Статья

Зыгъэсэныгъэм щIадзэ

 Мазэ иримыкъукIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ тренерхэмрэ бадзэуэгъуэм и икухэм щIэзыдзэну зэхьэзэхуэм зыхуагъэхьэзыр. 

ЦIыхум и дэIэпыкъуэгъу хьэ Iущхэр

 КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм и Кинолог къулыкъу центрым (ЦКС) и унафэщI, полицэм и подполковник Заруцкий Олег тепсэлъыхьащ я лэжьыгъэр зыхуэдэм, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрызэгъэпэщам, кинолог-IэщIагъэлIхэм ягъэ­лъэ­гъуащ я къулыкъум къыщагъэсэбэп хьэхэм я зэфIэкIхэр. 

Хьэпэ Пщыбий и гъащIэр

 Илъэс пщыкIублкIэ узэIэбэ­кIыж­мэ, 2000 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м «Кабардино-Балкарская правда» газетым къытредгъэ­дзауэ щытащ «Рукопись памяти» тхыгъэр. Абы къыщытхьащ ­КъБР-м и Къэрал Архив Нэхъыщхьэм и фондым щIэлъ Хьэ­кIуащэ Евгений и «Быль и новь селения Болатово (Болэтей)» Iэрытхым щыщхэр. Ар теухуауэ щытащ Терекскэ къуажэм щыщ, Хэку зауэшхуэм и ­зэманым нэмыцэ дохутырхэм медицинэ опытхэр зращIылIа Хьэпэ Пщыбий (Павел) Езид и къуэм. Тхыгъэм щыщ пычыгъуэхэр къэтхьынщ:

Дэнэ и псэр щитар?

 «Хъыбарыншэу кIуэдащ…», - унагъуэ дапщэ а псалъэ жагъуэхэм игъэгуIар? Дапщэм я дунейр къатеункIыфIа? Зауэм къимыкIыжахэм я Iыхьлыхэм, благъэхэм, я щIэблэм нобэр къыздэсым ­яхуегъэхыркъым 40 гъэхэм къаIэрыхьа тхылъымпIэ кIапэм ита а псалъэ гущIыхьэхэр.

Генерал-майор Абыдэ Ахьмэд ящыгъупщэркъым

 КъБКъУ-м и спорт комплексым иджы япэу щекIуэкIащ дзюдомкIэ Урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха, юридическэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIыхь зиIэ и юрист, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Абыдэ Ахьмэд и фэеплъу къызэрагъэпэщар. 
 

Iуэхум фIыуэ хэзыщIыкI IэщIагъэлI гуп

 Медицинэм и лэжьакIуэм и махуэм хуэгъэпса пшыхь иджыблагъэ ще­кIуэкIащ Аруан районым ЩэнхабзэмкIэ и унэми. Ар­уан, Лэскэн щIыналъэхэм узыншагъэр хъумэнымкIэ я IэнатIэхэм пэрытхэр щагъэлъапIэ махуэшхуэр къызэIуихащ КъБР-м  Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и хирург нэхъыщхьэ, медицинэ щIэ­ныгъэхэм я кандидат, Нарткъалэ дэт, районхэм зэдай сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэ Къэлэбатэ ­Рустам.

Дэтхэнэ цIыхуми къегъэсэбэпыф

 ЦIыхухэм я дежкIэ тыншкъым УФ-м и ­Бюджет кодексым, бюджетым теухуа хабзэхэр, абыхэм ехьэлIа ахъшэ зэхущы­тыкIэхэр зрагъэщIэныр. Абы щыгъуэми, дэтхэнэри хуитщ къэралым жылагъуэм и пащхьэм зыщыхуигъэувыжа къалэнхэр зэригъэзащIэм, налог зытхэм я мылъкур къызэригъэсэбэп щIыкIэм хэгъуэзэну. 

IэнатIэ псоми щыжыджэрщ

 Бзылъхугъэм и къалэнхэм нэхъапэм хыхьэу щытар нэхъ ­ма­щIэщ, иджырей лъэхъэнэм тепщIыхьмэ. Нобэ жьэгур зыгъэхуабэ, лъэпкъыр зыгъэбагъуэ унэгуащэхэм, щхьэ­гъусэхэм, анэхэм яхэтщ къэрал къулыкъу зезыхьэхэри, IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэ куэдым лэжьыгъэ щхьэпэ щызэфIэзыххэри. Абыхэм яхузэфIокI уна­гъуэми IуэхущIапIэми къащыпэщылъ къалэнхэр дахэу зэфIагъэкIыну, хуей хъумэ, лIыгъи къызыкъуахыну. 

Адыгагъэ дахэм щIапIыкIа

 Къармэхьэблэ дэт 1-нэ курыт еджапIэм (къызэрызэрагъэ­пэщрэ мы гъэм илъэс 80 ири­къуам) зи  цIэ фIаща Къамбий Мухьэб хуэфащэу, еджакIуэхэм щIэныгъэ  куу ирату, адэ-анэхэ­ри къахуэа­рэ­зыуэ егъэджакIуэ  куэд щы­лэ­жьащ. Абыхэм ящыщ зыщ нобэ зи гугъу фхуэсщIыну цIыхубз гуа­щIафIэр.

Жэуаплыныгъэ лъагэ

 Узыншагъэм нэхърэ нэхъ лъапIэ иIэкъым цIыхум. Ар къыщыдгурыIуэри узым дыкъигъэдзыха нэужьщ. Абы и лъэны­къуэкIэ сэ иджыблагъэ щытыкIэ хьэлъэ си­хуат, си гъащIэмкIэ сигъэгузавэу. Ап­хуэдэхэм деж ди гугъапIэ псори зэтп­хыр дохутырхэращ.

Страницы

Подписка на RSS - Статья