Трубициным и япэ текIуэныгъэ

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Анжи-2» (Мэхъэчкъалэ) - 3:0 (0:0). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 11-м. ЦIыху 200 еплъащ.
Судьяхэр Смирнов (Кисловодск), Къуэшыкъуэ (Белореченск), Шустров ­(Крымск). 
«Спартак-Налшык»: Щоджэн, Лелюкаев (Жылэ, 82), Муслуев, Шахтиев, Абазэ, Магомадов (Миронов, 46), Михайленкэ (Медников, 73), Пащты, Мэшыкъуэ, Гу­гуев (Ашуев, 87), ЛIуп.
«Анжи-2»: Шлеев, Рамазанов, Белов, Алибеков, Эль­мурзаев, Гайдаров, Шиш­кин (Катиновасов, 72), Газимагомедов (Магомедов Р., 87), Агабалаев (Гираев, 62), Мусалов (Шихаев, 82), Магомедов М. (Абдулка­ды­ров, 87).
Топхэр дагъэкIащ: ЛIу­пым, 59 (1:0). ЛIупым, 67 (2:0). Абазэм, 81 (3:0).
Дагъуэ къыхуащIащ Катиновасовым.
Армырами цIыху куэд ­къы­зэ­мыкIуалIэ «Спартак-Налшыкым» и зэIущIэм вэ­сэ­махуэ кърихьэлIар мащIэ дыдэт - 200 иримыкъут. Шэч хэлъкъым, Къэбэрдей-­Балъкъэрым и чемпионатым ипкъ иткIэ, щэбэт къа­кIуэ «Автозапчасть»-мрэ «Тэрчымрэ» Бахъсэн щыщы­зэ­дэ­джэгукIэ хуэдитху-хыкIэ нэ­хъыбэ зэреплъынум. «Спар­так» стадионым цIыху­хэр къыщIемыкIуалIэм щхьэу­сыгъуэ зыбжанэ иIэщ, ауэ ­нэхъыщхьэр зыкъом щIауэ ди командэм ехъу­лIэныгъэ­хэр зэримыIэрщ (УФ-м и ­Кубокыр хыумыбжэмэ). 
Вэсэмахуэ Iуэхум зигъэ­зауэ гугъэ уегъэщI - трене­ры­щIэу ягъэува Труби­цин Сергей и унафэм щIэту ди щIалэхэр япэу текIуащ. ИкIи ар сыт хуэдэ текIуэныгъэ ­дахэт! Зымылъэгъуахэм куэд яфIэкIуэдащ.
Мы зэIущIэм ипэкIэ Нэзрэн икIа «Ангушт»-р бжыгъэшхуэкIэ хэзыгъэщIа Мэхъэчкъалэ и «Анжи-2»-м Налшыки жыджэру къыщы­щIидзащ. Хэт ищIэнт Iуэхур зэрыхъунур, ди гъуащхьэтет Щоджэн Борис а дакъикъэхэм зэфIэкI лъагэ къимыгъэлъэгъуатэмэ?! 
Хуэм-хуэмурэ «Спартак-Налшыкым» тепщэныгъэр иубыдащ. Абы и фIыгъэкIэ бжыгъэр къызэIуахыну Iэмал гъуэзэджэхэр яIащ ЛIу­пымрэ Гугуевымрэ. Арщ­хьэкIэ Iуэхугъуэ нэхъыщ­хьэхэр къыщыхъуар джэгум и иужь сыхьэт ныкъуэращ. Псори къыщежьар Пащты Руслан и дежщ. Абы топыр апхуэдизу Iэзэу ЛIупым иритати, хьэщIэхэм я гъуащ­хьэхъумэхэр зэуэ пыупщIа ­хъуащ. Ислъам къыху­къуэ­кIа Iэмалыр зыIэщIигъэкIакъым - 1:0. 
Дакъикъибл дэкIа иужькIэ бжыгъэр зыгъэбэгъуа ебгъэрыкIуэныгъэм Що­джэ­ным къыщIидзащ. Мэ­шы­къуэ Хьэчим топыр къызэтримыгъэувыIэу ЛIупым ­хуи­гъэжащ икIи Ислъам, хьэ­­щIэхэм я гъуащхьэ­хъу­митI къызэрыкIэры­­щIа­уэ, гъуэм бгъэдыхьэри къахуемыгъэгъэзэну еуащ.
Мыгувэу «Анжи-2»-м хэгъэрейхэм зы топ худигъэкIыжыфыну щытащ. Ар­щ­хьэкIэ Мусаловым гъуэ нэщIым хуигъэзэфакъым.
2:0-у япэ ища пэтми, «Спартак-Налшыкым» къы­зэтеувыIэну и мурадтэкъым икIи абы и сэбэп командэм къекIащ. Абазэ Астемыр штрафнойм къыхита топым псори блэцIэфтащ, мэхэчкъалэдэсхэм я гъуащхьэтетри яхэту. Арати, бжыгъэр ин хъуащ.
Ди щIалэхэм нэхъыбэжи яхузэфIэкIынут, арщхьэкIэ Пащтымрэ Мироновымрэ зэуа топхэр зымащIэ ды­дэкIэ гъуэм хуэзакъым. 
Иджы фыщыдгъэгъуэ­зэнщ «Ипщэ» гупым бэрэ­жьейм щызэхэта джэгу­гъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Биолог-Новокубанск» (Прог­ресс) - «Академия» (Дон Iус Ростов) - 0:1, «Легион­ Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - «Армавир» (Армавир) - 0:1, «Чайка» (Песчанокопское) - «Кубань-2» (Краснодар) - 3:0, «Ангушт» (Нэзрэн) - «IэфIыпс» (IэфIыпс) - 0:2, «Краснодар-2» (Краснодар) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 3:1, СКА (Дон Iус Ростов) - «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псы­хуа­бэ) - 0:0, «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) - «Черноморец» (Но­­во­­рос­сийск) - 0:3. 
Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым къы­кIэлъыкIуэ джэгугъуэр жэп­уэгъуэм и 15-м щызэхэтынущ. А махуэм «Спар­так - Налшыкыр» Iэ­фIыпс жылагъуэм щIыпIэ командэм щыIущIэнущ.

Жыласэ Заурбэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ