Акъыл жан зиIэхэр

 Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал универ­си­тетым щIышылэм и 9-м щрагъэжьащ «Гуп­сысэ нэхъыщхьэмрэ абы  къри­кIуэмрэ» зэхуэсыр. Къы­хэгъэщыпхъэщ мып­хуэдэ зэхыхьэхэр езы­гъэ­кIуэкIыр КъБКъУ-р фIы дыдэу къэ­зыухахэр, апхуэдэуи за­дачэ гугъу­хэм тыншу пэ­лъэщ, акъыл жан зиIэ студентхэрауэ зэры­щы­тыр, икIи абыхэм махуитIым къриубыдэу ягъэлъэгъуэн хуейщ гуп­сы­сэ­щIэ­хэр, гъащIэм хапща зэрыхъунур.

 Зэпеуэм хэтащ зыхуа­гъэувыжа къалэнхэр бгъэ­дыхьэкIэщIэхэр къыхуа­гъуэтурэ, зыгъэзэщIэну зи мурад студентхэр. Абыхэм я щапхъэщ вэб-платформэ, сервисыщIэ, интернет робот щIынхэр, серверым илъхэм яубыд щIыпIэр (память) нэхъ мащIэ щIыныр, нэгъуэщI куэди.
 ЗэIущIэр къызэзыгъэпэща илъэс 13-кIэ Инджы­лы­зым щыпсэуа, КъБКъУ-м экономикэмкIэ и факультетыр къэзыуха Тхьэмадокъуэ Дианэ студентхэм ядэгуэшащ и гъэунэхуныгъэхэмкIэ. Ар тепсэ­лъы­хьащ щылэжьа фирмэхэм, абыхэм щызригъэгъуэта щIэныгъэм, иужькIэ езым технологиехэм япкъ иткIэ къызэригъэпэща стартапым, и Iуэхур ежьа зэры­хъуам, лэжьэгъу къызэригъуэтам, нэгъуэщIхэми. 
 Зэпеуэм хэт гупхэм я проектхэр утыку кърахьэкIэрэ къагъэлъэгъуэн хуейт ахэр дэнэ икIи дапхуэдэу къы­щыбгъэсэбэп хъунуми, абыхэм узэрырилэжьэну щIыкIэри, щIэуэ хэлъыр, Iуэхур е гупсысэр дауэ ­утыку ипхьа, бгъэкIуэта ­зэ­рыхъунури, нэгъуэщI­хэри.
 Проект нэхъыфIыр къэ­зыпщытэн хуей гупым хэтт «BuonaFortuna»-м и уна­фэщI Быхъурэ Юрий, СХПК-м и унафэщI Бердюжэ Владимир, Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и лэжьакIуэ Мысачэ Валерэ, «ITV» ­ком­панием и унафэщI КIуэ­­кIуэ Хьэзрэт, «АЗА-К»-м и унафэщI Нало Заур, ракетэ-хьэрш корпорацэ зэгухьэныгъэм и унэтIыныгъэм и унафэщI Тхьэмадокъуэ Иннэ сымэ. 
 Презентацэхэр гъэлъэгъуэн яухмэ, къэпщы­такIуэхэм я къалэнщ проект нэхъыфIыр къыхахыу ягъэлъэпIэну.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


16.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018