Статья

«ЩIым и сыхьэт»

 Гъатхэпэм и 25-м, сыхьэт 20-рэ дакъикъэ 30-м къыщыщIэдзауэ 21-рэ дакъикъэ 30 пщIондэ  Налшык къалэ щекIуэкIынущ «ЩIым и сыхьэт» зыфIаща Iуэхур.
 
 КъБР-м и Жылагъуэ палатэм деж щыIэ ЩIалэгъуалэ советым, КъБР-м и Парламентым деж щыIэ ЩIалэгъуалэ палатэм, КъБР-м и ЩIалэгъуалэ правительствэм республикэм и Iэтащхьэм къадиIыгъыу, къызэрагъэпэщащ дуней псом щекIуэкI «ЩIым и сыхьэт» Iуэхум ди щIыналъэри хыхьэныр. А зы сыхьэтым уэздыгъэр щагъэункIыфIынущ республикэ псом. Мы Iуэхум щIалэгъуалэм хуегъэхьэзыр концерт, джэгукIэ гъэщIэгъуэнхэр. 

ЦIыхухэм ягу къина Къалмыкъ Адэлбий

  Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щып­сэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий. 

ЩIалэгъуалэм упщIэ ят

  КъБР-м и Парламентым и депутатхэр хабзэ дахэ ­хъуауэ яIуощIэ республикэм ис щIалэгъуалэм. ­Гъатхэпэм и 22-м екIуэкIа апхуэдэ зэхыхьэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, абы и къуэдзэ Жанатаев Сэлим, КъБР-м и Парламентым Социальнэ поли­тикэмкIэ, лэжьыгъэмрэ узын­шагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщI Къэжэр Хъусен, Егъэ­джэ­ныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ комитетым и унафэщI Iэзычэ Светланэ, Спортымрэ туризмэмкIэ комитетым и унафэщI Къардэн Мурат.

Лъы зыщIэтыр фысакъ!

IуэрыIуатэр тхуэзыхъумахэм ящыщ  зы

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и мызакъуэу, Кавказ Ищхъэрэ псом щы­цIэрыIуэ цIыху телъыджэт адыгэ лъэпкъ IуэрыIуатэм и хъумакIуэ, а «дыщэ пхъуантэм» и IункIыбзэр зы­IэщIэлъа КъардэнгъущI Зырамыку. Зэчиишхуэ зыбгъэдэлъ, зи адыгэбзэр шэрыуэ, ар цIыхухэм я гум нэзыхьэс, я псэм зыхезыгъащIэ щIэныгъэлI щэджащэр ноби бэм ящыгъупщэркъым. 

Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ

 ЩIалэгъуалэмрэ сабийхэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм иджыблагъэ щызэхэтащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» гуманитар телевизионнэ олимпиадэм и щIыналъэ джэгугъуэр. Абы хэтащ епщIанэ классым щIэс еджакIуэ нэхъыфIхэр. 

Адыгэбзэ кафедрэм и нобэр

 ЦIыху щхьэхуэм ещхьу, сыт хуэдэ IуэхущIапIэми и блэкIар абы щы­ла­жьэхэм ящIэжын хуейщ. Ди япэ итахэу, дезыгъэджахэу Урыс Хьэталий, Тау Хьэзешэ, ХьэкIуащэ Андрей, Нало Ахьмэдхъан, КIуащ Тамарэ, Иуаны­къуэ Нурбий сымэ IуэхугъуэфI куэд зэфIахащ, щIэныгъэ, егъэджэныгъэ ехьэлIауэ лэжьыгъэ щхьэпэхэр ирагъэкIуэкIащ.

ЩIэныгъэлI щыпкъэ

 Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор Тау Хьэзешэ Талий и къуэр жылагъуэм къыщацIыху щIэныгъэлI щыпкъэу, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ IэкIуэлъакIуэу, щIалэгъуалэм я ущиякIуэ, унэтIакIуэ Iэзэу. Ар филологие щIэныгъэхэм я докторщ, КъБКъУ-м и профессорщ, КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэщ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академикщ, КъБКъУ-м ФилологиемкIэ и институтым и адыгэбзэ кафедрэм и унафэщIу илъэс куэдкIэ лэжьащ.

Анэдэлъхубзэмрэ литературэмрэ я кIыщ

 Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым адыгэбзэмрэ литера­турэмкIэ и къудамэр къызэрызэIуахрэ илъэс 70 щрикъур дэ тщыщ дэтхэнэми дежкIэ махуэ лъапIэщ. Псом япэрауэ, ар дэркIэ щIэлъапIэр абы ди лъэпкъым и бзэм, и литературэм, и щэнхабзэм зэрызыдиузэщIарщ - ар хэт дежкIи нэрылъагъущ икIи гурыIуэгъуэщ. ГурыIуэгъуэщ а къудамэм и фIыгъэкIэ ди бзэмрэ ди литературэмрэ я пщIэр нэхъ лъагэ зэрыхъуар.

Турист щIыналъэу Къэбэрдей-Балъкъэр

 Мэзкуу къалэм ще­кIуэ­кIа «Интурмаркет-2017», МИТТ-2017 къэрал зэхуаку утыкушхуитIым щагъэ­лъэгъуащ туризмэ, щэнхабзэ, ерыскъыпхъэ я лъэныкъуэкIэ Къэбэрдей-Балъ­къэрым и зэфIэкIыр зды­нэсыр.

Сонэ Жантемыр и ехъулIэныгъэ

  КъБР-м МафIэсым пэ­щIэ­тынымкIэ и къэрал ­къулыкъум щекIуэкIащ 2017 гъэм и «Газодымозащитник нэхъыфI» еплъы­ныгъэ-зэпеуэ. Абы хэтащ республикэм мафIэсым зыщыхъумэнымкIэ и IэнатIэ псоми  я мафIэсгъэункIыфIхэр.

 Еплъыныгъэ-зэпеуэр щекIуэкIым тра­гъэщIащ теорие и лъэныкъуэкIэ зэ­рыхуэхьэзырым, СИЗОД Iэмэпсымэхэр зэрылажьэр тэмэму икIи псынщIэу къы­зэрапщытэм. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья