Къэралпсо зэпеуэм щытокIуэ

 Балаковэ къалэм дзюдомкIэ ще­кIуэкIа Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я зэхьэзэ­хуэм шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэ ­къыщихьащ Къуэдз Къанте­мыр.

 Къэбэрдей-Балъкъэрым ДзюдомкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Емкъуж Му­хьэмэд къызэрыджиIамкIэ, Къуэдз ­Къантемыр и хьэрхуэрэгъухэм зы очкои яIэригъэхьакъым. Финалым ар ще­фIэ­кIащ хэгъэрейхэм ящыщ Верещагин ­Роман икIи дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ.
 Урысей Федерацэм IэщэкIэ ЗэщIэу­зэда и Къарухэм я зэхьэзэхуэм зэры­щытекIуам и фIыгъэкIэ, Къуэдз Къантемыр Iэмал игъуэтащ щэкIуэгъуэм ­(ноябрым) и 5-7-хэм Ялтэ щекIуэкIыну, илъэс пщыкIуий зи ныбжьыр иримы­къуахэм я къэралпсо зэпеуэм хэтыну.
 
 

Къаудыгъу Заур.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.02.2018
19.02.2018
16.02.2018
13.02.2018