Сабиищ е нэхъыбэ зиIэхэм щIапIэ зэрыхухахым, нэгъуэщIхэми топсэлъыхь

 КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий Правительствэм хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ. Абы Iуэхугъуэ 17-м щIигъум щыхэплъащ. 

 КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и ми­нистр Рахаев Борис утыку кърихьащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэр 2018, 2019-2020 гъэхэм зыхуэдэнум и IуэхукIэ» ­КъБР-м и Правительствэм и унафэм и проектыр. 
- Проектыр IыхьитIу зэхэдгъэуващ, тхузэ­фIэкIыну дызыщыгугъхэмрэ а бжыгъэхэм щIедгъэгъункIэ хъунур зыхуэдизымрэ ятещIыхьауэ. КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм къызэрипщы­тамкIэ, проектыр зытеухуа пIалъэм валовэ щIыналъэ продуктыр сом меларди 179,6-рэ хъуну худогъэфащэ, зэдгъэхъулIэфыным и гугъу пщIымэ, ар сом меларди 185,7-м нэ­дгъэсыфынущ, - жиIащ Рахаев Борис. - Ди экономикэр ефIэкIуэнымкIэ, шэч хэмылъу, мыхьэнэшхуэ егъэзащIэ мэкъумэш IэнатIэм. Абы сом мелард 61-м щIигъу и уасэ къыщIигъэкIыфыну догугъэ. Ику иту цIыхухэм мазэм къахьыр 2020 гъэм и кIэ пщIондэ сом мин 25-рэ 800-м нэдгъэсыну ди мурадщ, ауэ Iуэхум дыщехъулIэмэ, ар сом мин 26-рэ 300-м нэдгъэблэгъэфынкIи хъунущ. Апхуэдэуи «Кавказ Ищхъэрэм и щIыналъэхэм 2025 гъэ пщIондэ зэры­заужьыну щIыкIэр» къэрал программэм ­хыхьэ ди инвестицэ Iуэхухэр дгъэзащIэ­мэ, республикэм езым къилэжьымрэ къы­щIигъэкIымрэ хэхъуэнуи ди гугъэщ. И бжыгъэм къищынэмыщIа, продукцэм и фIа­гъми гулъытэ хуэтщIын хуейщ, сыту жы­пIэмэ мы зэманым ди къалэн нэхъыщхьэхэм хыдобжэ ди гъунэгъу республикэхэм я мызакъуэу, Урысейм и адрей щIыналъэ­хэми дадэлажьэу щIэддзэныр. 
 ЗэIущIэм къыщащтащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм ФIэкIыпIэ зимыIэ ме­дицинэ страхованэмкIэ и щIыналъэ фондым 2017, 2018 - 2019 гъэхэм ятещIыхьа и бюджетыр» КъБР-м и законым зэ­хъуэ­кIы­ныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ», ­КъБР-м и Правительствэмрэ «Социальнэ Iуэхухэм мылъку ­хэ­зылъхьэ агентствэ» мы­коммерцэ Iуэ­ху­щIа­пIэмрэ зэращIылIэ зэгурыIуэныгъэм теухуауэ КъБР-м и Правительствэм и уна­фэхэм я проектхэр. 
 КъБР-м щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ эко­логиемкIэ и министрым и къалэнхэр ­зыгъэзащIэ Апхуд Мурат тепсэлъыхьащ «КъБР-м и щIыналъэм хабзэм къемы­зэгъыу жыгхэр зэрыщраупщIыкIымрэ абы епха Iуэхухэр зэрыщызэрагъакIуэмрэ къы­зэ­пыу­дынымкIэ IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм я лIыкIуэхэр зыхэт комиссэм и IуэхукIэ» КъБР-м и Правительствэм къищта унафэм и проектым. Апхудым зэрыжиIамкIэ, 2016-2017 гъэхэм къриубыдэу, а Iуэхум ехьэлIауэ хабзэр 102-рэ къызэпаудащ. Абы щыщу 11-р хабзэм къемызэгъыу жыгхэр зэрырауп­щIыкIам теухуат, языныкъуэхэм ехьэлIа ­уголовнэ Iуэхухэр зэхагъэкIагъэххэщ. 
 ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ зыщегъэужьыным и IуэхукIэ» къэрал программэм, ­КъБР-м и Правительствэм и унафэ зыбжанэм. Абыхэм ящыщщ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Олимп резервымкIэ и спорт школ» къэрал IуэхущIапIэм и лэжьа­кIуэхэр цIыхуихкIэ нэхъыбэ зэращIым теу­хуа унафэм и проектыр. 
 ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ республикэм и щIыналъэ администрацэхэм сабиищ е ­нэхъыбэ зиIэ унагъуэхэм 2017 гъэм щIапIэ зэрыхухахым и Iуэхур здынэсам. Абы теухуауэ КъБР-м ухуэныгъэмкIэ, псэупIэ коммунальнэ IэнатIэхэмрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр Къуныжь Вячеслав къы­щып­салъэм жиIащ илъэсым къриубыдэу ятыну тращIыхьауэ щыта щIапIэ 514-м щыщу мы зэманым 122-р унагъуэхэм зэра­Iэрыхьар. «Дзэлыкъуэ, Iуащхьэмахуэ щIыналъэхэм мы Iуэхур щызэфIагъэкIащ процент 50-кIэ, Лэскэн районым - процент 29-кIэ, Шэрэджым - процент 28-рэ, Шэджэмым - 25-рэ, Прохладнэм - 20, Май районым ­проценти 4-кIэ, адрейхэм зэкIэ лэжьы­гъэр щыкIуатэкъым», - къыхигъэщащ Къу­ны­жьым. 
 Мусуков Алий къыхигъэщащ абы и лъэныкъуэкIэ зэфIагъэкIар зэрымащIэр икIи Iуэхур и кIэм нэгъэсын хуейуэ пщэрылъ ­ящ­и­щIащ.
 КъБР-м и Iэтащхьэм инвестицэ политикэр пхыгъэкIынымрэ инновацэхэмкIэ и лIыкIуэ хэха Къэрмокъуэ Хьэчим а Iуэхум щы­теп­сэлъыхьым жиIащ 2016 гъэм еплъытмэ, мы гъэм зи гугъу ящI унагъуэхэм гулъытэу хуа­щIар зэрымащIэ дыдэр. «Псалъэм папщIэ, Бахъсэн къалэм мы зэманым щIапIэ щы­хуэныкъуэщ унагъуэ 806-рэ, апхуэдэ дыдэу Прохладнэ районым - унагъуэ 16 щыIэщ, Налшык къалэм - 1208-рэ. АтIэ, УФ-м и Президент Путин Владимир и накъыгъэ уна­фэхэм дгъэзэщIэн хуейуэ къыщигъэлъэ­гъуа мы Iуэхум апхуэдэу дауэ узэрыбгъэдыхьэнур? Дэтхэнэри ди пщэрылъым гудзакъэ диIэу дыхущытыну сыхуейт», - жи­Iащ Къэрмокъуэм. 
 ЗэIущIэм щхьэхуэу щызэпкърахащ «Урысей зэкъуэт» политикэ партым къыхилъхьа «Щэнхабзэ  унэхэр», «Къалэ зэIузэпэщ», «Къа­лэ цIыкIухэм я зыгъэпсэхупIэхэр» проектхэр, «Къуажэхэм я теплъэхэр егъ­э­фIэ­кIуэн» къэрал программэм къыщыгъэлъэгъуа лэжьыгъэхэр здынагъэсар.

БАГЪЭТЫР Луизэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ