НОБЭ

 • Дуней къэхъукъащIэ шынагъуэхэм къашэ гузэвэгъуэхэр гъэмэ­щIэным и дунейпсо махуэщ
 • Нэхэм я дунейпсо махуэщ
 • Азербайджаным щагъэлъапIэ гъущI гъуэгу лэжьакIуэм и махуэр
 • 1792 гъэм Вашингтон ухуэн щыщIадзащ ­США-м и президентым и хэщIапIэр. 
 • 1827 гъэм урысей дзэ флотым и гидрографие къулыкъур къызэрагъэпэщащ.
 • 1883 гъэм Петербург къыщызэрагъэпэщащ ­Театрым и лэжьакIуэхэм я Урысейпсо зэгухьэныгъэр. 
 • 1904 гъэм Тэрч-Псыжь полкым хыхьэ адыгэ сотням хэтхэм зыкъаIэтащ.
 • 1941 гъэм Инджылызым и кхъухьлъатэхэм Германием и Нюрнберг къалэм бомбэхэр щрадзыхащ.
 • 1944 гъэм советыдзэхэр Ригэ къалэм дыхьащ.
 • 2006 гъэм Пан Ги Мун ООН-м и секретарь нэхъыщхьэу хахащ.
 • Къэрал лэжьакIуэ ­Къатхъэн Назир къы­зэралъ­хурэ илъэси 126-рэ ирокъу.
 • Къэрал, парт лэжьакIуэ, нартыхугъэкI цIэрыIуэ, ­КъБР-м мэкъумэш хозяйст­вэмкIэ щIыхь зиIэ и лэ­жьакIуэ, ГуащIэдэкIым и Бэракъ Плъыжь орденищ зы­хуагъэфэщауэ щыта Хьэ­щIэлI Мухьэмэд къы­зэралъхурэ илъэси 106-рэ ирокъу.
 • Инджылыз политик, жы­лагъуэ лэжьакIуэ, Великобританием и премьер-министру илъэс 11-кIэ щыта Тэтчер Маргарет къызэ­ралъхурэ илъэс 92-рэ ­ирокъу.
 • Режиссёр, сценарийхэр зытх, СССР-м и цIыхубэ ­артист, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэм ­папщIэ» орденым и нагъыщэ псори зыхуагъэфэща Захаров Марк и ныбжьыр илъэс 84-рэ ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артист Крамаров Савелий къызэралъхурэ илъэс 83-рэ ­ирокъу.

Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 15 - 17, жэщым градуси 7 - 9 щы­хъунущ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


14.06.2018
14.06.2018
08.06.2018
08.06.2018