* * *

Гур уIэгъэм - мэуз, мафIэм ису.
Лей зытехьэм - ещIэ лейр зищIысыр.

Лъыр йожэх, чы уапIэщи, ди щIыфэм.
Азалыхь, уолъагъур уэ дэ дгъэвыр.

Азалыхь, дэ дгъэвыр уэ уолъагъур.
Дэнэ щыIэ атIэ уи захуагъэр?

ГъащIэр тхьыну ди щхьэр егухауэ?
Гузэвэгъуэ ди натIэм къиптхар уэ?
***
НывжезыIэр моуэ Кязим щIакъуэщ:
Дуней нэхур сэ иджыщ щыслъагъур,
Ауэ жьы сыхъуащ, схьыжынкъым щIагъуэ…
ГъащIэ дахэм хрет стхахэр фщIыгъуу.

ЗэзыдзэкIар Бицу Анатолэщ.

Мечиев Кязим
Поделиться: