Жыласэ Рустам къэралым щытокIуэ

 БэнакIуэ ныбжьыщIэ Жыласэ Рустам ехъу­лIэныгъэшхуэ къыщихьащ Чеховэ къалэм иджыблагъэ щекIуэкIа, зи ныбжьыр илъэс пщыкIух иримыкъуахэм я урысейпсо зэхьэзэхуэм. Кило­грамм 32-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм и хьэрхуэрэгъу псори щыхигъащIэри, Къэхъун щыщ щIалэщIэр къэралым щынэхъ лъэщ хъуащ.

 Япэу хьэрхуэрэгъу къыхуэхъуа Черемкин Евгений гугъу емыхьыщэу Жыласэм хигъэщIащ. Якутием и лIыкIуэм ар 4:0-у ефIэкIащ. Апхуэдэ дыдэу Рустам текIуащ Дагъыстэным икIа Исаев Магомедрасули. 
 Финал ныкъуэм абы къыщыпэщIэхуащ Мэзкуу и щIыхьыр зыхъумэ ди лъа­хэгъу Къалэбатэ Абдул. АрщхьэкIэ адыгэ щIалитIыр куэдрэ зэныкъуэ­къуакъым - 10:0-у Жыласэр япэ щищым, судьяхэм зэIущIэр къагъэувыIащ. 
 Дыщэ медалым щы­щIэбэна финалыр хуабжьу гуащIэу щытащ. Ямало-­Ненецкэ автоном областым и цIэкIэ утыку ихьа Магомедов Рабадангаджи IэкIуэ­лъакIуэт икIи ерыщт. Рус­тамрэ абырэ зэIущIэм и япэ Iыхьэм зэрытегъэ­кIуакъым - 2:2. МащIэу загъэпсэхуу къызэрихьэжу, Жыла­сэм зыкъызэкъуихыпащ икIи кIэух бжы­гъэр 6:3-м нигъэсащ. Абы къикIырт зи хьэлъагъыр кило­г­рамм ­32-м нэс ди щIалэр илъэс пщы­кIух мыхъуахэм я деж Урысей Федерацэм зэры­щынэхъ лъэщ дыдэр.
 Дыщэ медалыр зыIыгъыу Чеховэ къалэм къикIыжа Жы­ласэ Рус­там Къэхъун къуажэм щагъэлъэпIащ. И адэ-анэм, Iыхьлыхэм, благъэхэм, ныбжьэгъухэм ­къадэкIуэу абы и гуфIэ­гъуэр, шэч хэмылъу, даIэт зэрысабийрэ зыгъасэ и тренерхэу Абрэдж Арсенрэ Хьэсанэ Олегрэ икIи що­гугъ дяпэкIи мызэ-мытIэу дэрэжэгъуэ къаритыну. 
 Къэралпсо зэхьэзэхуэм зэрыщытекIуар Жыласэ Рустам и дежкIэ япэ ехъу­лIэныгъэшхуэщ. НэхъапэIуэкIэ, мы гъэм накъыгъэм и 17-м, абы дыщэ медалыр къыщихьащ Владикавказ щекIуэкIа, Лъэпкъ джэгукIэхэмрэ спорт лIэу­жьыгъуэхэмкIэ VII урысейпсо фестивалым.

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ