НОБЭ

 • Финляндие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1917 гъэм унафэ къащтащ ар Урысейм и унафэм зэрыщIэмытыжым теухуауэ.
 • Къэзахъстан Республикэм и прокуратурэр къы­щы­зэрагъэпэща (1922 гъэм) махуэщ
 • Испанием и конституцэм и махуэщ
 • Украинэм IэщэкIэ зэ­щIэу­зэда и къарухэм я махуэщ
 • 1240 гъэм, къаувыхьауэ куэдрэ яIыгъа нэужь, монгол-тэтэрыдзэхэр Киев ­къалэм дыхьащ.
 • 1492 гъэм Колумб Христофор Гаити хытIыгур зэры­щы­Iэр къихутащ.
 • 1741 гъэм Урысей къэралыгъуэм зэрыхьзэрий къы­щыхъущ, дзэхэр и телъхьэ къищIри, пащтыхьыгъуэр иу­быдащ Пётр Езанэм ­ипхъу Елизаветэ.
 • 1768 гъэм Инджылыз щIэнгъуазэм и япэ къы­дэкIыгъуэр Эдинбург къалэм дунейм къыщытехьащ.
 • 1774 гъэм цIыхухэм щIэ­ныгъэ егъэгъуэтын IэнатIэр дунейм щыяпэу къэралым и нэIэм щIигъэуващ Австрием.
 • Гу дохутыр, хирург цIэ­рыIуэ, академик, тхакIуэ Амосов Николай къызэ­ралъхурэ илъэси 104-рэ ирокъу. 
 • Урысей кинорежиссёр, актёр, сценарийхэр зытх, СССР-м и цIыхубэ артист Наумов Владимир и ныбжьыр илъэс 90 ирокъу. 
 • Балъкъэр щIэныгъэлI, философие щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и ака­демик, КъБР-мрэ Къалмыкъымрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Эфендиев Сэлихь и ныбжьыр илъэс 84-рэ ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артист, Алтай крайм и губернатору щыта Евдокимов Михаил къызэралъхурэ илъэс 60 ирокъу.
 • Урысей актёр цIэрыIуэ, «Кинотавр», «Ника» саугъэтхэр зыхуагъэфэща ­Балуев Александр и ныбжьыр илъэс 59-рэ ирокъу.
 • Урысей тележурналист, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэм и медалыр зыхуагъэфэща Агалаковэ Жаннэ и ныбжьыр илъэс 52-рэ ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэс къыщесынущ. ЩIыIэр махуэм 1 градус, жэщым градуси 4 - 3 щыхъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ