Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и Унафэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2017 гъэм шыщхьэуIум и 31-м къыдигъэкIа унафэ №156-ПП-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр
 Республикэм и Правительствэм и Унафэ

№ 290-ПП

2020 гъэм дыгъэгъазэм и18-м                                           Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительс­твэм унафэ ещI:

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительс­твэм «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм «Иджы­рей къалэ кIуэцI» и къэрал программэр къэщтэным и IуэхукIэ» 2017 гъэм шыщхьэуIум и 31-м къыдигъэкIа унафэ №166-ПП-м мы унафэм щIыгъу гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн.

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 и Правительствэм и УнафэщI            МУСУКОВ Алий

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьыным и IуэхукIэ»

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ

Къэбэрдей-Балъкъэр  Республикэм и
 Правительствэм и Унафэ

 

№291-ПП

2020 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м                                      Налшык къалэ

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэужьыным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм, 22-м къыдигъэкIа Унафэ №86-ПП-мкIэ къащтам, мы унафэм и гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
Правительствэм и УнафэщI                       МУСУКОВ Алий

 

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм дыкъэ­зыухъуреихь дунейр хъума щыхъуныр, щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымрэ ахэр къэгъэсэбэпынымрэ» Къэбэрдей-­Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр
 Республикэм и  Правительствэм и Унафэ

№266-ПП

2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 16-м                                 Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:
«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм дыкъэзыухъуреихь дунейр хъума щыхъуныр, щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымрэ ахэр къэгъэсэбэпынымрэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2019 гъэм щэкIуэгъуэм и 27-м къыдигъэкIа унафэ №206-ПП-мкIэ къащтам, мы унафэм щIыгъу гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и Правительствэм и УнафэщI                        МУСУКОВ Алий

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2020 гъэм мазаем и 3-м къыдигъэкIа Унафэ

№10-ПП-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр
 Республикэм и Правительствэм и Унафэ

№270-ПП
 2020 гъэм щэкIуэгъуэм и 23-м                                     Налшык къалэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:
«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и республикэ бюджетым щыщ мылъкуу 2020 - 2022 гъэхэм ирагъэкIуэкIыну лэжьыгъэхэм трагъэкIуэдэнур гъуэгу фондым зэрыхухах щIыкIэм теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2020 гъэм мазаем и 3-м къыдигъэкIа Унафэ №10-ПП-м мы унафэм щIыгъу гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и Правительствэм и УнафэщI              МУСУКОВ Алий

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 Правительствэм 2020 гъэм мазаем и 3-м
 къыдигъэкIа Унафэ №10-ПП-м зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр
 Республикэм и
 Правительствэм и Унафэ

 

№293-ПП

2020 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:
«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и республикэ бюджетым щыщ мылъкуу 2020 - 2022 гъэхэм ирагъэкIуэкIыну лэжьыгъэхэм трагъэкIуэдэнур гъуэгу фондым зэрыхухах щIыкIэм теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 2020 гъэм мазаем и 3-м къыдигъэкIа Унафэ №10-ПП-м мы унафэм щIыгъу гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
и Правительствэм и УнафэщI                               МУСУКОВ Алий

Поделиться: