Статья

Зи щIыналъэм исыж лъэпкъхэм я махуэшхуэ

 Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм шы­щхьэуIум и 9-м щекIуэкIащ «Кавказ лъабжьэр - лъабжьэ быдэщ» пшы­хьыр. Ар IуэхущIапIэм ­къекIуалIэхэр щеджэ пэ­шым и лэжьакIуэхэм къы­зэрагъэпэщащ, Зи щIы­налъэм исыж лъэпкъхэм  я дунейпсо махуэм хуэ­кIуэу.

Насыпым и къежьапIэ

 УФ-м щIэныгъэмрэ техникэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Мэшыкъуэ Нуралий ящыщщ щIэныгъэшхуэ зыбгъэ­дэлъ лъэпкъ IэщIагъэлIхэм, ди щIыналъэм и жылагъуэ лэжьа­кIуэ цIэрыIуэхэм. Егъэджэныгъэ-­гъэ­сэныгъэ IэнатIэмрэ щIэны­гъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэмрэ илъэс 46-рэ хъуауэ зэдехь Мэшыкъуэм, ныкъусаныгъэ хэмылъу, пщIэрэ щIыхьрэ иIэу, и Iуэху зехьэкIэмрэ дуней еплъыкIэхэмрэ куэдым щапхъэ яхуэхъуу. ЩIэныгъэлI щыпкъэм и  ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 70 ирикъуащ.

ЩIэныгъэм зи гъуэгу щыпхызыш

 Зи теплъэкIи зэкIуж, куэдым хуэнабдзэгуб­дзаплъэ, зи гупсысэр жыжьэ нэс Жыгуэ Иннэ «зэфэну псыр къыщы­жэнур дяпэкIэщ» жы­хуаIэ ныбжьым итщ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэ­­рал университетым и магистратурэм и «Адыгэ филологие» къудамэм и япэ курсыр фIы защIэкIэ къэзыуха хъыджэбзым и мурадхэр дахэщ, ахэр зэ­рызыIэригъэхьэну Iэмалхэри иубзыхуауэ апхуэдэщ.

ЗэуIуу къызэрагъэпэщ

 КъБР-м и прокурорым и ­къуэдзэ Лаврешин Юрий иригъэкIуэкIа зэIущIэм щызэп­кърахащ цIыхухэм зэрызыхуа­гъазэм зэрыхэплъэ, абыхэм зэ­раIущIэ, я хуитыныгъэхэр зэ­рахъумэ щIыкIэм теухуа хаб­зэхэр мы гъэм и япэ мазихым зэрагъэзэщIар.

ХьэтIохъущыкъуейм и щIэблэм загъэпсэху

 Гъэмахуэ лъэхъэнэм и иужьрей мазэр, адрейхэми хуэдэу, ди республикэм купщIафIэу щокIуэкI. «ХьэтIохъущыкъуей» лагерым щыIэ сабийхэм иджыблагъэ къыхузэрагъэпэща нэгузыужь зэ­хуэсыр апхуэдэу гукъинэж ящыхъуащ абы зыщы­зыгъэпсэху ныбжьыщIэхэм. 

Егъэджэныгъэм гъэсэныгъэри щIыгъун хуейщ

 Нобэ ди псэлъэгъущ «2017 гъэм и егъэджакIуэ» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм щытекIуа, Налшык къалэм дэт лицей №2-м инджылызыбзэмкIэ щезыгъаджэ Бетрожь КIунэ. Ар тедгъэпсэ­лъы­хьащ егъэджакIуэ IэщIагъэр къы­щIыхихами нэгъуэщI Iуэхухэми.

КъыхуащI дзыхьыр зыгъэпэж

 Адэ-анэм яхэлъ хабзэмрэ гъэсэныгъэмрэ дэплъей быныр езыр щапхъэ мэ­хъуж. Тэрч къалэм дэт «ПМК 6» акционер зэгу­хьэныгъэм и унафэщIым и къуэдзэу илъэс куэдкIэ лэжьа ГуэщIокъуэ Михаилрэ Тэрч налмэс Iэмэпсы­мэ заводым и лэжьакIуэу щыта Самарэрэ япхъу АфIэунэ Неллэ гъуэгугъэ­лъагъуэ хуэхъуар и адэ-анэрщ, абыхэм я лэжьэ­кIэмрэ дуней тетыкIэмрэщ. Зи Iуэхум хэзыщIыкI, сабийм и гъэсэныгъэм ­егугъу егъэджакIуэфI дыдэхэр зэ­риIами Неллэ ирогушхуэ. 

Хасэм и къарур

 XX лIэщIыгъуэм и пэхэм Истамбыл ­къалэм къыщызэрагъэпэщауэ щытащ Шэрджэс бзылъхугъэхэм я хасэ. Ар щIэныгъэшхуэ зыбгъэдэлъ, зэфIэкI зиIэ цIыхубзитхум жэрдэм ящIа Iуэхут.

АдэфI къуэфI хуэщт

 1907 гъэм Щхьэлыкъуэ къуажэжьым къыщалъхуа КIыщокъуэ Рашид къуажэ школыр къиуха нэужь, ЛУГ-м (Ленинскэ еджапIэ городок жыхуа­Iэу щытам) щIотIысхьэ. Абы щезы­гъаджэхэм яхэтащ Цагъуэ Нурий, Борыкъуей ТIутIэ, Ща­кIуэ Талъостэн сымэ. А узэщIакIуэхэм къызэрагъэпэща литературэ кружокым жыджэру къе­кIуалIэхэм ящыщ зыт Рашид. 

Зэманыр IуэхукIэ игъэнщIыфырт

 УхуакIуэ цIэрыIуэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Алмэ Алий ТIалэбий и къуэр щыпсэуа унэм абы и фэеплъ пхъэбгъу щы­фIадзащ. Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм щэнхабзэмкIэ и къудамэм къыхилъхьа а Iуэху щхьэпэм хэтащ ­КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ, УхуэныгъэмкIэ, ЖКХ-мрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министерствэхэм, жылагъуэ организацэхэм я лIыкIуэ­хэр, и Iыхьлыхэмрэ и ныбжьэгъухэмрэ.

Страницы

Подписка на RSS - Статья