Слъэгъуахэм куэдым срагъэгупсысащ. Таумурзаевэ ФатIимэ:

 ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX дунейпсо фестивалу иджыблагъэ Со­чэ щызэхэтам щыIахэм ар хуабжьу ягу зэрырихьам и щыхьэтщ абы теу­хуа гукъэ­кIыж­хэмкIэ иджы­ри къыздэсым зэ­ры­зэдэгуашэр. А зэхы­хьэм игъэгушхуа­хэм ящыщщ КъБКъУ-м и студентхэмрэ аспирантхэмрэ я профсоюз зэгухьэ­ны­гъэм и унафэ­щIым и ­къуэ­дзэ Таумурзаевэ ФатIимэ. ЩIалэ­гъуалэ зэ­хуэ­сыр къызэ­рыщыхъуам теу­­хуауэ абы упщIэ зыб­жа­нэкIэ зыхуэдгъэзащ.

- ФатIимэ, Сочэ щыплъэгъуахэм сыт хуэдэ гуры­щIэ­хэр къуата?
- Зы псалъэкIэ къыпхуэ­Iуэтэнкъым дэ абы щытлъэгъуа псор. Абы хэмыта ныбжьыщIэхэм куэд яфIэкIуэдащ. Сэ сызэреплъымкIэ, а Дунейпсо фестивалыр куэдкIэ нэхъ гъэщIэгъуэн хъуат Сочэ щрагъэкIуэкIа Олимпиадэм нэхърэ. Абы къы­щызэрагъэпэща егъэ­джэ­ныгъэ, щэнхабзэ прог­раммэхэр сыт и уасэ?!
- СызэрыщыгъуазэмкIэ,­ абы зэуэ Iуэху куэд ще­­кIуэ­кIащ, ахэр дауэ зэ­щIэв­гъэхьэрэт?
- Шэч хэмылъу, абы щекIуэкI псори къыпхузэ­щIэу­быдэнутэкъым. Псалъэм папщIэ, актёр цIэ­рыIуэ Безруков Сергейрэ УФ-м ­хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и министр Лавров Сергейрэ зыхэтыну зэIущIэхэм ящыщу къыхэтхынур ды­мыщIэу гугъу дехьащ. Махуэ къэси апхуэдэт. 
- Политикхэмрэ артистхэмрэ къищынэмыщIауэ, пфIэгъэщIэгъуэну хэт ущрихьэлIа абы?
- Апхуэдэ цIыхухэр щыкуэдащ щIалэгъуалэ зэхыхьэм. Псалъэм папщIэ, абыхэм ящыщщ, бгъэдэлъ ныкъуэ­дыкъуа­гъэм емы­лъы­тауэ, гъащIэм хуиIэ лъагъуныгъэмрэ гушхуэныгъэмкIэ дуней псом цIэрыIуэ щы­хъуа Вуйчич Ник. Ауэ абы и зэIущIэм, си жагъуэ зэрыхъунщи, срихьэлIакъым.
Апхуэдэуи щIалэ дыдэу мылъкушхуэ зэрагъэпэ­щауэ, «Форбс» журналым ­ират­ха зыбжани щыIащ абы.
- Уи гупсысэм зезыгъэхъуэжа Iуэху е зэIущIэ ухэ­та?
- Дипломат ныбжьы­щIэ­хэм я дунейпсо зэIущIэм сыхэтащ. Абы цIыху 178-рэ щIэсащ, дэтхэнэри къэрал щхьэхуэм и лIы­кIуэу. Ахэр тепсэ­лъы­хьырт дунейм къыщыятэ Iуэху­хэм, терроризмэм, экономикэм, егъэ­джэныгъэм. Ахэр сэ си ныбжьу арат, ауэ дунейпсо Iуэхухэр зэрагъэзахуэу, абы и «гъурри и цIынэри» ящIэу тепсэлъы­хьырт. Сыкъэзыухъуреихь цIыху­хэм­рэ сэрэ нэхъыбэу се­риал­хэмрэ щIы­уэп­сы­м­рэщ ды­зы­тепсэ­лъы­хьыр. А зэIущIэм куэдым сри­­гъэ­гуп­сысащ.
- Фестивалым щыIа щIа­лэгъуалэр сытыт нэхъыбэу зыгъэпIейтейр?
- Абы щыIа щIалэгъуалэр япэу зыщIэупщIэр узителъхьэ партырщ: ижьыра хьэмэрэ сэмэгура. Ди къэралым политикэ щIэныгъэр икъукIэ щылъахъ­шэщ. Хуабжьу сфIэгъэщIэгъуэн хъуат фестивалым щыIахэр Сталинымрэ Ленинымрэ ятеп­сэлъыхьу щызэхэсхам. Ди къэралым абыхэм я гугъу апхуэдизрэ щащIыркъым. Америкэм и Штат Зэгуэтхэм къикIа щIа­лэгъуалэр зэзгъэцIыхуну сыхуеяти, сарихьэлIакъым.
- Германием къикIахэм уарихьэлIа?
- НтIэ. Си ныбжьэгъу Кучуковэ Джамилэ нэ­мы­цэхэм я щэнхабзэм дихьэхырти, Iуэху тщIыри, Германием ­къикIахэр къэт­лъыхъуащ. УдзыпцIэм хэс гуп дахэм дабгъэдыхьэу епсэлъэн щIэддза и ужькIи ахэр къы­зэры­мытэджар хуабжьу ди жагъуэ хъуат. Дэ апхуэдэутэкъым дызэ­ресар...
- ДызэрыщыгъуазэмкIэ,­ КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий щIалэгъуа­лэ зэхы­хьэм щыхьэ­щIащ. Дауэ ар зэревгъэблэ­гъар?
- Лъэпкъ фащэкIэ дыхуэпауэ, джэгу инкIэ къедгъэблэгъащ ректорыр. Ди лъэпкъ фащэ екIур дэнэкIи къыщыхэщырти, куэдым гу къылъатэрт. Италием къикIа хъыджэбзхэр къыдбгъэ­ды­хьэурэ яфIэгъэщIэгъуэну ды­зэпаплъы­хьырт.
- Сыт хуэдэ гупсысэ къы­хэпха а зэхыхьэм?
- Псом нэхърэ нэхъапэращи, зыбужьын, уи зэ­фIэ­кIым сыт щыгъуи хэбгъэ­хъуэн зэры­хуейрщ. Абы ­къекIуэлIа щIалэгъуалэм зет­­лъытмэ, махуэ къэс ­щIэ гуэр къэпщIэным дыхуе­гъэIущ. Фес­­ти­валым сы­­мыкIуэ щIы­кIэ лъэпо­щ­хьэпо гуэр сыIущIамэ, къэ­ралым сыхуэш­хыдэрт, уеблэмэ абы сикIынми сынэсу. «Сы­хуейкъым ап­хуэ­дэ ­псэу­­кI­э­»­ - жысIэрт. Иджы сэ фIы­­­­уэ къызгурыIуащ, хъуэ­жын хуейр ущыпсэу къэралыр зэры­ар­мырар, атIэ абы уигу иримыхьу хэ­лъырщ. Дыкъыщалъхуа къуа­жэр, къалэр, къэралыр едгъэ­фIэ­кIуэным дэтхэнэри дыхущIэкъупхъэщ - аращ ехъу­лIэныгъэм и щэхур.

Iэпщэ Иннэ, КъБКъУ-м и пресс-IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ