Махуэ Билал утыку къохьэж

 Нэгъабэ Рио-де-Жанейрэ щекIуэкIа гъэмахуэ Олимп джэгухэм иужькIэ иджы япэу утыку къихьэжащ дуней псом щэнейрэ и чемпион бэнакIуэ цIэрыIуэ Махуэ ­Билал. Ар хэтащ Грознэм и «Колизей» спорт-холым жэпуэгъуэм и 7-м щыIа «Кадыров Ахъмэт-хьэжы и кубок» дунейпсо зэхьэзэхуэм. 

 Урысей Федерацэм, Узбекистаным, Къыргъызым, Къэзахъстаным, Тыркум, Европэм я командэ къыхэхахэр, «Ахъмэт» шэшэн клубым и бэнакIуэхэр зыхэта зэпеуэр ­хуабжьу удэзыхьэх хъуащ. 
 Ди къэралым и цIэкIэ утыку ихьа Махуэ Билал килограмми 125-м нэс зи хьэлъагъхэм я деж хъарзынэу зыкъы­щигъэлъэгъуащ. ЯпэщIыкIэ абы хигъэщIащ Европэм и командэ къыхэхам щыщ Баран Роберт. КъыкIэлъыкIуэу ефIэкIащ Узбекистаным къикIа Модзманашвили Давит.
 Зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэм Урысей Федерацэм и командэ къыхэхар щыхуэзащ ди лъахэгъу Къущхьэ Мурадин зыхэт «Ахъмэт» клубым икIи абы къыпикIуэтри, етIуанэ увыпIэр иубыдащ. 
«Кадыров Ахъмэт-хьэжы и кубок» зэхьэзэхуэмкIэ Махуэ Билал утыку къихьэжащ. Жэпуэгъуэм и 25-27-хэм ар хэтынущ Мэзкуу щекIуэкIыну «Нусуев Шевалье и мемориал» ­дунейпсо зэпеуэм.
 

Хьэтау Ислъам.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


20.02.2018
19.02.2018
16.02.2018
13.02.2018