Къэралышхуэм и лIыхъужьхэм траухуэ

Киномрэ интернет-контентымрэ ехьэлIа «Герои большой страны» урысейпсо фестивалым лэжьыгъэ 324-рэ ягъэхьащ. Абыхэм ящыщщ документальнэ фильмхэр, интернет-проектхэмрэ теленэтынхэмрэ.

Щэнхабзэмрэ кинематографиемрэ зегъэужьынымкIэ «Страна» фондым, «Профессии будущего» фильмыр и лъабжьэу, къызэригъэпэща дерсхэм иужькIэ Урысейм и щIыналъэ 72-м и курыт школхэм я еджакIуэхэм я деж къэхутэныгъэхэр щригъэкIуэкIащ. КъызэрыщIэкIамкIэ, ныбжьыщIэхэм я процент 49-м хъуэпсапIэ яIэкъым, процент 60-м щIигъум щапхъэу къалъытэр нэгъуэщI къэралхэм я цIыхухэрщ, процент 25-м щапхъэ зытехыпхъэу зыри къахуэгъэлъэгъуакъым. Класс нэхъыжьхэм щеджэхэм я проценти 10 - 12-м я хъуэпсапIэщ Урысейм икIыу хамэ къэрал щыпсэуну Iэпхъуэну. А Iуэху зэIумыбзым я жэуапу къыхалъхьащ «Герои большой страны» фестивалыр. Абы ягъэхьащ документальнэ фильмхэмрэ сериалхэмрэ, телепрограммэхэмрэ интернет-проектхэмрэ.
Зэпеуэ нэхъыщхьэр унэтIыныгъиплIу зэщхьэщыхащ: «Дэ тщыщ лIыхъужьхэр», «Лэжьыгъэм и лIыхъужьхэр. Къэралымрэ Iыхьлыхэмрэ папщIэ», «IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм лIыхъужьыгъэ къыщызыгъэлъэгъуахэр», «Полицэм и лIыхъужьхэр». КъищынэмыщIауэ, «Хьэл-щэн псыхьа зиIэхэр», «Урысейм и лIыхъужьхэр. МылIэжыныпсэхэр» унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр.
Зэхьэзэхуэм хыхьэу фестивалым и дамыгъэ лъапIэхэр тыгъэ хуащIынущ проектхэр къызэзыгъэпэщахэм - зэпеуэ нэхъыщхьэм хэтахэу «Сценарий нэхъыфI», «Режиссёр лэжьыгъэ нэхъыфI», «Оператор лэжьыгъэ нэхъыфI», «Актёр лэжьыгъэ нэхъыфI» унэтIыныгъэхэм щытекIуахэр. Апхуэдэу ягъэлъэпIэнущ «Документальнэ фильм нэхъыфI», «Интернет-проект (телепрограммэ) нэхъыфI» жанрым и унэтIыныгъищым пашэ щыхъуахэр. КъищынэмыщIауэ, Свердлов киностудием къыбгъэдэкIыу абы щагъэпэжэнущ «За создание путеводного образа для молодёжи» унэтIыныгъэм къыхэжаныкIахэр.
Фестивалым и саугъэт, дамыгъэ нэхъыщхьэр вагъуэ къуапитху зиIэ статуэткэрщ. «Дыщэ вагъуэшхуэр» тыгъэ хуащIынущ зэпеуэм хэтхэм ящыщу проект нэхъыфI зи Iэдакъэ къыщIэкIауэ къалъытэм. Зэхьэзэхуэм кърикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь, абы щытекIуахэм псори зэхэту «Дыщэ вагъуэ» 17 иратынущ.
Ахъшэ саугъэтхэр хухахынущ «Сценарий нэхъыфI», «Режиссёр лэжьыгъэ нэхъыфI», «Оператор лэжьыгъэ нэхъыфI», «Актёр лэжьыгъэ нэхъыфI», «Зэпеуэм и сценарнэ проект нэхъыфI», «ЩIалэгъуалэ зэпеуэм и проект нэхъыфI», «Хьэл-щэн псыхьа», «Урысейм и лIыхъужьхэр. МылIэжыныпсэхэр», «За создание путеводного образа», «ЩIалэгъуалэ зэпеуэм щытекIуа», «Зэпеуэм и сценарий нэхъыфI» унэтIыныгъэхэм пашэ щыхъунухэм.
Зэраубзыхуам тету, фестивалым щытекIуахэр етIанэгъэ мазаем и 18 - 21-хэм Екатеринбург щагъэлъэпIэнущ.

 

АРЩЫДАН Синэмис.
Поделиться: