Урыс-адыгэ зэхущытыкIэхэр къегъэлъэгъуэж

 Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ зауэ тхыдэмкIэ совет Iэ­щIагъэлI нэхъ пажэхэм ящыщ Вилинбахов Вадим и «Из истории русско-ка­бар­динского боевого сод­ружества» тхылъыр. Ар Къэбэрдей-Балъкъэр ­къэ­рал университетым и ­лъэ­IукIэ къыдагъэкIащ. 

 Тхылъым и пэублэ псалъэм КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий щетх: «Ди лъэпкъхэм яку дэлъа зэ­хущытыкIэхэр тхыдэм и на­пэ­кIуэцIхэм зэхуэмыдэу къы­щыгъэлъэгъуэжащ, ап­хуэ­дэу щытми, ахэр щызэгурымыIуэ къыщыхэхуахэм и дежи, умыгъэщIэгъэун плъэ­кIыркъым абыхэм къакъуэкIа лIыгъэр, шыIэ­ныгъэр. Кавказымрэ Урысеймрэ унэтIыныгъэ куэдкIэ гъунэгъу зэхуэхъуащ: кавказ лъэпкъхэм къахэ­кIахэр жыджэру хэтащ Урысейм и зауэ зекIуэхэм, я ­гъащIэ емыблэжу ар бийм щахъумащ, Бояр думэм хэ­тащ, правительствэм и уна­фэщI  къулыкъухэр яIы­гъащ. Абыхэм я зэпыщIэ­ныгъэм ижь щIихуащ ­щэнхабзэм, гъуа­зджэм, егъэ­­джэныгъэм.
 2017 гъэр республикэм щIэ­ныгъэ нэхъыщхьэ щрат и IэнатIэм и юбилейщ: Къэ­бэрдей-Балъкъэр педагогикэ институтыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ, ар Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­рал университет зэры­хъурэ илъэс 60 ирокъу. Абыхэм ирихьэлIэу Iуэхугъуэ куэд къызэдгъэпэщынущ. Апхуэдэхэм ящыщ зыщ ­Вилинбахов Вадим и «Из истории русско-кабардинского боевого содружества» тхы­лъыр къызэрыдэдгъэ­кIыжар. АбыкIэ хуитыныгъэ къыдитащ тхыдэджым и ­къуэ - Къэрал Эрмитажым и унафэщIым и къуэдзэ, УФ-м и Президентым и деж щыIэ Геральдикэ советым и тхьэмадэ, къэрал герольд­мейстер Вилинбахов Георгий».
 Валинбахов Вадим иIэщ Кавказым и тхыдэм теухуа лэжьыгъэ зыбжанэ. Абыхэм ящыщщ «Совместные русско-кабардинские военные действия» (1958), «Военное дело в Кабарде (XVIII-XIX вв.)» (1961), «Александр Черкасский - сподвижник Петра I» (1966) лэжьыгъэхэр, нэгъуэщIхэри. 
 Иджырей тхылъым тхы­дэджым къыщигъэлъэгъуэжащ урыс-адыгэ зэпы­щIэ­ныгъэхэм я лъабжьэр къыщежьэр, абы зэрызиужьар. Тхыдэ-щIэныгъэ къэхутэ­ныгъэр зи лъабжьэ моног­рафиер тIэу - 1977, 1982 гъэхэм - дунейм къытехьащ. Ноби абы щIэупщIэ иIэщ, абы и щыхьэтщ тхылъыр ещанэу къызэрыдагъэкIыжар.
 Котляровхэ Викторрэ ­Мариерэ я тхылъ тедзапIэм лэжьыгъэр махуи 10-м къриу­быдэу щагъэхьэзыращ. Абы и куэдагъыр 500 хъууэ аращ.

Тхьэхущынэ Ланэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ