ТекIуэныгъэм хуэшэщIа дамэхэр

 Къардэн Къубатий зауэм теухуа и гукъэ­кIыжхэр тхылъ щхьэхуэу къыдигъэкIыжат 1985 гъэм . «Полёт к Победе» зи фIэщыгъэ тхы­лъым щыщ пычыгъуэхэу ди щIыпIэм теухуахэр фи пащхьэ идолъхьэ. 

 Бийм Бахъсэн деж ­фронтыр къыщыпхитхъыу Налшык иубыда нэужь, а щIыпIэм щы­тыкIэр икъу­кIэ щызэ­Iы­хьат. Мэздэгу деж къы­щыдэбгъэрыкIуэну Iэмал щамыгъуэтым, нэмы­цэ­хэм зыкъызэрыдапщыт лъэ­ныкъуэхэр яхъуэжри, Шэрэдж Ищхъэрэмрэ ­Шэрэдж Ипщэмрэ, Лэс­кэн, Алагир, Дигора, Ардон сымэ хуэдэ къалэхэмрэ къуа­жэ­хэмрэ яубыдри, Орджоникидзе (иджы Владикавказ) гъунэгъуу къыбгъэ­дыхьат. Кавка­зым и ­IункIэбзэIухыр Iэ­щIэлъу илъы­тэжырт бийм а зэманым. 
 ФокIадэм и етIуанэ Iы­хьэм «Елхъуэт куэбжэхэм» бгъэдыхьа нэужь, нэмы­цэхэм я жыжьэрыуэ топ­хэмкIэ Беслъэн къалэм пэгъунэгъу ди гъущI ­гъуэгу станцым шэхэр тра­гъэ­лъэлъэн щIадзащ. Кхъухь­лъатэ тедзапIэм ла­гъымкIэ мыувыIэу къеуэрт. Я ­теуэри кIыхьлIыхьт. Нэмыцэ кхъухь­лъатэхэр зы гупым адрейр и ужь  иту сатырурэ къыт­щхьэ­щылъатэрт. Зауэм зэры­щIидзэрэ ди полкым апхуэдэу зыхи­щIэу зэи бийр къебгъэ­ры­кIуа­тэ­къым. 
 Ди кхъухьлъатэхэр аэ­родромым километрищэ хуэ­дизкIэ пэжыжьэу нартыху хьэсэхэм хэдгъэпщкIухьати, нэмыцэ лагъы­мыдзхэм къращIэфаIакъым, ауэ тхигъэщIахэр зы­хэтщIат. Фашистхэм И-16 кхъухьлъатэмрэ ПО-2 нэ­гъуэщI зырэ якъутат. ЕтI­уанэ эскадрильем и ­капитан Савченкэрэ лейтенант Балакинымрэ уIэгъэ хъуа­хэт, IэщIагъэлI щIалэ Дюковыр яукIат. 
 Балакин Владимири къы­щыщIар и гум щIыхьат. Абы лагъым дзакIэ къытехуэри и лъэтхьэмпэр пиудат. Тэмакъ­кIы­хьагъ къигъэлъа­гъуэрэ бэшэчу ирихьэ­кIащ абы зэманыр. Фэм иIыгъ и лъэтхьэмпэр езым и IэдакъэсэмкIэ ­пигъэжри, лъэ­гуажьэм ищ­хьэкIэ бгырыпхкIэ и лъа­къуэр ипха нэужьщ ­дохутырхэм деж яшэну щы­лъэIуар. Володя авиацэм хэмыкIыжу зэры­мыхъунур и гум къыщIитхъырт, ауэ зыри хуэтщIэфынутэкъым. Ныб­жьэгъухэм  я чэнджэщкIэ зауэ нэу­жьым ар инс­титутым щIэ­тIыс­хьэри IэщIа­гъэ­щIэ зри­гъэ­гъуэ­ты­жащ, щIэныгъэхэм я кандидат, доцент хъуащ. Иджы егъэджакIуэу мэ­лажьэ. 
 Орджоникидзе деж гуа­щIэу дыщызэзэуа нэ­ужь, ди дзэхэм бийр адэкIэ ямыгъэкIуатэу, я япэрей танкыдзэр зэтеткъутэри, Гроз­нэрэ Бакурэ иубы­дыфын гугъэр IэщIэдгъэкIат. 
 Зауэм и кIыхьагъкIэ псом нэхърэ нэхъыбэрэ дыщыгувар Тэрч и Iуфэхэм дежщ, абдежым 1942 гъэм шы­щхьэуIум и 12-м лъэны­къуитIыр ды­щызэпэщIэуват. ЩIалэфI куэд къыщыдгъэнащ а щIыпIэм. 88-нэ кхъухь­лъатэдзэм хэтауэ кхъухь­лъатэзехуэ пщыкIуз Къэ­бэрдей-Балъкъэрым, Осе­тие Ищхъэрэм, Шэ­шэн-Ингуш республикэм щы­хэ­кIуэдащ. 
 Абыхэм я гъусэу дэ мазитIрэ махуэ тIощIым ­къриубыдэу Кавказ лъапэм и деж бийм и кхъухь­лъатэу 21-рэ уэгум къыщедудыхащ, танк 22-рэ, автомашинэу 348-рэ, зенит Iэщэу 27-рэ дгъэсащ. 
 Зауэм и япэ Iыхьэр иухакIэт. Дэри мафIэм дипсыхьауэ, иджы Iуэхум хэ­зы­щIыкI зауэлIу а лъэхъэнэм дыкъыхэкIат.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


16.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018