Къэжэр Борис ящыгъупщэркъым

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхубэ артист, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм щIыхь зиIэ и артист, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым илъэс куэдкIэ щылэжьа Къэжэр Борис псэужамэ, дыгъэгъазэм и 27-м и ныбжьыр илъэс 70 ирикъунут. 

 Щукин Борис и цIэр зезыхьэ театр еджапIэ нэхъыщхьэр къиуха нэужь, Къэжэр Борис 1975 гъэм ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым лэжьэн щыщIидзащ. Абы игъэ­зэщIащ и щIэныгъэри зэфIэкIри наIуэ къэ­зы­щIа роль гъэщIэгъуэн куэд. Абыхэм ящыщщ Закировым (Абдуллин А. и «ЕпщыкIущанэ тхьэмадэ»), Ной ­(Ричард Н. и «Уэшх зыщэ»), Паскуа­линэ (Эдуардо де Филиппо и «Ку­пьелло гуащэм и унэм къыщрагъэхьа илъэсыщIэр»), Нинел (Николаи А. и «Гуапагъэ тIэкIу»), Мэжид (Ольмезов М. и «Даущыншагъэм и щIагъщIэбзэр») сымэ, нэгъуэщIхэми я ролхэр. Актёр IэкIуэлъакIуэу зэрыщытыр Къэжэр Борис къыщигъэлъэгъуащ «Къуршхэр жейркъым», «Шууей» кино­фильмхэм. Iэзагъышхуэрэ IэкIуэ­лъакIуагъэ нэсрэ зэрыхэлъым къы­дэкIуэу, Борис цIыху гуапэт, и лэ­жьэгъухэм сыт и лъэныкъуэкIи гу­лъы­тэшхуэ яхуи­щIырт. Ар щIэ­ныгъэ зиIэ, хьэл-щэн дахэ зыхэлъ цIыху гуапэт, гъэсат. Хьэл мыхъу­мыщIэ, фыгъуэ далъа­гъуртэкъым, зым и жагъуи хуэщIыртэкъым.
- Борис зэрысцIыхурэ и дуней теты­кIэкIэ, и хьэл-щэнкIэ, и лэжьыгъэкIэ сыщыхуэмыарэзы е мыхъу­мыщIагъэ гуэр щыдэслъэгъуа къэхъуакъым. Хабзэ, нэмыс зэрылъ адыгэ унагъуэ къызэрыхэкIар зэи игъэгъуэщакъым абы. Ныбжьэ­гъухэм, лэжьэгъухэм зэрабгъэ­дэткIи, хэлъ цIыхугъэкIи егъэлеяуэ гуапэт, и унагъуэм сыт щыгъуи ­хуэгумащIэт, цIыху пэжт, акъы­лы­фIэт, щэныфIэт, - жеIэ УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ ЖьакIэмыхъу КIунэ. - Роль нэхъыщ­хьэ къыщы­хуагъэфащэкIи, етIуанэ, ещанэ лIыхъужьхэм я ролхэр къы­щылъыскIи и лэжьыгъэр гурэ псэкIэ игъэзащIэу цIыхум я пащхьэ итащ. «Гулъытэншэ хъуахэр» спектаклым зэгъусэу дыщыджэгуащ. Абы щигъэ­зэщIа ролыр къы­зы­хуэ­тын­шэу къехъулIащ, театреплъхэр дихьэ­хауэ.  Гъэхуауэ, екIуу зэрып­салъэмкIэ ар ди артистхэм ­къа­хэщхьэхукIырт. Ольмезовым и «Унэ лъапIэ» спектаклми фIы дыдэу, гукъинэжу щы­джэгуащ, иужь ды­дэу зэрыджэгур и псэм ищIами ярейуэ. Усэ схузэ­хилъхьауэ зэры­щытари гуапэ, гу­къинэж сщы­хъуащ. Гупыр дигъэгуфIэу, дигъэгушхуэу къытхэтащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, Борис гъащIэ кIэщIу къыщIэкIри, пасэу тхэкIыжащ. Дыхуэарэзыщ. Тхьэр арэзы къыхухъу.
- Борисрэ сэрэ илъэс плIыщIкIэ дызэдэлэжьащ, дызэгъунэгъуащ, ди бынхэр къыздэхъуащ. И гугъу щысщIкIэ, фIы защIэщ сигу къэ­кIыжыр. НэхъыжьыфIу, чэнджэ­щэгъу Iущу, цIыху дахэу, ди театрыр игъэбжьыфIэу къытхэтащ, - жеIэ ­УФ-м щIыхь зиIэ и артист Шыбзы­хъуэ Басир. 
 Къэсейхьэблэ къуажэм и курыт еджапIэ №2-м къыщызэрагъэпэща театр студиеми Борис илъэс зыбжанэкIэ щылэжьащ. Абы и хьэл-щэн дахэмкIэ, дуней тетыкIэ екIумкIэ ­псори къыдихьэхат, егъэджакIуи еджакIуи ныбжьэгъу къыхуэхъуат. ЕджапIэм щекIуэкI дэтхэнэ зы Iуэхуми Борис жыджэру хэтт. 
 Къэжэр Борис и узыншагъэм ­къи­мыхьу курыт еджапIэм къы­щыIукIыжами, зэрысымаджэм хуэ­дэу, Шэджэм нэс икIыурэ куэдрэ яхыхьэрт. IуэхущIапIэм щекIуэкI ­зэпеуэхэм и къэпщытакIуэ гупым яхэтащ, ныбжьыщIэхэм я зэфIэ­кIым гу лъитэу, ахэр нэхъри три­гъэгушхуэн мурадкIэ псалъэ гуа­пэхэр яжриIэу.
- Борис и теплъэр си нэгу щIэтщ ­дапщэщи нэфIэгуфIэу, зэкIужу, тIэкIу щыгубжьами и нитIым гуапагъэ мыужьых къыщIихыу. Къэ­сей­хьэб­лэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм и методисту лэжьэн зэры­щIэздзэрэ Борис чэнджэщэгъуу сиIащ, - игу къегъэкIыж усакIуэ Зэгъэщтокъуэ Людэ. - АпхуэдизкIэ гумызагъэти, телефонкIэ Iуэхум къысхутепсэ­лъыхьын игу имыдэу, тридзэурэ ­къуажэм къакIуэрт. Абы сыт щыгъуи фIэгъэщIэгъуэнт ди гъэсэнхэм я зэфIэкIымрэ ехъулIэ­ныгъэмрэ, ­хущIэкъурт ахэр гъуазджэм и ку­рыхым хигъэгъуэзэну. ЗэIущIэхэр къызэдгъэпэщми, ­спектаклхэр дгъэувми, зэры­хузэ­фIэкIкIэ, Борис зыкъригъэ­хьэлIэрт. Утыкум зэры­зыкъы­ща­гъэ­лъэгъуэным сабийхэр хуиу­щийрт, тригъэгушхуэрт. 
 Ди жагъуэ зэрыхъунщи, актёр Iэзэ, цIыху хьэлэмэт, интеллигент нэс ­Борис хуэдэу щыпкъэхэр, гу пцIа­нэ­хэр, дахагъэ дунейм къы­зэры­тринэным хущIэкъухэр нобэ­ гъуэтыгъуейщ. Ар къызэрытхэ­мы­тыжыр, и Iэужь дахэхэм блэкIа зэманым иту дытепсэлъыхьын хуей зэрыхъуар ­хуабжьу куэдым жагъуэ ящохъу. ПщIэ ин зыхуэтщIу, цIыху пэжу, гуа­пэу, псэ къабзэу дунейм тета нэхъы­жьыфIыр зэи тщы­гъупщэнукъым. Борис ягу ихунукъым и Iыхьлыхэм, и ныбжьэгъухэм, къыдэлажьэу щытахэмрэ театрыр фIыуэ зылъагъу­хэмрэ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


16.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018