Статья

ПщIэ лъаги жэуаплыныгъэ ини

 Хабзэ хъуауэ, ди къэралым щокIуэкI «Студентхэм я пашэ» урысейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэр. Ябгъэдэлъ зэфIэкIкIэ, гупыр зэраIыгъыф, зэраунэтIыф я лъэны­къуэкIэ абы щызэпоуэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм я студент­хэм я профсоюз зэгухьэныгъэхэм я пашэхэр. «Студентхэм я пашэ-2017» зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэхэр мы зэманым йокIуэкI. 

Къэрал мылъкум щIэупщIэшхуэ иIэкъым

 КъБР-м и Парламентым  и президиумым и зи чэзу зэIущIэм Правительствэм щыхухаха зэманым хиу­быдэу депутатхэр едэIуащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал мылъкур приватизацэ щIыныр 2016 гъэм зэрекIуэкIам теу­хуауэ республикэм щIымрэ мылъкумрэ я IуэхухэмкIэ и министр Iуэщхъун Тимур къипсэлъам. 

Бахъсэн ныбжьыщIэхэм я зэфIэкI

 Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я махуэм ирихьэлIэу, Къулъ­къужын Ищхъэрэ дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм сабий творчествэмкIэ фестиваль къыщызэрагъэпэщащ. Абы хэтащ школакIуэ цIыкIухэр, творческэ гупхэр, музыкэмкIэ, гъуазджэмкIэ сабий школхэм щIэсхэмрэ щезы­гъаджэхэмрэ.

Адыгэ лъэпкъыр куэд щIауэ дызэжьа макъ телъыджэ

 Музыкэ театрым уэрэджыIакIуэ щIалэ ДыщэкI Артур «Япэрей» фIэщыгъэм щIэт концерт щитащ. Адыгэ эстрадэм и уэгум иджыри зы вагъуэ къы­щызэрыунэхуар  пшы­хьым щIэса дэтхэнэм дэтхэнэми хьэкъ щыхъуащ пшыхь дахэм.

ТекIуахэр ягъэпажэ

 КъБР-м МафIэсым пэ­щIэтынымкIэ и къэрал IуэхущIапIэмрэ Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щы­Iэмрэ, хабзэ зэрыхъуауэ, илъэс къэс ирагъэкIуэкI са­бийхэм я зэпеуэ.

Си мурадхэм ящыщу япэр - си Хэкум схузэфIэкI хуэсщIэнырщ

 Политик цIэрыIуэ, 2005 - 2013 гъэхэм КъБР-м и Iэтащхьэу щыта Къанокъуэ Арсен иджы илъэс еплIанэ хъуауэ къэрал IэнатIэ пэрыту ди лъахэм и зыужьыныгъэм хуолажьэ - ар УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэсым ФедерацэмкIэ и Советым Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб­ликэм къыбгъэдэкIыу сенатору щыIэщ, ФС-м Хамэ къэрал IуэхухэмкIэ и комитетым и Iэтащхьэм и къуэдзэщ. 

Европей мардэхэм къотIасэ

 Iуащхьэмахуэ щIыналъэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэм и унафэщI Тарим Алисэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, «Росавтодор» агентствэм «Кавказ» феде­ральнэ автомобиль гъуэгухэмкIэ и управленэм «Прохладнэ -­ Бахъсэн - Iуащхьэмахуэ» федеральнэ мыхьэнэ зиIэ автомобиль гъуэгум щыщу, Iуащхьэмахуэ посёлкэм къыщегъэжьауэ Азау хуейм нэсыху дэлъ километр 16-м ремонт лэ­жьыгъэхэр мы зэманым щрегъэкIуэкI. 

Хабзэхъумэ нэсхэр

 Урысей МВД-м и IуэхущIапIэу Налшык къалэм щыIэм щагъэлъэпIащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм я ветеранхэр. Ар ирырагъэхьэлIат Управленэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 94-рэ зэрырикъум. 
Iуэху гуапэм хэтащ IуэхущIапIэм и унафэщIхэр, Урысей МВД-м Налшык ­къалэмкIэ и Управленэм дэлажьэ Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Тхьэзэплъ Хьэсэн, советым хэт Тхьэщыгугъ Эллэ.

СреукI, ауэ пащтыхьыгъуэр къылърес!

 Урым пащтыхь Нерон и анэ Агриппинэ НэхъыщIэм гъащIэ гугъу къигъэщIащ, апхуэдэуи дунейм ехыжащ. Нерон пащтыхьыгъуэм къэзышэсари, тезыгъэувари Агриппинэщ, и быным щхьэкIэ сытри ищIэну хьэзыру щытами, ар зыIэщIэкIуэдэжар и къуэращ. 

Анэдэлъхубзэм и пщIэр яIэт

 ЕджапIэ куэд, цIыхуищэхэр илъэс зыбжанэ лъандэрэ зэхэзышэ «Си бзэ - си  псэ, си дуней» зэпеуэр ­лъэп­къпсо Iуэху зэрыхъуам и щыхьэтщ ар адыгэхэр  щыпсэу ди гъунэгъу щIыналъэхэми зэрыще­кIуэкIыр.  Анэ­дэлъхубзэм и пщIэр щаIэт ап­хуэдэ гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр иджыб­лагъэ къыщызэрагъэпэщащ тенджыз ФIыцIэм и Iуфэм Iус КIыщмей Ин, Хьэжыкъуэ шапсыгъ къуажэхэм дэт курыт школхэмрэ Щхьэхуит жылэм дэт библиоте­кэмрэ. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья