«Бзэрабзэ» гупыр утыкушхуэ йохьэ

 Адыгэм уэрэдымрэ пшы­налъэмрэ ижь-и­жьыж­ лъандэрэ къыдогъуэгурыкlуэ. Гур хохъуэ ди щlалэгъуалэм адыгэ уэрэдхэм я пщlэр къаlэту, ягурэ я псэрэ ды­хьэу щагъэзащlэм деж. Абы и лъэныкъуэкIэ щапхъэщ Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэ­рэшей-Шэр­джэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ-Алание ­республикэхэм щIыхь зиIэ я артист Лосэн Тимур къызэригъэпэща «Бзэрабзэ» джэгуакIуэ гупыр.

 Макъамэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, жэпуэгъуэм и 1-м, гупым я япэ концертыр щатащ Що­джэн­цIыкIу Алий и цIэр ­зе­зыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым. Пшы­хьыр дахэу иригъэкIуэ­кIащ ­КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэд.
 «Бзэрабзэм» я ­уэ­рэ­­дымрэ пшыналъэмрэ куэ­дым ягу зэрыдыхьам и щыхьэтт концер­тым цIы­хушхуэ къызэ­ре­кIуэ­лIар. Къыхэгъэщыпхъэщ гупым хэкурыс щIалэгъуалэм я мызакъуэу, хэхэс адыгэ­хэм я щIэб­лэ­хэм ящыщу къэкlуэжауэ Налшык ще­джэхэри зэрахэтыр.
 Концертыр lыхьэ-lыхьэу гуэшауэ щытащ. Пшыхьыр лъагъуныгъэ уэрэдхэмкlэ къызэIуахащ. Абы къы­кIэ­лъыкIуэу, зи хэкур зрагъэбгына ди лъэпкъэгъухэм яхъумахэр жаIащ. 
 Жэпуэгъуэм и 1-р Жьы хъуахэм я дунейпсо махуэу зэрыщытыр зыщагъэ­гъуп­щакъым зэхыхьэр къы­зэзыгъэпэщахэм. Концертым и зы Iыхьэр нэхъыжь­хэм хухахат. Абы хыхьэу гупым ягъэзэщIащ Лосэн Тимур и «Жьыщхьэ махуэ» уэрэдыр. 
 Пшыхьым и кlэухым «Бзэ­рабзэм» утыку кърахьащ Лосэным и уэрэдхэу тхыдэр лъабжьэ зыхуищlахэр. Зэхыхьэ гуапэр зэхуащIыжащ бжэlупэм щызэхаша адыгэ джэгукlэ. 
 «Бзэрабзэ» гупым я япэ лъэбакъуэр лъапэ махуэ яхуэхъуну, я мурадхэр къехъулlэну, цlыхум ягу дыхьэу куэдрэ утыку итыну ди ­гуапэщ.

Бакъ Мадинэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ