Статья

Псом япэу адэкIэ мэкIуатэ

 Дунейпсо чемпионатхэм я кIэух зэхьэзэхуэхэм зэи къыщымыхъуауэ Уры­сей Федерацэм и футболистхэр гуп зэпеуэм къыхэкIащ. Вэсэмахуэ ар къыщыхъуащ ищхъэрэ къалащхьэм и «Санкт-Петербург» стадионым ще­кIуэкIа зэIущIэм - ди щIалэхэм хагъэщIащ Салахь Мухьэммэд зи пашэ Мы­сырым и командэ къыхэхар. 

Долларым дыкъыпыкIрэ?

 Иужь зэманым платинэ гупым хэт фIыгъуэхэу къыщIаххэм нэхъ псын­щIэу хохъуэ дыщэм нэхърэ. 2018 гъэм и япэ ­мазитIым ар проценти 6,4-кIэ нэхъыбэ хъуащ. Нэхъы­бэжщ дыжьыну къы­Iэрыхьэр - процент 18,3-рэ. Апхуэдэ хъыбар къыдигъэщIащ Урысейм СтатистикэмкIэ и къэрал комитетым.

ПащтыхьыпIэр тыншт

 Сыбырым къикIыу, зыплъыхьакIуэ Санкт-Петербург кIуа щIалэм и нэгу дэгъуэу зригъэужьащ.
 «МузейкIэ музейщ, арщхьэкIэ килька къызэрытепхын щIэлъкъым!» Дэ тщIэркъым Иркутск областым щыщ Лапаев Дмитрий Райкин Аркадий а и псалъэхэр ищIэжми, арщхьэкIэ фадэр зи нэрыгъ ар артист цIэрыIуэм текIуэжащ. 

Зэреджэм хуэдэурэ…

 Осетие Ищхъэрэ къэрал университетым дзэ кафедрэ къыщызэрагъэпэщыну я мурадщ. ЕджапIэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, абы и бжэхэр мы гъэми фокIадэм къызэIуахыну къыщIэкIынущ. Ауэ, зэрыгурыIуэгъуэщи, унафэр къэзыщтэнур УФ-м Зы­хъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и коллегиерщ.
 «МазитIкIэ дэ а Iуэхум зыхуэдгъэхьэзырынущ 58-нэ армэр ди щIэгъэкъуэну, - жиIащ вузым и ректор Огоев Алан. - УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм ­къигъэкIуэну комиссэм зэхигъэкIынущ дэ а кафедрэр тхуэгъэлэжьэнумэ».

КIуэ пэтми нэхъыжь дохъу

 Ар хьэлэмэт гуэркъым: упсэухукIэ нэхъыжь узэры­хъур арыншами гурыIуэгъуэщ. Ауэ, иджы Прави­тельствэр гушыIэу къыщIэкIынукъым. 

ЩIалэгъуалэр лэжьыгъэ IэнатIэхэмкIэ къызэрагъэпэщ

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щхьэпэ щекIуэкIащ. Ар теухуат КъБКъУ-р къэзыухахэр лэжьапIэ IэнатIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI Iуэхум хэтщ студент куэд икIи зыхуеджа IэщIагъэм хуэкIуэ лэжьапIэхэри къыщагъуэтыф. Мы гъэм абы къе­кIуэлIащ ныбжьыщIэ 600-м щIигъу. 

ГъэщIэгъуэн куэд къапоплъэ

 Къэбэрдей-Балъкъэ­рым и эколого-биологическэ центрым щекIуэ­кIащ щIыуэпсыр хъу­мэным теухуа зэIущIэ.

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и деж ЩэхуакIуэхэм я хуитыныгъэхэр къызэгъэпэщынымрэ ахэр хъумэнымкIэ щыIэ советым теухуа положенэ

1. Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм и Iэтащхьэм и деж Щэхуа­кIуэхэм я хуитыныгъэхэр къызэгъэпэщынымрэ ахэр хъумэнымкIэ щыIэ советыр (адэкIэ - Советщ) зэ­пымыууэ лажьэ, щэхуакIуэхэм я ­хуитыныгъэхэр къызэгъэпэщын икIи ахэр хъумэн, щэхуакIуэхэм я хуитыныгъэхэр хэIущIыIу щIын, ­сату, промышленнэ политикэр, ­щэ­хуакIуэхэм я хуитыныгъэхэр ­къэ­лъы­тауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм щыпхыгъэкIын му­радкIэ къызэрагъэпэща коллегиальнэ чэнджэщэгъу органщ.

Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр Бортников А. В. Москва щригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ КIуэкIуэ Ю. А.

 Террорым пэщIэтынымкIэ лъэпкъ ­комитетым и Iэтащхьэ, Урысейм Шы­нагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къу­лыкъущIапIэм и унафэщI Бортников Александр мэкъуауэгъуэм и 19-м Моск­ва щригъэкIуэкIащ Террорым пэ­щIэ­тынымкIэ лъэпкъ комитетым и зэIущIэр. Абы хэтащ икIи къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Сабий мин 13-м зрагъэгъэпсэхунущ

 КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ ЧэнджэщакIуэ советым и зэIущIэр. Ар теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм я зыгъэпсэху­гъуэ зэманыр къызэры­зэ­рагъэпэщам.

Страницы

Подписка на RSS - Статья