Статья

Бжыгъэхэм хуоплъэ

 КъБР-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм Электрон Iуэхутхьэбзэмрэ IэмалхэмкIэ и департаментым и унафэщI Чочаевэ Мадинэ хэтащ жэпуэгъуэм и 11-14-хэм Сочэ щекIуэкIа «Взгляд в циф­ровое будущее» урысейпсо конференцым.

Япэ къуажэ спартакиадэ

 «Вымпел» спорт клубым иджы­благъэ щекIуэкIащ «Ислъэмейм и щIалэгъуалэр терроризмэмрэ наркотикымрэ» я бийщ къыхуеджэныгъэм щIэт япэ къуажэ спартакиадэ.

Сербие Республикэм щыщ гъавэгъэкIхэр КъБР-м щохьэщIэ

 Жэпуэгъуэм и 17-м Прохладнэ щIыналъэм щыхьэщIащ Сербие Республикэм гъавэ, хадэхэкI гъэ­кIынымкIэ и институтым и унафэщI Туран Янрэ нартыху гъэкIынымкIэ IэщIагъэлI Бабич Милославрэ. Ахэр нартыхур Iуахыжу ирихьэлIат. Сербием къыщагъэкIа нартыху жылапхъэм и фIагъым ди гъавэгъэкIхэр щыгъуазэ ящIын, лэжьыгъэ и пIалъэкIэ къадэгуэшэн мурадырт хьэщIэхэм яIэр. 

Гъуэгухэмрэ туризмэмрэ

 Ди газетым зэрытетащи, УФ-м Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Рухуллаевэ Ольгэрэ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Бэлэтокъуэ Владимиррэ ирагъэкIуэкIа зэхыхьэхэм ящыщ зым щытепсэлъыхьащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хиубыдэ хэ­гъэгухэр турист кIуапIэ нэхъри щIыным хуэунэтIауэ транспорт зэмылIэужьыгъуэхэр абы къызэрыщагъэсэбэпымрэ хэкIыпIэщIэу къыхалъхьэхэмрэ. 

КIуэкIуэ Валерий ягу къагъэкIыж

 Жэпуэгъуэм и 18-р къыщалъхуа махуэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ президент КIуэкIуэ ­Валерий. 

Лъэпкъ куэд зэгурыIуэныгъэм и утыку

 Жэпуэгъуэм и 19-м, «Валдай» дунейпсо клубым я зэIущIэм хэта иужькIэ, УФ-м и Президент Путин Владимир яхуеблэгъат ЩIалэгъуалэмрэ студентхэмрэ я XIX ­дунейпсо фестивалым хэтхэр щызэхуэса шхапIэхэм ящыщ зым.

Путин Владимир лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий

 Путин Владимир лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIыналъэм и социально-экономикэ щыты­кIэмрэ абы щыщыIэ гугъуехьхэмрэ. Щхьэхуэу и гугъу ящIащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр дуней къэхъукъащIэ къызэрымыкIуэхэм япэщIэ­ты­нымкIэ и программэм.

Шэрыб Астемыр и текIуэныгъэ

 Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэ­бэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и лэжьакIуэ, КъБКъУ-м мониторингымкIэ и центрымрэ шына­гъуэншагъэмкIэ и управленэмрэ я дис­петчер Шэрыб Астемыр щыте­кIуащ мас-рестлингымкIэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар и ныкъуэкъуэгъухэм ­6:0-у ятекIуащ. Спортсменыр зэхьэзэхуэм хуагъэхьэзыращ Тубей Имранрэ Токаревэ Натальерэ.

Лъэпкъ лIыхъужь

 1950 гъэм, иджыри сыщIалэжь цIыкIуу, си анэм Фрунзе (иджы Бишкек) къалэм сыздишат. Ар си дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхут. Къалэм зэрымыщIэкIэ дыщрихьэлIащ цIыхугъэшхуэ зыдэплъагъу цIыхухъум. «Дауэ ущыт, си шыпхъу?» - жиIэри, абы си анэм быдэу IэплIэ къы­хуищIащ. Сэри къызэдэхащIэри, жиIэр дымыгъэзащIэу зэримыдэнур и макъымкIэ къыдгуригъаIуэу, я унэм дригъэблэгъащ. 

Гъэсашэ Наталье ЮНЕСКО-м щагъэлъапIэ

 Урысейм и цIыхубэ артисткэ, Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и ­институтым вокалымкIэ и кафедрэм и унафэщI Гъэсашэ Наталье ­ЮНЕСКО-м ЩэнхабзэмкIэ и советым мы гъэм хагъэхьащ. ФокIадэм и кIэухым ар Париж ирагъэблэ­гъащ. 

Страницы

Подписка на RSS - Статья