы­щепщэнущ, уэсрэ уэшхрэ зэщIэту къыще­хынущ, щтырыгъу къы­щыхъунущ. 

 Гъуэгу хозяйствэхэм я IэщIагъэлIхэм яхузэфIэкI псори ялэжь федеральнэ мыхьэнэ зиIэ автомобиль зекIуапIэхэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэ­щыным хуэгъэзауэ. Дунейм и щытыкIэр къызэ­рызэIыхьам къыздишэ зэкIэлъымыкIуагъэхэр гъэ­мэщIэным мы зэманым хузэщIагъэуIуащ, псори зэ­хэту техникэ зэмы­лIэу­жьыгъуэу 326-рэ. Абыхэм ящыщу 157-р къалэн зыбжанэ зыгъэзащIэщ, 35-р автогрейдерщ, 1-р пыщIапIэ зиIэщ, 64-р экскава­торрэ погрузчикрэщ, 10-р бульдозерщ, 28-р уэсыр зэщIэзыкъуэ, шэрхъыш­хуэхэр зыщIэт тракторщ, 5-р роторкIэ лажьэ уэсытхъущ, 26-р къинэмыщI техникэщ.
 «Росавтодор»-м и Iэ­щIагъэлIхэм мы махуэхэм машинэзехуэхэр тегъэ­чы­ныхьауэ къыхураджэ гъуэгум щызекIуэ хабзэхэр къы­зэпамыудыну, нэхъ хуэму къажыхьыну, щыщтырыгъухэм деж са­къыну, зым и «шыкIэм» адрейр жьэхимыхьэн щхьэ­кIэ, зэпэIэщIэ зызэхуащIыну. 
 «Кавказ» гъуэгу хозяйст­вэм и федеральнэ кIэзонэ управленэм (ФКУ) и центрым деж щыIэ дис­петчерым и телефоныр, 8(879)333-11-59, жэщ-махуэ имыIэу, сыт хуэдэ зэманми мэлажьэ. «Рос­автодор»-м и лэжьакIуэхэм абыкIэ зыпащIэ хъунущ къы­зэрымыкIуэ щытыкIэ ихуахэми, гъуэгум и «шы­фэ­лIыфэр» зыхуэдэр зэхэ­зыгъэкIыну хуейхэми. 
 Мы зэманым «Кавказ» гъуэгу хозяйствэм (ФКУ) и нэIэ щIэтщ федеральнэ мыхьэнэ зиIэ автомобиль зекIуапIэу километр 1850-м нэблагъэр. Абыхэм ящыщу 832-р Ставрополь крайм, 326-р Къэрэшей-Шэрджэ­сым, 380-р Къэбэрдей-­Балъкъэрым, 271-р Осетие Ищхъэрэ - Аланием, 43-р Ингушым хеубыдэ.

КЪУМАХУЭ Аслъэн.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


16.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018