Гъуащхьэхъумэхэращ нэхъыфIар

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Чайка» (Песчанокопское) - 0:0. Налшык. «Спартак» стадион. ЩэкIуэгъуэм и 12-м. ЦIыху 300 еплъащ.

Судьяхэр Иванников (Ставрополь), Холин, Охрименкэ (тIури Мейкъуапэ щыщщ). 
«Спартак-Налшык»: Щоджэн, Абазэ, Шахтиев, Муслуев, Жылэ, Каркаев, Медников (Абидинов, 83), Миронов, Пащты, Алиев (Гугуев, 46), ЛIуп.
«Чайка»: Цицилин, Дубовой, Сериков, Губанов, Каляшин, Гудаев (Ситников, 84), Карташов, Троянов, Михеев (Васильев, 46), Борисов, Руденкэ.
Дагъуэ къыхуащIащ ­Пащтым, Шахтиевым, Борисовым.
Джэгум къыхахуащ Пащ­тыр.

 ТIэунейрэ зэкIэлъхьэу­жьу Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым бжыгъэшхуэкIэ щытекIуа «Спартак-Налшы­кым» мы гъэм и иужьрей зэIущIэр и стадионым къыщыпэщылът. Абы къригъэблэгъат зэхьэзэхуэм щынэхъыфIхэм ящыщ икIи гуащхьэхъумэ Iэзэхэр зэ­риIэм папщIэ топ мащIэ зыхудагъэкI Песчанокопскэм и «Чайка»-р. 
 Джэгум зэрыщIидзэу ди щIалэхэр хущIэкъуащ хьэ­щIэхэр ирагъэкIуэтыну. Ар абыхэм яхузэфIэкIащ, арщхьэкIэ «Чайка»-м и ­гъуэр къригъэбыдэкIат икIи бгъэдыхьэпIэ щIагъуэ къигъэнатэкъым. Иужь джэгугъуитIым топиплI и хьэрхуэрэгъухэм щахудэзыгъэкIа ЛIуп Ислъами адрей и ныбжьэгъухэми дапхуэдизу гугъу зрагъэхьами мы зэIущIэм я Iуэху къыщикIакъым. Уеблэмэ джэгум и кIэухым «Спартак-Налшы­кыр» хуабжьу щытыкIэ хьэлъэм ихуат, етIуанэу дагъуэ къыхуащIу Пащты Руслан губгъум кърахуа иужькIэ. 
 Апхуэдэу щыт пэтми, зэIущIэр зэрытемыгъэкIуауэ, 0:0-у, иухащ. Абы и зэран­кIэ «Спартак-Налшыкыр» зы увы­пIэ­кIэ турнир таблицэм къыщекIуэтэхащ. 
 ЗэIущIэ хьэлэмэт щекIуэ­кIащ Новороссийск къалэм. ДыщэкI Хьэзрэт зи тренер нэхъыщхьэ «Черно­морец»-м иригъэблэгъат зэхьэзэхуэм бжьыпэр щы­зыIыгъ «IэфIыпсыр». Ди лъахэгъу Къалмыкъ Амур дигъэкIа етIуанэ топым и фIыгъэкIэ хьэщIэхэр те­кIуащ икIи зэпеуэм я пашэныгъэр щахъумащ. 
 Турнир таблицэм къы­щы­тлъэщIыхьэжащ Мейкъуа­пэ и «Дружба»-р. Адыгейм и футболистхэм я стадионым щыхагъэщIащ Дон Iус Ростов икIа «Акаде­мия»-р. 
 АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэт­щIынщ «Ипщэ» гупым иужьу щызэхэта джэгу­гъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Ангушт» (Нэзрэн) - «Биолог-Новоку­банск» (Прогресс) - 1:2, СКА (Дон Iус Ростов) - «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) - 4:1, «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) - «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - 0:1, «Мэ­шыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) - «Армавир» (Армавир) - 0:1, «Дружба» (Мейкъуапэ) - «Академия» (Дон Iус Ростов) - 1:0, «Черноморец» (Новороссийск) - «Iэ­фIыпс» (IэфIыпс) - 1:3, «Краснодар-2» (Краснодар) - «Кубань-2» (Краснодар) зэIущIэр нэхъ иужьыIуэкIэ екIуэкIащ.
 Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым» мыгъэрей зэхьэзэхуэр щэкIуэгъуэм и 18-м еух. А махуэм «Спартак-Налшыкыр» Прог­­рессым щыIущIэнущ абы и «Биолог-Новоку­банск»-м.

Жыласэ Заурбэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ