ЩIалэгъуалэм папщIэ

 «Iуэху зыщIэ Урысей» политикэ партым и щIыналъэ къудамэм и жэрдэмкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым иджыблагъэ щекIуэкIащ зэIущIэ щхьэпэ. Абы къыщызэрагъэпэщащ «ЩIалэгъуа­лэр лэжьыгъэ IэнатIэкIэ къызэгъэ­пэ­щынымкIэ еджапIэ нэхъыщ­хьэ­хэмрэ IуэхущIапIэхэмрэ яIэ зэпы­щIэ­ныгъэхэр» зыфIаща зэхуэсыр. 

 Университетым и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Бэрбэч Албэч хъыбар къы­зэрыдигъэщIамкIэ, студентхэм яхуэзащ Маркетинг агентствэм и пашэ ­Гузеевэ Индирэ, «Сады Эльбруса» ООО-м и коммерческэ унафэщI Iэ­рыпщэ Лианэ, «Гарантстрой» компанием сатумкIэ и къудамэм и унафэщI Тхьэлыджокъуэ Аскэр, «Маяк» санаторэм и пашэ Мамаевэ Галинэ. 
 «СтIол хъурей» щIыкIэм тету екIуэкIа зэIущIэр къызэIуихащ КъБКъМУ-м егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьы­гъэм­кIэ и проректор Къудей Руслан. Абы къызэхуэсахэм фIэхъус псалъэ­ ­гуапэкIэ захуигъэзащ икIи лэжьыгъэ купщIафIэ кърахьэлIэну ехъуэхъуащ. Зэхуэсым жыджэру хэта щIалэгъуалэр зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэм ящыщт еджэныр къаухауэ, лэжьапIэ щыувкIэ, зрихьэлIэ гугъуехьхэр. Абыхэм я ­жэ­уапу къэпсэлъащ лэжьапIэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр. Абыхэм къыхагъэщащ IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэм щIэ­ны­гъэ зэрабгъэдэлъыпхъэм нэмыщI, Iуэ­хум тегушхуауэ, ягурэ я щхьэрэ зэ­телъу унафэщIым и пащхьэ иувэн зэрыхуейр. 
 ЕджапIэ нэхъыщхьэр къэзыух студентхэр абыхэм ирагъэблэгъащ зи пашэ IуэхущIапIэхэм, практикэ зэманым абы щылэжьэн папщIэ.

КЪАРДЭН Маритэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ