«Урысей зэкъуэт» фракцэм гъатхэ сессием нэхъ зэлэжьыну Iуэхухэр еубзыху

 Фракцэм и унафэщI Неверов Сергей зэрыжиIамкIэ, апхуэдэхэм ящыщщ ахъшэ зэхэдзэкIэ псэупIэ езыгъэщIхэм я хуитыныгъэхэр хъумэныр, сабийхэм я гъэ­махуэ зыгъэпсэхугъуэр шынагъуэншэу къы­зэгъэпэщыным теухуа законопроектхэр гъэхьэзырыныр, дызыхыхьа илъэсым и бюджетыр зэрагъэзащIэм кIэ­лъып­лъыныр.

 Къэрал Думэм дыгъуасэ иригъэкIуэкIа пленар зэIущIэм къыщыщыпсалъэм абы къыхигъэщхьэхукIащ «Урысей зэкъуэтым» къыбгъэдэкI депутатхэм дызыхыхьа илъэ­сым и япэ махуэм щегъэжьауэ къару зы­гъуэта хабзэ мардэхэр къызэрагъэсэбэпым гулъытэ хэха хуащIыну зэрамурадыр. «Апхуэдэ мардэхэм ящыщщ нэхъ мащIэ дыдэу ят улахуэр цIыхур псэун папщIэ зы­хуей ахъшэм и процент 85-м зэрынагъэсар. Апхуэдэу илъэсыщIэм къыдыщIидзащ Сабийхэм я илъэсипщIым. Президент Путин Владимир къыхилъхьа а жэрдэмыр гъэ­зэщIэным хуэунэтIа Iуэху хэхахэр зэфIэд­гъэ­кIыну зыхуэдгъэувыжащ», - къыхигъэщ­хьэху­кIащ къэпсалъэм.
А псом къадэкIуэу Неверов Сергей жиIащ Президентым къигъэува къалэнхэр гъэзэ­щIа хъун папщIэ, цIыхухэм я мылъку зэ­хэлъкIэ псэупIэхэр зэраухуэм теухуа зако­ным зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн хуейуэ къызэрилъытэр. Фракцэм игъэхьэзыра законопроектым ипкъ иткIэ ухуэныгъэхэр ­езыгъэкIуэкIхэм я финанс зэфIэкIым кIэ­лъыплъыну хуитыныгъэ ират ахъшэ зэхэ­дзакIэ псэупIэхэр езыгъэщI цIыхухэм я ­хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ фондым.
 И псалъэр щиухым «Урысей зэкъуэт» фракцэм и унафэщIым адрей фракцэхэм хэтхэр къыхуриджащ къарууэ яIэр мы зэ­маным къэув къалэнхэм хузэщIагъэуIуэну.

«Урысей зэкъуэт» политикэ партым и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


16.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018