ЩIэныгъэрылажьэ гумызагъэ

 Ди къэралым щIэныгъэр ипэкIэ щызыгъэкIуатэхэм, абы хэлъхьэныгъэ купщIафIэхэр хуэзыщIхэм ящыщ адыгэ бзылъхугъэщ мы тхыгъэр зытеухуар. Ар щIэныгъэм и дунейм гъуэгу бгъуфIэ щыхэзыша, филологие щIэныгъэхэм я кандидат, КъБКъУ-м Кавказ Ищхъэрэм ис лъэпкъхэм я IуэрыIуатэмрэ литературэмкIэ иIэ кафедрэм и егъэджакIуэ нэхъыжь Бозий Наимэщ.

 Школым щыщIэсами, еджапIэ нэхъыщхьэм щристудентами, IэнатIэ пэрыту щылажьэми - дапщэщи щапхъэу щытщ Наимэ. Дыщэ медалкIэ курыт школыр ­къиуха нэужь, абы и щIэныгъэм щыхигъэхъуащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. Ари диплом плъыжькIэ къиух­ри, абы къыкIэлъыкIуащ аспирантурэр, кандидат диссертацэр.
 Егъэджэныгъэм и гугъу пщIымэ, зэчий уиIэн хуейщ студентыр къыдэпхьэхыфын папщIэ. АбыкIи Алыхьыр къыхуэупсащ Наимэ - и цIыхугъэ лъагэмкIэ, Iуэху бгъэдыхьэкIэмкIэ, хьэлэлагъымкIэ къыдехьэхыф студентхэр. ИкIи аращ ар псоми фIыуэ къыщIалъагъур. 
 И лэжьэгъухэм я мызакъуэу, сыт хуэдэ гуп хэмыхьэми, зы хьэлым тетщ, игури и псэри къэзыухъуреихь псоми яхузэIухауэ, дэтхэнэми зыщIигъэкъуэну, дэIэпыкъуну хьэзыру, гъэсэныгъэ дахэ зэрыхэлъыр сыт хуэдэ Iуэхугъуэми наIуэ щыхъуу апхуэдэщ ар. 
 ЩIэныгъэрылажьэ, егъэджакIуэ гумызагъэм зэфIих лэжьыгъэфIым мызэ-мытIэу ехъулIэныгъэ къыхуихьащ. Ап­хуэдэу абы къыхуагъэфэщащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, КъБКъУ-м, ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ Хасэм, нэгъуэщI куэдми къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъ­хэр. А псор и щыхьэтщ Наимэ и лэжьыгъэм пщIэуэ хуищIымрэ лъагъуныгъэу хуи­Iэмрэ зыхуэдизым. 
 ЦIыхуу дунейм тетыр я фэкIэ зэры­зэмыщхьым хуэдэу, я гъуэгуанэкIи зэщхькъым. Налъэ мину зэхэухуэна цIыху гъащIэм щыщу сыт хуэдэрауэ пIэрэ гъуэгуанэ нэхъ насыпыфIэ дыдэкIэ узэджэ хъунур? Сэ къызэрысщыхъумкIэ, уи мурадым ерыщу ухуэкIуэрэ узытехьа гъуэгум утемыплъэкъукIыу уи гурылъыр зыIэрыбгъэхьэфмэ, уи гуащIэдэкI зыхэплъхьа лэжьыгъэм и сэбэпынагъыр нэрылъагъу хъуарэ цIыхухэм я лъагъуныгъэмрэ щIыхьымрэ ущымыщIэмэ - мис ар насыпщ. Мы псалъэхэр епхьэлIэ хъунущ зэхэщIыкI куурэ акъыл жанкIэ Тхьэр зыхуэупса Бозий Наимэ и гъащIэм. 
 Гумрэ псэмрэ зызыдаузэщI гурыщIэхэр и куэду, узыншагъэ быдэ иIэу, сэбэпышхуэ къызыпыкI лэжьыгъэ куэд и Iэдакъэ къыщIэкIыу псэуну дыхуохъуахъуэ Наимэ.

ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ