Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я лэжьакIуэхэу зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм ирихьэлIэу цIыхухэм зэрызахуигъазэр

 Къэбэрдей-Балъкъэрым щып­сэу­хэм жэпуэгъуэм и 13-м ягу къагъэ­кIыж хабзэхъумэ органхэм я лэжьа­кIуэхэу зи гъащIэм емыблэжу рес­пуб­­ликэм и цIыхухэм я мамыр псэу­кIэр зыхъумахэр.

 Абыхэм къагъэлъэгъуа лIыхъу­жьыгъэр лIыгъэм, хахуагъэм, ткIиягъым, къалэнымрэ Хэкумрэ яхуэ­пэжыным я щапхъэ нэс яхурехъу къытщIэхъуэ щIэблэм. А махуэ шынагъуэхэм щы­гъуэ хабзэхъумэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэ 35-рэ мамыру псэу цIыху 14-рэ хэкIуэдащ. КъыкIэлъыкIуэ илъэсхэми щIэпхъаджащIэ­хэр ятеуэурэ яукIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ цIыху пщIы бжыгъэхэр. А хэщIыныгъэхэр пщыгъуп­щэ хъунукъым икIи ар пхуэмыгъэ­зэ­кIуэжын гуауэщ.
 ХэкIуэдахэм дэ яхуэтщIэжыфынур терроризмэмрэ экстремизмэмрэ ди гъащIэм хэдгъэкъэбзыкIынырщи, властым и органхэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэмрэ жылагъуэмрэ ди къару псори иджыри абы хузэщIэдгъэуIуэн хуейщ. Шэч къытесхьэркъым, апхуэдэ щIыкIэкIэщ ­ид­жып­сту къэув шынагъуэхэм уазэ­ры­пэ­щIэ­тыфынур.
 Дызэгъусэу дэ дыпэлъэщынщ а Iуэху гугъур зэфIэхыным икIи Къэбэрдей-Балъкъэрым адэкIи мамыру зиу­жьы­­ныр зэдгъэхъулIэнщ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ