Лъэпкъ жыгым и лъабжьэр зыгъэбыдэ зэхуэс

 Иджыблагъэ Черкесск къалэм щекIуэкIащ адыгэ Iэ­щIагъэхэмрэ щэн­хаб­зэм­рэ я фестиваль. Ар ­КъШР-м щыIэ Адыгэ Ха­сэм къы­зэ­ригъэпэщат «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Карачаево-Черкесской респуб­лики на 2014 - 2017 г. г» программэм ипкъ иткIэ. МылъкукIэ абы щIэгъэкъуэн къы­хуэхъуащ КъШР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ печатымкIэ и министерствэр. 

 Махуэшхуэм хэтащ Къэ­­рэ­шей-Шэрджэсым къы­дэкIуэу Къэ­бэрдей-Балъкъэрым, Адыгэ Респуб­ли­кэм щыщ IэпщIэлъапщIэ­хэр, къэфакIуэ, уэ­­рэ­­джыIакIуэ гупхэр.
 Фестивалыр щекIуэкIа Драмэ театрым и щIыхьэпIэ хуитышхуэм щызэхаубла гъэлъэгъуэ­ныгъэр ягъэдахэрт КъБР-м щыщхэу АфIэунэ Ленэ и дыщэидэ хьэлэмэтхэм, Адыгэ къафэмкIэ гъэсакIуэ Дэлэл ­Альбинэ и фащэ дахэхэм, Брай Ратмир  и IэдакъэщIэкI Iэщэ лIэу­жьыгъуэхэм, IутIыж Мэжид зэхуихьэсыжа хьэп­шып­хэм,  Мейкъуапэ щыщ Аб­рэдж Гуа­щэхужь цы иIам къыхищIыкIа арджэн хьэ­лэмэтхэм, ПIэтIокъуэ Ратмир и шы­кIэпшынэхэм, Нэхущ Заремэ и адыгэ фащэ дэгъуэхэм, нэгъуэщIхэми. 
 Махуэшхуэм хэплъэну къекIуэлIахэм ялъагъу псори гъэщIэгъуэн ящыхъурт: дэтхэнэ хьэпшыпми и къэгъэсэбэпыкIэр, ахэр къызыхащIыкIа, зэращIа щIы­кIэхэм теухуа хъыбархэр IэкIуэлъакIуэу къаIуэтэжырт гъэлъэгъуэныгъэм хэтхэм. Хэхэс адыгэхэм къащIэнауэ IутIыж Мэжид зэхуихьэсыжа Iэмэпсымэхэм яхэтт илъэси 150-м щIигъу зи ныбжьхэр икIи абыхэм языхэзми я IэщIагъэ гуэр зыбгъэдэмылъ ди лъэпкъым яхэмытауэ жаIэж. Абыхэм ящыщ куэд ди зэманми зэрызэрахьэм щыхьэт ­те­хъуэрт Черкесск къыщызэрагъэпэща гъэ­лъэгъуэныгъэр. Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Аслъэн Алий зэрыжиIамкIэ, лъэпкъ IэщIагъэхэр къэгъэщIэ­рэ­щIэ­жыным, адыгэ щэнхабзэмрэ анэдэлъ­хубзэмрэ хъумэным хуэгъэзауэ щытащ фести­валыр икIи а махуэшхуэм са­бийуэ, щIалэгъуалэу куэд къызэры­рихьэлIамкIэ шэч къытепхьэ хъунукъым зэхуэсым и мурадыр гъэзэщIа зэры­хъуам. 
 Концерт программэр къыщызэIуахым утыкум кърагъэблэгъащ КъШР-м лъэпкъ Iуэхухэмрэ печатымкIэ и ми­нистр Хьэпыщт Мурат. Ар къызэхуэсахэм ­гуапэу ехъуэхъуащ адыгэ щэнхабзэм и махуэшхуэмкIэ, икIи къыхигъэщащ ап­хуэдэ зэхыхьэхэм Кавказым лъэпкъыу исым я зэныбжьэгъугъэр зэригъэбы­дэр. КъызэгъэпэщакIуэхэми хьэщIэхэми министрым фIыщIэ яхуищIащ, дя­пэкIи гуфIэгъуэ зэIущIэ куэд яIэнуи ехъуэ­хъуащ. 
 Фестивалыр ягъэдэхащ уэрэ­джы­IакIуэхэу КъБР-м щIыхь зиIэ и артист ­ЦокIыл Азэмэт, Хьэкъул Оксанэ, Хьэ­хъупащIэ Амырхъан сымэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и къэфа­кIуэхэм, КъШР-м и «Ридадэ» сабий цIы­хубэ къэфакIуэ ансамблым, «Нарт», «Созэрэщ» гупхэм, АР-м щыщу ГъукIэ За­мудин зи художественнэ унафэщI «Ды­жьын» уэрэджыIакIуэ-шыкIэпшы­науэ гупым.

ЩОДЖЭН Iэминат.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ