ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и махуэ лъапIэ

 Адыгэ Республикэм и Iэтащхьэу илъэсипщIкIэ лэжьа, АР-м и Къэрал чэнджэщэгъу, Мейкъуапэ и къэрал технологие университетым и президент ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъур Iэтауэ Мейкъуапэ щагъэлъэпIащ.

 Къыщалъхуа щIыналъэм, къэралым зи гуащIэ емыблэжу хуэлэжьа ТхьэкIушынэм ехъуэхъуну къы­зэхуэсат Краснодар крайм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэ­рэшей-Шэрджэс, Дагъыстэн, Къалмыкъ республикэхэм, Волгоград, Ростов областхэм, Абхъаз Респуб­ликэм я лIыщхьэхэмрэ лIыкIуэхэмрэ. Адыгэ Респу­бликэм и Iэтащхьэм и къалэныр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат къеджащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир ТхьэкIушынэм къыхуигъэхьа ­хъуэхъу телеграммэм. «Жэуаплыныгъэ ин хэлъу IэнатIэм ущыпэрыта илъэсхэм Адыгейм и экономикэм ­зегъэужьынымрэ и цIыхухэм я псэукIэр егъэ­фIэ­кIуэнымрэ хэлъхьэныгъэ ин хуэпщIащ. Апхуэдэуи республикэм ис лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм я зэхуаку мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ дэлъыным ухэлIы­фIыхьащ. Уи хэкуэгъухэми уи лэжьэгъухэми пщIэ къыпхуащI IэкIуэлъакIуэу, зэпIэзэрыту, уи хэку цIыкIум хууиIэ лъагъуныгъэр къэбгъэлъагъуэу IэнатIэм узэры­пэрытам щхьэкIэ», - къыхощ Путиным и телеграммэм. 
 ТхьэкIушынэ Аслъэнджэрий теухуа псалъэ, хъуэхъу дахэ куэд жаIащ УФ-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и ­министрым и япэ къуэдзэ Хьэту Жамболэт, Дагъыстэн Республикэм и Iэтащхьэ Абдулатипов Рэмэзан, Ростов областым и губернатор Голубев Василий, КъШР-м и ­Iэтащхьэ Темрезов Рашид, КъБР-м и Правительст­вэм и УнафэщIым и къуэдзэ Ахъуэхъу Таймураз, АР-м ­и Къэрал советым - Хасэм и унафэщI Нарожный Владимир, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт, АР-м, КъБР-м, КъШР-м я цIыхубэ тхакIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ сымэ, нэгъуэщI­хэми. Республикэм ифI зыхэлъ Iуэхухэр игъэ­кIуатэу илъэсипщIкIэ лэжьа, иджыри а Iуэхум пызыщэ Тхьэ­кIушынэ Аслъэнджэрий и пшыхьыр зэрекIуэкIам, абы хужаIахэм, езыр нобэ зи ужь итхэмрэ и мурадхэмрэ ­теухуа тхыгъэр ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым тетынущ.

НэщIэпыджэ Замирэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ