Статья

Абхъаз театрым бжьыпэр еубыд

 ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым иджыблагъэ щекIуэкIащ «Южная сцена» дунейпсо театр фестивалыр.

Шортэн Аслъэн и фэеплъу

 Ар хабзэхэр ткIийуэ щагъэзащIэ уна­гъуэм ирапIыкIат. Абы и адэ, щIэныгъэлI икIи тхакIуэ цIэрыIуэ Шортэн Аскэрбий и фIыгъэкIэ щы­сабийм щыщIэдзауэ адыгэ Iуэры­Iуа­тэм, Кавказым ис лъэпкъхэм я этнографием, дунейпсо художественнэ ­литературэм куууэ щыгъуазэу къе­кIуэкIати, щIэныгъэлI нэс хъуфыну къы­щIэкIынт, ауэ зауэлIым и IэщIагъэр къыхихащ.

Инал и япэ ехъулIэныгъэ

 Кърымым щыIэ «Ялта-Интурист» спорт­комплек­сым каратэмкIэ иджыблагъэ щекIуэкIа урысейпсо зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIащ зи ныб­жьыр илъэс 12-13 ирикъуахэм я зэхьэзэхуэм хэта МафIэдз Инал. 

ЩIымахуэ зэхьэзэхуэхэм щIадзэ

 Налшык и курыт еджапIэ №31-м и IэрыщI губгъуэм щыщIидзащ КъБР-м и къалащхьэм и администрацэм и Iэтащхьэм и кубокыр футболымкIэ къэхьыным теухуа щIы­махуэ зэхьэзэхуэ зэIухам. Язы­ныкъуэхэр абы Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIымахуэ чемпионаткIэ йоджэ. 

Я лэжьыгъэр йофIакIуэ

 Нарткъалэ дэт, районхэм зэдай сымаджэщым, Неврологхэм я дунейпсо махуэм «бжэ зэIухам и махуэ» щрагъэкIуэкIащ. ЩIэуэ къы­зэ­Iуаха­ ­реа­билитацэ  къудамэм и лэ­жьыгъэр зэрекIуэкIым зы­щигъэ­гъуэзэну абы щыIащ КъБР-м Узын­шагъэр хъумэнымкIэ и ми­нистр ­Расторгуевэ Светланэ. ЗэIущIэм хэтащ министерствэм и штатым хэмыт невролог нэхъыщхьэ Дэ­лэл Индирэ, район сымаджэщхэм къикIа дохутырхэр.

ЗыгъэпсэхупIэр къызэIуах

 Iуащхьэмахуэ щIыналъэм иджыб­лагъэ зыгъэпсэхупIэ парк къы­щы­зэIуахащ. Iуэхур ягъэзэщIащ «Урысей зэкъуэт» партым и «Къалэ цIыкIухэм я зыгъэпсэхупIэхэр» проектым тету.

ЩIалэгъуалэм яIуощIэ

 КъБР-м и Парламентым и депу­татхэр «Къэрал сыхьэтым»  хыхьэу  яIущIащ «Политик ныбжьыщIэм и школ» зыфIащам щеджахэм.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий лэжьыгъэ IуэхукIэ республикэм и щIыналъэхэм щыIащ

 Дыгъэгъазэм и 7-м ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий Дзэлыкъуэ районым хыхьэ Псынэдахэ къуажэм щыIащ. Абы мэкъумэшхэкI жылэхэр егъэфIэкIуэным елэжьыну къыщызэIуаха «Юг-Сервис» IуэхущIапIэ­щIэр зригъэлъэгъуащ.

ЕджапIэщIэ къызэIуахынущ

 Дыгъэгъазэм и 7-м КъБР-м и Правительствэм и зи чэзу зэIущIэ иригъэкIуэкIащ абы и УнафэщI Мусуков Алий. 

Афияным демыгъэхьэхыныр япэ игъэщыпхъэщ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм дыгъэгъазэм и 8-м щекIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и деж наркотикхэм япэщIэтынымкIэ щыIэ коми­ссэм и зи чэзу зэхыхьэ. Ар иригъэ­кIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.

Страницы

Подписка на RSS - Статья