Куэд щызэхэухуэна зэхыхьэхэр

 Хабзэ хъуауэ, ЦIыхубэ зэкъуэ­тыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу Урысейм и щIыналъэ куэдым щекIуэкI, «Гъуазджэхэм я жэщ» зыфIаща Iуэхум ди республикэри жыджэру хэтащ. «Гъуазджэм дызэкъуегъэувэ» къыхуе­джэныгъэм щIэт зэхыхьэхэр (выс­тавкэхэр, мастер-классхэр, концертхэр, киногъэлъэгъуэныгъэхэр) Налшык къалэм и утыку зэмы­лIэужьыгъуэхэм щрагъэкIуэкIащ. Ар къызэригъэпэщащ КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм.

 Iуэху дахэр щрагъэжьащ Сабийхэм я республикэ библиотекэм, ПащIэ Бэчмырзэ и цIэр зезыхьэм. «Гъуазджэм дызэкъуегъэувэ» тхыдэ дерсым хыхьэу, Налшык къалэм и гимназие №14-мрэ №75-мрэ я еджакIуэхэр хагъэгъуэзащ Минин Кузьмарэ Пожарский Дмитрийрэ зэрахьа лIыгъэм. 
 НыбжьыщIэхэм я республикэ библиотекэм, Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм, сабийхэм папщIэ «Кавказ» зыгъэ­псэхупIэм къыщызэригъэпэщащ гъэ­лъэгъуэныгъэ щIэщыгъуэрэ интерактивнэ викторинэрэ. 
 СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм,  ­къалэдэсхэм программэ гъэщIэгъуэн къащыпэплъэрт. Ар къызэрагъэпэщащ музеймрэ Кавказ Ищхъэрэм Гъуаз­джэхэмкIэ и къэрал институтым и «Продюсерство» къудамэм и студент­хэу Челикин Артёмрэ Ажэгъуей Заринэрэ. 
 Декоративно-прикладной гъуазджэм дихьэххэм Iэмал яIащ зи IэщIагъэм хуэIэзэхэу Къарей Элинэ, Аппаевэ Дианэ, Къумыкъу Зулихъан, ­Къардэн Аидэ, Ефремов Станислав сымэ я мастер-классхэм зрагъэхьэлIэну икIи щIэ куэдым зыхагъэгъуэзэну. Абыхэм ягу дыхьащ щыгъэ цIыкIухэмкIэ зэIуща гъуазджэ хьэпшыпхэр, сурэтхэр, нэгъуэщIхэри.
 Музейм и пэшым щагъэуват «Гъуазджэхэм я панорамэ» арт-проекцэмрэ «Абджым пэрыс цIыхухэр» перформансымрэ. Ахэр теухуат иджырей цIыхухэм я гъащIэм къыгуэхыпIэ имыIэу электрон Iэмэпсымэхэр зэры­хэпщIам. Зэхыхьэм кърихьэлIахэм «Гармония» IуэхущIапIэм игъэува плIанэпэхэм деж сурэтхэр щызытрагъэхащ.
 Пшыхьыр ягъэдэхащ икIи къызэхуэсахэм я нэгу зрагъэужьащ республикэм и артистхэмрэ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ. Зэ­хыхьэ гуапэм и кIэухым ягъэлъэгъуащ режиссёр Шазелл Дэмьен и «Ла-Ла-Ленд» мюзиклыр. 
 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щеджэ и пэшым Iуэхум теухуа видеонэтынхэр щагъэлъэгъуащ икIи «Кавказым и усыгъэ» киногъэлъэгъуэныгъэм хы­хьэу Кавказым и тхакIуэ цIэрыIуэхэм я гъащIэмрэ я гуащIэмрэ теухуа фильмхэр утыку къыщрахьащ. 
 Къэрал Музыкэ театрым зыкъыщагъэлъэгъуащ республикэм и уэрэд­жыIакIуэхэм, артистхэм, балетым и къэфакIуэхэм. 
 «Гъуазджэхэм я жэщ» урысейпсо Iуэхур къызэзыгъэпэщахэм къыхагъэщащ абы мыхьэнэшхуэ зэриIэр икIи ар илъэс къэс ирагъэкIуэкIыну зэрамурадыр. Зэхыхьэхэм цIыхушхуэ къе­кIуэлIащ. Нэхъыщхьэращи, программэхэр гукъинэж, щIэщыгъуэ псоми ящыхъуащ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ. Сурэтхэр Толгуров Чэмал трихащ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ