Къалэнхэр и пIалъэм зэфIагъэкIыным йогугъу

 КъБР-м и Iэтащхьэм деж Инвестицэхэмрэ хьэрычэт IуэхухэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ иджыблагъэ ­КъБР-м и Правительствэм щекIуэкIащ. Абы ­хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм инвестицэ политикэр пхыгъэкIынымрэ инновацэхэмкIэ и лIыкIуэ хэха Къармокъуэ Хьэчим, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимир, районхэм я Iэтащхьэхэр, ­нэгъуэщIхэри.

 КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис тепсэлъыхьащ КъБР-м и Iэтащхьэм деж инвес­тицэхэмрэ хьэрычэт IуэхухэмкIэ щыIэ ­Советым 2017 гъэм жэпуэгъуэм и 31-м ири­гъэкIуэкIа зэIущIэм щаубзыхуа къалэнхэр зэрагъэзащIэм. Псалъэм папщIэ, Прохладнэ районым и щIыпIэ администрацэм зыхуагъэзауэ щытащ щэкIуэ­гъуэм и 29 пщIондэ Учебнэ къуажэм и ­генеральнэ планым гъущI гъуэгу екIуэ­лIапIэхэр щыухуэныр хагъэхьэну, щIыналъэм и схемэм зэхъуэкIыныгъэхэр халъ­хьэну, «Къэббалъкъвольфрам» акционер зэгухьэныгъэм IуэхущIапIэщIэ иухуэн папщIэ, бэджэнду щIы зэрыратыну щIы­кIэм егупсысыну. Рахаевым къыхигъэщащ а Iуэхухэм муниципалитетыр егу­гъуу зэрыбгъэдыхьар, уеблэмэ хуагъэува пIалъэр имыух щIыкIэ зэрызэфIагъэкIар. 
- Мэкъумэшым хухах щIы Iыхьэхэм ящыщ промышленностым, энергетикэм, транспортым, нэгъуэщI Iуэхухэм папщIэ къагъэсэбэпыну хуиту къыщыгъэлъэгъуа тхылъхэр мы зэманым хьэзыр хъуащ икIи «Къэббалъкъвольфрам» IуэхущIапIэм ар бэджэнду къызэрищтэнум теухуа проектыр едгъэхьащ.  ЗэгурыIуэныгъэм Iэ три­дза нэужь, IуэхущIапIэм ухуэныгъэхэм щIи­дзэну хуит зыщI дэфтэрхэм дыхэплъэнущ, - жиIащ Рахаевым. - Дызэреп­лъымкIэ, нэхъ тэмэму къыдолъытэ зэ­гуры­Iуэныгъэм пIалъэ пыухыкIахэр IуэхущIапIэм къыщыхуэдгъэлъэгъуэныр, абы къриубыдэу я къалэныр ямыгъэзащIэмэ, бэджэнду ирата щIы Iыхьэр къы­Iе­хыжыпхъэу. КъищынэмыщIауэ, лэжьыгъэр зи жэрдэмым къалэн псори зэ­фIимыгъэкIауэ, щIыпIэм сыт хуэдэ хэхъуэ къыхуихьынуми къэдмылъытауэ а щIыр ещэпэным демыпIэщIэкIыну ди ­мурадщ.

 Рахаев Борис жиIащ Шэджэм, Iуащхьэмахуэ районхэм хабзэ щхьэхуэхэр щаубзыхуу, абыхэм ятещIыхьауэ муниципалитетхэм инвестицэ Iуэхухэр зэрыще­фIа­кIуэр къапщытэну пщэрылъ зэрыхуащIар. Къэпсэлъам зэрыжиIамкIэ, ар ягъэхьэ­зыращ икIи мы зэманым КъБР-м и про­куратурэм щIэлъщ. 
 КъБР-м ухуэныгъэмкIэ, псэупIэ-ком­мунальнэ IэнатIэхэмрэ гъуэгу хозяйст­вэмкIэ и министр Къуныжь Вячеслав Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэ зыбжанэм ЩэнхабзэмкIэ унэхэр зэры­щау­хуэм и гугъу щищIым жиIащ абыхэм я бжыгъэр 10 зэрыхъур, лэжьыгъэхэр псо­ри зэхэту мы зэманым процент ­90-м нэскIэ зэрагъэзэщIар. Министрым зэрыжиIамкIэ, Чыщбалъкъ къуажэм щау­хуэр нэхъ къа­кIэроху, ауэ унафэщIхэр ­щогугъ дыгъэ­гъазэм и 15 пщIондэ щытыкIэм зрагъэ­хъуэжыну. 
 Мы зэманым зэлэжь Iуэху нэхъыщ­хьэхэм икIи нэхъ гугъухэм ящыщу ­Къуныжьым къыхигъэщащ Нарткъалэ псы фIейхэр зыгъэкъабзэ и бжьамийхэр зэрызэрагъэпэщыжыр. «2017 гъэр ЩIыуэпсыр хъумэным и илъэсу зэры­щы­тыр къэплъытэмэ, мы Iуэхум гулъытэ  ­хэха егъуэт. Лэжьыгъэхэр процент 73-кIэ ягъэзэщIащ, сыхуейт ар зи пщэ дэлъхэм фIы­щIэ яхуэсщIыну», - дыщIигъуащ ­Къу­ныжь Вячеслав. 
 Министрыр тепсэлъыхьащ республикэм туризмэм зэрызыщрагъэужьми. Абы епхауэ республикэм и гъуэгухэр зы­хуей хуагъазэ, «Зэрэгъыж» зыгъэп­сэ­ху­пIэмрэ «Ищхъэрэ» автовокзалымрэ ухуэ­ным теухуауэ лэжьыгъэшхуэ йокIуэкI. 
- «Къуажэхэм зегъэужьыным и IуэхукIэ» программэм ипкъ иткIэ, IуэхущIапIэу 9-м долэжь. Абы хохьэ Псынэдахэ къуа­жэм щаухуэ ЩэнхабзэмкIэ унэр. Къы­зэрытпщытамкIэ, ар зытещIыхьа пIалъэм мащIэу къыкIэроху, адрейхэм щы­тыкIэр щытэмэмщ, - дыщIигъуащ ми­нистрым. 
 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и инвестицэ Iуэхухэм 2030 гъэ пщIондэ ягъуэтыну зыу­жьыныгъэм, нэгъуэщIхэми.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ