Курп лъагапIэхэр: фэеплъым и пщIэр

Урысей гвардием и IуэхущIапIэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и лэжьакIуэхэр иджыблагъэ щыIащ Тэрч щIыналъэм ит Курп лъагапIэхэм. Зауэр ди лъахэм къыщысам, зэхэуэ нэхъ гуащIэ дыдэр 1942 гъэм абдежщ щекIуэкIар.

Урысей гвардием и лIыкIуэхэр Хэку зауэшхуэм хэкIуэда ди зауэлIхэм яхуэщыгъуа нэужь, Курп лъагапIэхэм я щыгум тет мывэ фэеплъыр удз кIырым къыхагъэкъэбзыкIыжащ, мемориалым щыщ танкыр ялащ, лъэс лъагъуэхэр зэпэщ ящIащ.
Ислъэмей къуажэм и администрацэм и унафэщI Лыкъуэжь Владислав гвардием и лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуищIу жиIащ: «Дахуэарэзыщ щIалэхэм, зы илъэс дэмыкIыу къакIуэу зауэм хэкIуэда ди зауэлIхэм я фэеплъыр зэрагъэлъапIэм щхьэкIэ. КъакIуэ мыхъуу, мемориалым кIэлъоплъ, ягъэкъабзэ зэпыт».

ТАБЫЩ Мурат.
Поделиться: