Апэнэс Астемыр зыхэт «CoffetimeBand» уэрэджыIакIуэ гупым и вагъуэщIэ

 «Звезда» телеканалым щIы­шылэм и 5 - 8-хэм ещанэу щекIуэкIа «Новая звезда» зэпеуэм пашэ ­щыхъуащ Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ, театрымрэ киномрэ я артист Апэнэс Астемыр зыхэт «CoffetimeBand» А-капеллэ гупыр. 

 Ди хэкуэгъу Апэнэс Астемыррэ «CoffetimeBand» А-капеллэ гупым щыщхэу Бэрбэч Аскэр, Миронов Александр, Вандер Людмилэ, Лебедев Филипп сымэ Адыгэ Республикэм и цIэкIэ зэпеуэм зыкъыщагъэлъэгъуащ. Абыхэм ягъэзэщIащ «Бэдынокъуэ», «Адыгэ нысэ» уэрэдхэр. Кавказым, Урысейм исхэм ­къадэкIуэу, абыхэм Iэ хуаIэтащ дуней псом щыпсэу ди лъэпкъэгъу­хэми нэгъуэщI лъэпкъхэм щыщхэми. Къыхэгъэщыпхъэщ, телевизор­еплъхэм зы номерымкIэ 20-рэ Iэ яIэтыну Iэмал зэраIар. Абы къыхэкIа ахъшэр трагъэкIуэдэнущ сабий сымаджэхэм. 
 КъэпщытакIуэхэм яхэтащ «Пщэдджыжь вагъуэ» нэтыныр езыгъэ­кIуэ­кIыу щыта Николаев Юрий, уэрэд­жыIакIуэ цIэрыIуэхэу Цой Анитэ, Зарэ сымэ. Абыхэм къыхагъэщащ гупыр щIэщыгъуэу, гъэщIэгъуэну утыку зэритар, псом хуэ­мыдэу Апэнэс Астемыр и макъыр ягу зэрыдыхьар. 
- Зэгуэр «Пщэдджыжь вагъуэ» зэпеуэм щытекIуауэ щыта» Апэнэс Астемыр мыпхуэдэ гуп дахэм и гъу­сэу иджыри утыку иту сызэрырихьэлIар, абы и зэфIэкIым зэрызригъэужьыр, ехъулIэныгъэфIхэр зэры­зы­Iэригъэхьэр гуапэщ, - жиIащ Николаев Юрий. 
 Телевизореплъхэм я IэIэтхэм кърикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь, зэпеуэм пашэ щыхъуахэр хэIущIыIу ищIыну пщэрылъ щащIащ «Красная звезда» медиа-холдингым и президент Пиманов Алексей. Япэ увыпIэр ­къихьащ фIым я фIыжу къалъыта «CoffetimeBand» А-капеллэ гупым. ЕтIуанэ хъуащ Осетие Ищхъэрэм и цIэкIэ зыкъэ­зыгъэлъэгъуа Томаев Тимур. Къыхэгъэщыпхъэщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIэкIэ а зэпеуэм уэрэджыIакIуэ Муртаевэ Анисэ зэрыхэтар. Зэпеуэм пашэ щыхъуа­хэм ехъуэхъуащ икIи игъэлъэпIащ УФ-м зыхъумэ­жыныгъэмкIэ и ми­нистр Шойгу Сергей. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


16.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018