Ахэр зэи дигу ихунукъым

 КъБР-м экстремизмэмрэ щIалэгъуалэ политикэмрэ япыщIа лэжьыгъэхэр щIы­пIэхэм щызэгъэуIунымкIэ и министр Къуэшырокъуэ Залым, КъБР-м ис мус­лъымэнхэм я IуэхущIапIэм и унафэщIым и къуэдзэ Сыжажэ Алим, «Мир твоему дому» жылагъуэ зэгухьэны­гъэм и унафэщI Шыбзыхъуэ Сафудин сымэ дыгъуасэ яIущIащ республикэм и хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм я лIы­кIуэ­хэм. 

 Терроризм щымыгъэIэным теухуа зэ­IущIэм ягу къыщагъэкIыжащ 2005 ­гъэм жэпуэгъуэм и 13-м, щIэпхъаджащIэхэр республикэм и хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм щытеуам, хэкIуэдахэр.
- Жэпуэгъуэм и 13-р илъэс зыбжанэ ипэ­кIэ ди щIыналъэм къыщыхъуа гузэвэ­гъуэм хэкIуэдахэр дигу къыщыдгъэкIыж махуэщ. Дэ дызэрыщыгъуазэщи, республикэм абы теухуа дауэдапщэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэр щрагъэкIуэкI. А махуэм ­щIэп­хъаджащIэхэм кърахьэжьа зауэм хэ­кIуэдауэ щытащ хабзэм и хъумакIуэ цIыху 35-рэ, 131-рэ уIэгъэ хъуат. Ди гуапэ зэ­рыхъунщи, нобэ республикэр мамыру мэпсэу, цIыхухэр зыгъэгузавэу щыта террорист-щIэпхъаджащIэхэм я бжыгъэр мащIэ хъуащ, зэхэуэ щыIэжыххэкъым. Иджыпсту къалэн нэхъыщхьэу зыхуэдгъэувыжыр зыщ - ди щIыналъэм терроризмэм пыщIа къэхъукъащIэхэр щымыгъэ­Iэным, апхуэдэ гуп мыхъумыщIэхэм ди щIалэгъуалэр демыгъэшэхыным дыте­лэ­жьэнырщ, - жиIащ Къуэшырокъуэм. 
- Нобэ мамыру дызэрыпсэумкIэ фIы­щIэр зейр илъэс 12 и пэкIэ зи къалэн зыгъэзащIэу зи гъащIэр зытахэрщ. Пэжщ, республикэм иджыпсту щыIэ щытыкIэр зэтеувэжын папщIэ лэжьыгъэшхуэ ира­гъэ­кIуэкIащ, иджыри ирагъэкIуэкI. Ауэ, мы­быи уемыгупсысын плъэкIыркъым: сыт хуэдиз сабий адэншэу къэна, сыт хуэдиз гъащIэ къызэпауда абы щыгъуэ! Дэ зэи дигу ихунукъым хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэу а лъэхъэнэм хэкIуэдахэр, - къыхигъэщащ Шыбзыхъуэ Сафудин къыщыпсэлъам.

Фырэ Анфисэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ