КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэр и къуажэм щагъэлъапIэ

 Балъкъэр тхакIуэ икIи усакIуэ, ЩIы­­хьым и орденыр зыхуагъэфэща, жыла­гъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэу щыта Залиханов Жанакъаит къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа пшыхь щызэхэтащ Лъэпкъ музейм и къудамэу Гундэлэн жылэм дэтым. ЗэIущIэм хэтащ ­КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм, Iуащхьэмахуэ ­районымрэ Гундэлэн ­къуажэмрэ я администрацэхэм я лIы­кIуэхэр, республикэм и жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэхэр, тхакIуэм и благъэ-Iыхьлыхэр.

 Музейм и зы плIанэпэм къыщызэрагъэпэщат Залихановым и IэдакъэщIэкI­хэр, и сурэтхэр, и гъащIэ гъуэгуанэмрэ и творчествэмрэ ятеухуа, хужаIа псалъэ ­гуапэхэр иту къыдагъэкIа тхылъхэр щызэхуэ­хьэса гъэлъэгъуэныгъэ.
 Музейм и унафэщI Энеевэ Лидэ пшы­хьым кърихьэлIахэм КъБР-м и цIы­хубэ тхакIуэм и гъащIэмрэ и IуэхущIафэхэмрэ ягу къигъэкIыжащ. «Залиханов Жана­къаит Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу лъэпкъхэм я щэнхабзэ зыужьыныгъэм лъэужьыфI къыхинащ, - жиIащ абы. - И къуажэгъухэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ гъэ­фIэгъыцIэу «Зали»-кIэ еджэрт. ЦIыху пашэм и хьэлхэр дэплъагъурт абы икIи ахэр Iэзэу къигъэсэбэпырт, щэныфIэу, ныбжьэгъугъэ дэплъагъуу апхуэдэт. Жана­къаит тхылъ 20-м щIигъу и Iэдакъэм къыщIэкIащ. Ахэр Москва, Налшык, Къыргъызым щыIэ тхылъ тедзапIэхэм къыщыдэкIащ. Абы къыхуагъэфэщащ «УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ», «КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ» цIэ лъапIэхэр. 
 Энеевэр къеджащ тхакIуэм и «Горящие сердца», «Горные орлы» тхылъхэм щыщ пычыгъуэхэм, абы и усэхэм.
 Iуащхьэмахуэ район администрацэм и Iэтащхьэ Залиханов Къанщобий къыхигъэщащ дэтхэнэ зы лъэпкъми и тхыдэм абы и щэнхабзэм зегъэужьынымкIэ пщIэрэ щIыхьрэ зыпылъ къалэныр нэсу зыгъэзэщIа цIыху цIэрыIуэхэр зэрыхэтыр. «Балъкъэр лъэпкъым и литературэм апхуэдэу къыхэнащ тхакIуэ икIи усакIуэ Залиханов Жанакъаит. Дэ дрогушхуэ а цIыху щэджащэр ди щIыналъэм къызэрыщалъхуам», - жиIащ район унафэщIым. 
 Пшыхьым къыщыпсэлъащ КъБР-м и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Беппаев МутIалип, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ усакIуэ Гуртуев Сэлихь, усакIуэ Мусукаевэ Сакинат, Жанакъаит и Iыхьлы Боллуев Ануар сымэ. Абыхэм къыхагъэщащ Залихановым и творчествэм балъкъэр лъэп­къым фIагъыу къыдекIуэкI псор зэрыпх­рышар, ар цIыху къызэрыгуэкIыу зэрыщытар, гъащIэм къридза удынхэм емылъытауэ за­хуагъэм, фIым я телъхьэу, зэныбжьэгъугъэм хуэпэжу зэрыпсэуар.
 Гундэлэн дэт курыт школ №1-м и еджакIуэхэр Залихановым и усэхэм къеджащ, и уэрэдхэр жаIащ. Пшыхьым щагъэлъэгъуащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэм теухуа документальнэ фильм.

Тарим Алисэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ