Статья

Дыгъэ Iэсэ - бын гъэса

 ФIыуэ слъагъу усакIуэм къыфIэсхьэхуа псалъитI-щым­кIэ къэIуэта хъунут зи гугъу фхуэсщIыну бзылъхугъэм и дунейр. Псалъащхьэм къыпызмыщэххэу сызэтеувыIэнрэ-тIэ, жыхуэсIэщ! Армырмэ, макъ жьгъей къарууншэхэм сахилъэхъэнщи, гуп­сысэ хъуаскIи схунэхьэсынкъым …

Тхьэкъуахъуэ ФатIи­мэ­рэ абы и гупымрэ

 Куэд­рэ къохъу медицинэм и лэжьакIуэхэм ди гъащIэр, ди псэр щаIэщIэлъ. Узыр къызэIэ цIыхум дэIэпыкъуныр абыхэм я къалэну щытми, сыт хуэдэ лэжьыгъэми хуэ­дэу, абыи Iуэху зехьэкIэ зэмылIэужьыгъуэ, гъэзэ­щIэкIэ куэд иIэщ.

ЗэщIэхъееныгъэм зеужь

 Ди щIыналъэм зыщызыужь щIалэ­гъуалэ зэщIэхъееныгъэхэм ящыщщ волонтёрхэм я зэгухьэныгъэхэр. КъБКъУ-м и Студсоветым къызэригъэпэщри, университетым Iуащхьэмахуэ лъапэ щиIэ IуэхущIапIэм мы махуэхэм щекIуэкIащ еджапIэ нэхъыщхьэм и Волонтёр центрым и лIыкIуэхэм я зэхуэс. Абы хэтащ нэхъ щIалэгъуалэ жыджэру цIыху 60-м щIигъу. 

Темыркъан Юрий и илъэс.

 Абы ущригъусэм деж узыхуэсакъыж зэпытщ - уощIэ ар зэрыцIыху къабзэр, зэ­рыгумащIэр, фэрыщIагъ лъэпкъ зэ­ры­хэмылъыр. А фIагъхэр уэри къыбдилъагъун хуейщ абы - арыншамэ пщIэ къып­хуищIынукъым, псэлъэгъуи къыбдэхъунукъым. 
 Сыхуэзэху къэс, согъэщIагъуэ абы хэлъ цIыхугъэмрэ бэшэчагъымрэ. Абы и гум темыхуэнур фэрыщIагъымрэ щхьэхуещагъэмрэщ, апхуэдэ гуэр къыбдилъэгъуакъэ - и щIыб къызэрыпхуигъэзэнум шэч къытумыхьэ. Аращ абы и хьэлыр, къы­далъхуауэ, зэрысабий лъандэрэ зы­хилъхьауэ. Ар хуейщ апхуэдэ хьэл, цIыхугъэ уэри пхэлъыну. 

ЩIэблэм я щапхъэ

 «Уафэ нэзым и лъагагъыр узэреплъым елъытащ», - жиIэгъащ лIы Iущ гуэрым. ЩIэ­ныгъэм зи лъагъуэ щыхэзыша дэтхэнэ цIыху пэрытми и гуп­сысэр лъагэщ, гъэщIэгъуэнщ, и Iуэху еп­лъыкIэхэми удахьэх. Ди лъэпкъым апхуэдэ цIыху щэджащэ куэд диIэщ. Абыхэм ящыщщ Бекъул Хьэбас Мухьэмэд и къуэр, щIэныгъэлIыр, егъэджакIуэр, хэкупсэ нэ­сыр.

Зэныбжьэгъугъэм и гъуазэхэр

 Лъэпкъ зэгурыIуэныгъэр, зэныбжьэгъугъэр гъэбыдэным хуэгъэп­сауэ Волонтёрым и илъэсым ирагъэжьа «Маяки дружбы» проектым хэтхэр иджыблагъэ ди республикэм щыхьэщIащ.

Къэрал Iуэхутхьэбзэхэр нэхъ тыншу зэфIэкIынущ

 Урысей гвардием и Управленэу КъБР-м щыIэм Лицензэ зыт - лэжьэну хуит зыщI и центрым (ЦЛРР) хъыбар фегъащIэ цIыху щхьэхуэм, лэжьыгъэм, уней ­хъумакIуэ Iуэхум епхауэ Iэщэ зыIыгъхэм а хуитыныгъэр зыIэрагъэхьэн папщIэ къэрал Iуэхутхьэбзэр электроннэу зэфIагъэкIыну Iэмал щыIэ зэрыхъуамкIэ. Апхуэдэ лъэIухэр Къэрал, муниципальнэ IуэхутхьэбзэхэмкIэ зыуэ щыт порталым егъэхьын хуейуэ аращ.

КъазэрыщхьэщыкIыр я беягъэщ

 ШыщхьэуIум и 9-р щIыпIэдэлъху лъэпкъхэм - щалъ­хуа щIыналъэм щыпсэуж цIыхухэм я махуэщ. Ар гъэлъэпIэнымкIэ унафэр ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм 1994 гъэм дыгъэгъазэ мазэм къищтащ (International Day of the World's Indigenous People) . 

Сабий поликлиникэхэр ирагъэфIэкIуэнущ

КъБР-м и Правительствэм и Унэм ­дыгъуасэ щекIуэкIа зэIущIэм Iуэхугъуэ 17-м щыхэплъащ.

НыбжьыщIэ узыншэ нэхъыбэ щопсэу

 Зи ныбжьыр илъэс 14-м нэмыса сабийхэр нэхъ мащIэрэ щысымаджэ щIыналъэхэр Урысей Федерацэм Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къигъэлъэгъуащ.
 БлэкIа гъэм УФ-м и хэгъэгухэм ящыщу абыкIэ зи Iуэхур нэхъыфIыр Шэшэнымрэ (сабий мини 100 къэс сымаджа 62 969,7-рэ хуозэ) Къэбэрдей-Балъкъэрымрэщ (115 723,7-рэ). АдэкIэ къакIэлъокIуэ Тыва (125 022,2-рэ), Адыгэ (132 902,7-рэ) ­Бурят (141 168,6-рэ) республикэхэр. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья