НОБЭ

 • Фошыгъу диабетым ебэ­ныным и дунейпсо махуэщ
 • Логопедым и дунейпсо ­махуэщ
 • Урысейм и социологхэм я махуэщ
 • Белоруссием щагъэлъапIэ гъукIэм и махуэр
 • Индием и сабийхэм я ­махуэщ
 • 1666 гъэм дунейм щыяпэу лъы хакIауэ щытащ. Ар зы хьэм къыхашри, нэгъуэщI хьэм хакIат.
 • 1851 гъэм Санкт-Петербург - Москва гъущI гъуэгум цIыху къезышэкI мафIэгу япэу ирикIуащ.
 • 1936 гъэм Москва къыщы­зэрагъэпэщащ дунейм и щытыкIэнум кIэлъыплъ институт нэхъыщхьэр.
 • 1956 гъэм КПСС-м и обкомым щытепсэлъыхьащ Къэбэрдейр Урысейм езым фIэфIу зэрыгухьэрэ илъэс 400 эрырикъум зэрызыхуа­гъэхьэзыр щIыкIэм. Доклад зыщIар обкомым и секретарь Бэрбэч ХьэтIутIэщ.
 • 1989 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ зи хэкур залымыгъэ­кIэ зрагъэбгына лъэпкъ­хэм лей зэрыкIэлъызэрахьар, ар щIэ­пхъаджагъэу зэрыщы­тыр къыщыгъэлъэгъуауэ.
 • Индием щыщ къэрал лэ­жьакIуэ, дуней псом щынэхъ цIэрыIуэ политикхэм хабжэу щыта, Индием и япэ Премьер-министр Неру Джавахарлал къызэралъхурэ илъэ­си 128-рэ ирокъу.
 • Швецием щыщ тхакIуэ цIэрыIуэ, тхылъищэм нэблагъэ (и нэхъыбапIэр сабийхэм яхуитхауэ) къыдэзыгъэкIа Линдгрен Астрид къызэралъхурэ илъэси 110-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ Къашыргъэ ХьэпащIэ къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ирокъу.
 • Къэрал, политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, УФ-м щэн­хабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Ефэнды Джы­лахъстэн и ныбжьыр илъэс 93-рэ ирокъу.
 • УхуакIуэ, Социалист Лэ­жьыгъэм и ЛIыхъужь Алмэ Алий къызэралъхурэ илъэс 82-рэ ирокъу.
 • Физико-математикэ щIэ­­ны­гъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Къэрмокъуэ Ахьмэд и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • США-м и къэрал секретару щыта Райс Кондолизэ и ныбжьыр илъэс 63-рэ ­ирокъу.
 • УсакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент ­Гугъуэт Заремэ къыщалъ­хуа махуэщ.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 9 - 12, жэщым градуси 4 - 6 щыхъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ