Уэдыхь Виталий Хьэрун и къуэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм хэщIыныгъэ­шхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 71-м иту дунейм ехыжащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Уэдыхь Виталий Хьэрун и къуэр.
 Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университетыр къиуха нэужь, Уэдыхь Виталий музыкэмкIэ щIэныгъэ щызригъэгъуэтащ Дон Iус Ростов дэт къэрал консерваторэм. Илъэс куэдкIэ лэжьащ Налшык и Музыкэ театрым и симфоние оркест­рым и артисту. 1998 гъэ ­лъандэрэ Симфоние ор­кестрым и унафэщIу IэнатIэм пэрытащ. «Бжьамий» театрым и артистуи щытащ.
 Уэдыхь Виталий и гъащIэр цIыхухэм яхуэлэжьэным тыхь хуищIащ. Ар и щапхъэщ щалъхуа щIыналъэр ефIэкIуэн папщIэ зыпэрыт Iуэхур псэ хьэлэлкIэ ехьэ­кIыным зи гъащIэр тезыухуа цIыхум куэд зэрыхузэ­фIэ­кIам.
ЗэфIэкI лъагэ зиIэ цIыху гуапэм, гъэсакIуэ Iущым и фэеплъ нэхур Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щы­псэухэм я гум сытым дежи илъынущ.

КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Къэрал филармоние.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ