Куэдрэ зыпэплъа махуэ

 Тэрч щIыналъэ хыхьэ Болэтей къуажэм къип­сэлъыкIри, иджыблагъэ Ныбэжь Мышэ хъыбар къызигъэщIащ Ростов об­ластым кIуэуэ Хэку зауэшхуэм хъыбарыншэу хэкIуэда и адэ Мэжид Къэлымэт и къуэр щы­щIалъхьа щIыпIэм щы­хуагъэува фэеплъым зэ­рыбгъэдэтамкIэ.

 Илъэс 70-м и кIуэцIкIэ зи хъыбар имыщIа и адэм, адрей зауэлI куэдми хуэ­дэу, мыбдеж щыщIалъхьахэм хуагъэува фэеплъым щхьэщытыну, Iэ дилъэну Iэмал зэриIар къысхуиIуэтэжащ Мышэ. ИкIи а Iуэхум сэ сызэрыхэлIыфIыхьам щхьэкIэ фIыщIэ къыс­хуищIащ. Фэеплъым тет спискэм ит цIыху 900-м ящыщу абырэ нэгъуэщI зырэт адыгэу яхэтыр. Мышэ Ростов зышар и малъхъэращ, и къуэшым и къуэ­хэр я гъусэу. 
 Сэ илъэс 40-м щIигъуауэ солэжь Хэку зауэшхуэм щаукIахэмрэ хъыбарыншэу щыхэкIуэдахэмрэ я хъыбар зэхуэхьэсыным. Хъыбарыншэу зауэм хэкIуэдауэ нобэкIэ пщIы бжыгъэхэр къэзгъуэтыжащ. Сэ а Iуэху щхьэпэм щIэгъэкъуэн къысхуохъу лъыхъуакIуэхэр, щIыпIэ администрацэхэм я лэжьакIуэхэр, къищынэмыщIауэ, къэдгъэсэбэпащ архивхэм, военкоматхэм я дэфтэр хъумапIэхэр. Мис а къэдгъуэтыжахэм ящыщ зыт Мышэ и адэ­ри. 
 Ростов областымрэ Сталинград и Iэшэлъашэхэмрэ щекIуэкIа зауэ гуащIэм хэта 115-нэ Къэбэрдей шу дивизэм и зауэлI куэдым я псэр ятащ, языныкъуэхэри хъыбарыншэу кIуэдащ. Си къуажэгъухэм я Iуэху зэрыхъуар къэсхутэн мурадкIэ, Ростов областым зыбжанэрэ сытхащ. Ди лъахэгъу куэд щыщIалъхьащ а щIыпIэм, икIи абыхэм фэеплъхэр хуагъэувауэ, пщIэ хуащIу, къабзэлъабзэу зэрахьэ. 
Зэи имылъэгъуами, Мышэ ирогушхуэ лIыгъэ хэлъу зи псэр зыта и адэм, икIи абы и фэеплъым хуэпэжу мэпсэу. Мэжид зыцIыхуу щытахэм зэрыжаIэжымкIэ, ар зауэм ипэкIэ къуажэ коммунистхэм я пашэу, пщIэ лъагэрэ фIэлIыкIрэ иIэу, къызэгъэпэщакIуэфIу щытат. Шэч хэлъкъым, апхуэдэ цIыхур бийм зи щIыб хуэзыгъэзэнухэм ящыщу зэрыщымытам. 
 Къуажэ еджапIэр къиуха нэужь, езы Мышэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIэтIысхьэри агроном IэщIагъэр зригъэгъуэтащ. Къуажэм къигъэзэжри, «Заря коммунизма» колхозым лэжьэн щыщIидзащ. ЯпэщIыкIэ учётчику, бригадиру, хозяйствэм и унафэщIу лэжьащ. ИужькIэ агроному, илъэс дэкIри агроном нэхъыщхьэу ягъэуващ. А къулыкъур илъэс тIощIым щIигъукIэ хьэлэлу ирихьэкIащ Мышэ. И лэжьыгъэфIхэм къапэкIуэу щIыхь тхылъхэр, цIэ лъапIэхэр, дамыгъэхэр, дыжьын медалхэр зыбжанэрэ къыхуагъэфэщащ Ныбэжьым. Абыхэм ящыщщ «ЩIыхьым и дамыгъэ», «Зауэм и бынхэр», «Лэ­жьыгъэм и ветеран» дамыгъэхэр, цIэ лъапIэхэр. 
 Дзэм къулыкъу щыщищIэм, Ныбэжьыр хэтащ Венг­рием и щхьэхуитыныгъэр зыхъумэжахэм икIи ажалым и нэгум зэриплъар зэкъым. Аращ абы Хэку зауэшхуэм хэтахэм яIэ льготэхэм хуэдэ щIиIэр. Мышэ жылэм щекIуэкI жылагъуэ гъащIэм жыджэру хэтщ, къуажэм щыIэ Адыгэ Хасэм и тхьэмадэщ.

Дэцырхъуей Мусэрбий, УФ-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм хэт . Новэ Хьэмидей къуажэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ