Къэрал мылъкур приватизацэ щIыным теухуа законым зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ Парламентым и Президиумым и зи чэзу зэIущIэр. Хабзэубзыхухэр абы Iуэху ­60-м щыхэплъащ.

 КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэмкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис зэIущIэм щыщIидзэм Iуэху ­гуапэ зэфIигъэкIащ - творчествэмкIэ ­дунейпсо академием и дунейпсо Артийскэ комитетым пщэрылъ къызэрыщищIам тету, «Илъэс 460-рэ хъуауэ Урысейм ды­щIыгъущ» юбилейнэ дыщэ медалыр абы иритыжащ хабзэубзыху орган нэхъыщ­хьэм и спикер Егоровэ Татьянэ.
 ЗэIущIэм, адрей Iуэхухэми къадэкIуэу, щыхэплъащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур приватизацэ щIыным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» КъБР-м и Законым и проектым.
 КъБР-м и Парламентым ЭкономикэмкIэ, инвестицэхэмрэ хьэрычэт IуэхумкIэ и комитетым и унафэщI Iэпщэ Заур зэрыжиIамкIэ, законопроектыр ягъэхьэзыращ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур приватизацэ щIыным теухуауэ» КъБР-м и Закон №49-РЗ-р «Къэрал, муниципальнэ мылъкур приватизацэ щIыным и IуэхукIэ» Федеральнэ закон №178-ФЗ-м, халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэри къэлъытауэ, абы ирагъэзэгъэ­жын мурадкIэ.
 «Къэрал, муниципальнэ мылъкур приватизацэ щIыным и IуэхукIэ» Федеральнэ законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» федеральнэ законым, 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 3-м къащтам, егъэбелджылы приватизацэ ящI муници­пальнэ мылъкур къэщэхуным пыщIа Iуэху­хэр Урысей Федерацэм и субъектым и цIэкIэ зэкIэлъызыгъакIуэ юридическэ лицохэм зэрагъэпажэ ахъшэр зэрырат щIыкIэр, апхуэдэуи муниципальнэ мылъкур щащэкIэ хэIущIыIу ящIын хуей хъыбархэр сыт хуэдэхэрами еубзыху. КъимыдэкIэ, къыхагъэщ къэрал, муници­пальнэ мылъкур приватизацэ щIыным ­теухуа хъыбархэр хэIущIыIу щащI хъунур Урысей Федерацэм и официальнэ сайту Урысей Федерацэм и Правительствэм иубзыхуар, сату зэращIым теухуа хъыбархэр зралъхьэ сайту «Интернет» сетым щиIэр, арауэ зэрыщытыр.
 Къэрал, муниципальнэ мылъкур приватизацэ зэращI щIыкIэм ехьэлIа зэхъуэ­кIыныгъэхэр, апхуэдэуи къэрал, муниципальнэ мылъкур къэзыщэхуну хуимыт ­субъектхэм я бжыгъэри нэхъыбэ зэры­хъуам теухуа зэхъуэкIыныгъэхэри халъ­­хьэ.
 Апхуэдэ мардэхэр субъектхэм яхуэгъэувыныр зи нэIэ щIэтыр Урысей Федерацэм и закъуэщ икIи абы унафэ тезыщIыхьыр федеральнэ законырщ. Абы ипкъ иткIэ, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур приватизацэ щIыным и IуэхукIэ» КъБР-м и Законым и 5-нэ статьяр хагъэкIыну къыхалъхьащ.
Федеральнэ закон куэдым я проектхэми щыхэплъащ зэхуэсым. Абыхэм ятеп­сэлъыхьыным и пэ къихуэу спикер Егоровэ Татьянэ къыхигъэщащ КъБР-м и Парламентым и Регламентым иужьрейуэ ­халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм къызэрыщы­гъэ­лъэгъуамкIэ, федеральнэ закон псоми я проектхэм япэщIыкIэ Президиумыр зэрыхэплъэнур - арэзы зытехъуахэми, зэ­хъуэ­кIыныгъэхэмрэ чэнджэщхэмрэ зы­халъ­хьэ проектхэми. Апхуэдэ щIыкIэкIэ, ко­митетхэр нэгъэсауэ елэжьа нэужь зэIущIэм щытепсэлъыхьыну федеральнэ ­закон 44-м я проектхэр къыхалъхьащ.
 УФ-м и хабзэубзыху жэрдэмхэу нэ­гъуэщI щIыналъэхэм щыщ я лэжьэгъухэм къыхалъхьахэми хэплъащ. Абы­хэм ящыщщ «ЯмыгъэIэпхъуэ мылъкур къэралым итхыным и IуэхукIэ» феде­ральнэ законым зэхъуэкIыныгъэхэр ­хэлъ­хьэныр, УФ-м Административнэ хабзэншагъэхэм ятеухуа и Кодексыр, Урысей Федерацэм и субъектхэмрэ муници­пальнэ зэгухьэныгъхэмрэ я къэзыпщы­тэ-къэзыбж органхэм я лэжьыгъэр къы­зэ­рызэрагъэпэщ хаб­зэхэм я IуэхукIэ» ­федеральнэ законыр, нэгъуэщIхэри.
 Депутатхэм унафэ къащтащ КъБР-м и Парламентым и ЩIыхь тхылъыр «Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм хыхьэ Прохладнэ къалэ округым и щIыпIэ ­администрацэм къепхауэ лажьэ Щэн­хабзэмкIэ унэ» муниципальнэ IуэхущIапIэм  и балетмейстер Вахрамеевэ На­талье, ­КъБР-м и Парламентым и депутат Дзэ­мыхь Къасболэт, «Велес-Агро» ­ООО-м и генеральнэ директорым эко­номикэмрэ финансхэмкIэ и къуэдзэ ­Бэшорэ Анатолий, Прохладнэ муници­пальнэ щIыналъэм хыхьэ Алътуд къуа­жэм щыщ хьэрычэтыщIэ Дэш СэфрэIил сымэ, апхуэдэуи «Прохладнэ хуабэкIэ къызэзыгъэпэщ» АО-мрэ «Прох­ладнэ щIакхъуэ завод» ОАО-мрэ   еты­ным теухуауэ.

Батыр Любэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ